Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Marek Zelman
O omyloch a chybách
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Andrea Balážová
Psychiatrická klinika FN Hradec Králové
Psychóza − hľadanie subjektívneho zmyslu
MUDr. Hana Drástová
Psychiatrická nemocnice Bohnice, Praha
MUDr. Richard Krombholz
Psychiatrická nemocnice Bohnice, Praha
Rizika polypragmázie v gerontopsychiatrii
doc. MUDr. Ľubica Forgáčová, PhD.
Psychiatrická klinika LF SZU, UNB Ružinov, Bratislava
Agomelatín v liečbe anhedónie u pacientov s veľkou depresiou
Anhedónia, strata záujmu a schopnosti tešiť sa, sa tradične považuje za jadrový príznak veľkej depresie. Anhedónia u depresívnych pacientov vzniká v dôsledku nedostatočného zapojenia štruktúr, ktoré regulujú pozitívne afekty a procesy mozgového systému odmeny. Jestvujú dôkazy o tom, že antidepresíva, ktoré zvyšujú dopamínergickú a noradrenergickú aktivitu sú v liečbe symptómov, ktoré súvisia s redukciou pozitívnych afektov výhodnejšie ako sérotonínergické antidepresíva. Možný efekt agomelatínu na anhedóniu reprezentuje novú oblasť záujmu v rámci výskumu antidepresív.
Kľúčové slová: veľká depresia, anhedónia, agomelatín.

Agomelatine in the treatment of anhedonia in patients with major depressive disorder
Anhedonia, the lack of interest or pleasure, is considered to be a core feature of major depressive disorder. Anhedonia in depressed patients reflects the inability to sustain engagement of structures involved in positive affect and reward – related processes. There is evidence to suggest that antidepressants that enhance noradrenergic and dopaminergic activity may afford a therapeutic advantage over serotonergic antidepressants in the treatment of symptoms associated with a reduction in positive affect. The possible effects of agomelatine on anhedonia may represent novel area of research interest among antidepressants agents.
Key words: major depressive disorder, anhedonia, agomelatine.
PhDr. Linda Katona
Psychiatrické oddelenie FNsP Nové Zámky
Problematika komorbidity u závislých
MUDr. Juraj Piško
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Centrum pro poruchy spánku a bdění, Praha
Chronická insomnia a psychické poruchy
prof. MUDr. Ján Praško, CSc.
Klinika psychiatrie FN Olomouc a LF UP v Olomouci
PhDr. Tomáš Diveky
Klinika psychiatrie FN Olomouc a LF UP v Olomouci
MUDr. Dana Kamarádová
Klinika psychiatrie FN Olomouc a LF UP v Olomouci
MUDr. Daniela Jelenová
Klinika psychiatrie FN Olomouc a LF UP v Olomouci
MUDr. Aleš Grambal
Klinika psychiatrie FN Olomouc a LF UP v Olomouci
MUDr. Barbora Mainerová
Klinika psychiatrie FN Olomouc a LF UP v Olomouci
doc. MUDr. Klára Látalová, Ph.D.
Klinika psychiatrie FN Olomouc a LF UP v Olomouci
Stigmatizace a panická porucha
MUDr. Alena Večeřová-Procházková
Psychiatrická ambulance, Gyncare s. r. o., Praha
Disociativní poruchy a možnosti psychofarmakoterapie
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Dagmar Breznoščáková, Ph.D.
Lekárska fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach
Lenka Kamenická
Lekárska fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach
Výskyt depresívnych a úzkostných symptómov u pacientov s kardiovaskulárnym ochorením
MUDr. Iveta Fiziková
Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya, Kremnica
MUDr. Milena Drímalová, CSc.
Psychiatrická klinika JLF UK a UN Martin
Špecifiká bipolárnej afektívnej poruchy u detí
MUDr. Mgr. Jan Lužný, Ph.D.
Psychiatrická nemocnice v Kroměříži, Kroměříž, Lékařská fakulta Ostravské univerzity, Ostrava
Mgr. Blanka Skopalová
Psychiatrická nemocnice v Kroměříži, Kroměříž
Kognitivní remediace u mírné kognitivní poruchy
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Marek Zelman
Psychiatrická nemocnica Hronovce
8th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry – správa z podujatia
created by © zooom.sk s.r.o.