Stiahnite si Acrobat Reader



   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Marek Zelman
O omyloch a chybách
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Andrea Balážová
Psychiatrická klinika FN Hradec Králové
Psychóza − hľadanie subjektívneho zmyslu
MUDr. Hana Drástová
Psychiatrická nemocnice Bohnice, Praha
MUDr. Richard Krombholz
Psychiatrická nemocnice Bohnice, Praha
Rizika polypragmázie v gerontopsychiatrii
doc. MUDr. Ľubica Forgáčová, PhD.
Psychiatrická klinika LF SZU, UNB Ružinov, Bratislava
Agomelatín v liečbe anhedónie u pacientov s veľkou depresiou
PhDr. Linda Katona
Psychiatrické oddelenie FNsP Nové Zámky
Problematika komorbidity u závislých
MUDr. Juraj Piško
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Centrum pro poruchy spánku a bdění, Praha
Chronická insomnia a psychické poruchy
prof. MUDr. Ján Praško, CSc.
Klinika psychiatrie FN Olomouc a LF UP v Olomouci
PhDr. Tomáš Diveky
Klinika psychiatrie FN Olomouc a LF UP v Olomouci
MUDr. Dana Kamarádová
Klinika psychiatrie FN Olomouc a LF UP v Olomouci
MUDr. Daniela Jelenová
Klinika psychiatrie FN Olomouc a LF UP v Olomouci
MUDr. Aleš Grambal
Klinika psychiatrie FN Olomouc a LF UP v Olomouci
MUDr. Barbora Mainerová
Klinika psychiatrie FN Olomouc a LF UP v Olomouci
doc. MUDr. Klára Látalová, Ph.D.
Klinika psychiatrie FN Olomouc a LF UP v Olomouci
Stigmatizace a panická porucha
MUDr. Alena Večeřová-Procházková
Psychiatrická ambulance, Gyncare s. r. o., Praha
Disociativní poruchy a možnosti psychofarmakoterapie
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Dagmar Breznoščáková, Ph.D.
Lekárska fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach
Lenka Kamenická
Lekárska fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach
Výskyt depresívnych a úzkostných symptómov u pacientov s kardiovaskulárnym ochorením
MUDr. Iveta Fiziková
Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya, Kremnica
MUDr. Milena Drímalová, CSc.
Psychiatrická klinika JLF UK a UN Martin
Špecifiká bipolárnej afektívnej poruchy u detí
MUDr. Mgr. Jan Lužný, Ph.D.
Psychiatrická nemocnice v Kroměříži, Kroměříž, Lékařská fakulta Ostravské univerzity, Ostrava
Mgr. Blanka Skopalová
Psychiatrická nemocnice v Kroměříži, Kroměříž
Kognitivní remediace u mírné kognitivní poruchy
Mírná kognitivní porucha je významná klinická jednotka, která je předmětem zájmu současného klinického výzkumu. Je řazena mezi časné kognitivní poruchy (pre-demence) s různým rizikem pozdějšího přechodu do vlastní demence. Časné podchycení mírné kognitivní poruchy a včasné zahájení adekvátní terapeutické intervence má proto zcela zásadní význam. Předkládáme kazuistické sdělení popisující naši zkušenost s použitím kognitivní remediace neboli tréninku pracovní paměti pomocí počítačového programu CogMed QM. Jedná se o pětitýdenní trénink pomocí počítačem zprostředkovaných sad cviků zlepšujících pozornost, vštípivost, ostatní exekutivní funkce. Naše zkušenost s kognitivní remediací u mírné kognitivní poruchy jsou povzbudivé, doporučujeme její použití pro klinickou praxi mezi nefarmakologické metody zlepšující kognitivní funkce.
Kľúčové slová: pracovní paměť, mírná kognitivní porucha, dotazník Addenbrook, trénink paměti, kognitivní remediace.

Cognitive remediation in mild cognitive impairment
Mild cognitive impairment is clinically interesting cathegory of actual clinical research. Mild cognitive impairment is understood as early cognitive impairment (predementia) with possible risk of conversion into dementia. Early diagnostics as well as treatment of mild cognitive impairment is crucial. Our experience with nonpharmacological method calles cognitive remediation by means of computer mediated training program Cogmed QM is reported. Cognitive remediation comprises five weeks lasting computer mediated training program leading to improvement of attention, memory impregnation and other executive functions. Our experience with cognitive remediation are positive, we recommend this memory training program for clinical practice as a useful nonpharmacological method for improving cognitive functions.
Key words: working memory, mild cognitive impairment, Addenbrook Questionnaire, memory training, cognitive remediation.
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Marek Zelman
Psychiatrická nemocnica Hronovce
8th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry – správa z podujatia
created by © zooom.sk s.r.o.