Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Marek Zelman
O omyloch a chybách
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Andrea Balážová
Psychiatrická klinika FN Hradec Králové
Psychóza − hľadanie subjektívneho zmyslu
MUDr. Hana Drástová
Psychiatrická nemocnice Bohnice, Praha
MUDr. Richard Krombholz
Psychiatrická nemocnice Bohnice, Praha
Rizika polypragmázie v gerontopsychiatrii
doc. MUDr. Ľubica Forgáčová, PhD.
Psychiatrická klinika LF SZU, UNB Ružinov, Bratislava
Agomelatín v liečbe anhedónie u pacientov s veľkou depresiou
PhDr. Linda Katona
Psychiatrické oddelenie FNsP Nové Zámky
Problematika komorbidity u závislých
MUDr. Juraj Piško
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Centrum pro poruchy spánku a bdění, Praha
Chronická insomnia a psychické poruchy
prof. MUDr. Ján Praško, CSc.
Klinika psychiatrie FN Olomouc a LF UP v Olomouci
PhDr. Tomáš Diveky
Klinika psychiatrie FN Olomouc a LF UP v Olomouci
MUDr. Dana Kamarádová
Klinika psychiatrie FN Olomouc a LF UP v Olomouci
MUDr. Daniela Jelenová
Klinika psychiatrie FN Olomouc a LF UP v Olomouci
MUDr. Aleš Grambal
Klinika psychiatrie FN Olomouc a LF UP v Olomouci
MUDr. Barbora Mainerová
Klinika psychiatrie FN Olomouc a LF UP v Olomouci
doc. MUDr. Klára Látalová, Ph.D.
Klinika psychiatrie FN Olomouc a LF UP v Olomouci
Stigmatizace a panická porucha
MUDr. Alena Večeřová-Procházková
Psychiatrická ambulance, Gyncare s. r. o., Praha
Disociativní poruchy a možnosti psychofarmakoterapie
V psychopatologii se disociace projevuje především poruchami integrace funkcí paměti, identity a vědomí, v situacích, kdy se psychika jedince není schopna vyrovnat s určitým psychickým obsahem. Za jádrové symptomy jsou považovány amnézie, depersonalizace, derealizace a narušení identity. Spektrum komorbidit zahrnuje symptomy afektivních, úzkostných, psychotických poruch a poruch kontroly impulzů. Terapeutickou metodou volby je psychoterapie, psychofarmakoterapie je cílená na zmírnění či odstranění příznaků komorbidních poruch. Používají se antidepresiva SSRI a SNRI, antipsychotika druhé generace, antiepileptika a thymostabilizéry.
Kľúčové slová: disociace, psychofarmakoterapie, komorbidita.

Dissociative disorders and possibilities of psychopharmacotherapy
The pathological dissociation is manifested primarily in loss of normally integrated functions of memory, identity and consciousness, in situations where the individual psyche is not able to cope with an unacceptable mental content. Amnesia, depersonalization, derealisation and identity disturbances are considered as the core symptoms The wide range of comorbid symptoms include affective symptoms, anxiety, psychotic misperception and impulse-dyscontrol.The therapeutic method of choice is psychotherapy, psychopharmacotherapy is targeted to reduce or eliminate comorbid symptoms. SSRIs and SNRI antidepressants, second -generation antipsychotics, anticonvulsants and mood stabilisers are recommended.
Key words: dissociation, psychopharmacotherapy, comorbidity.
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Dagmar Breznoščáková, Ph.D.
Lekárska fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach
Lenka Kamenická
Lekárska fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach
Výskyt depresívnych a úzkostných symptómov u pacientov s kardiovaskulárnym ochorením
MUDr. Iveta Fiziková
Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya, Kremnica
MUDr. Milena Drímalová, CSc.
Psychiatrická klinika JLF UK a UN Martin
Špecifiká bipolárnej afektívnej poruchy u detí
MUDr. Mgr. Jan Lužný, Ph.D.
Psychiatrická nemocnice v Kroměříži, Kroměříž, Lékařská fakulta Ostravské univerzity, Ostrava
Mgr. Blanka Skopalová
Psychiatrická nemocnice v Kroměříži, Kroměříž
Kognitivní remediace u mírné kognitivní poruchy
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Marek Zelman
Psychiatrická nemocnica Hronovce
8th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry – správa z podujatia
created by © zooom.sk s.r.o.