Stiahnite si Acrobat Reader   
 
INFORMÁCIE Z PRAXE
Univ. Prof. Dr. Hartmann Hinterhuber
Universitätsklinik für Psychiatrie, Innsbruck
Stigma schizofrenie: snaha o jeho překonání
MUDr. Marie Foltýnová
Dětská a dorostová psychiatrické ambulance Ostrava
Olanzapin u tikových poruch v dětství
MUDr. Pavla Hellerová, MUDr. Petra Uhlíková, PhDr. Pavel Šesták
Psychiatrická klinika I. LF a VFN, Praha
Úskalí psychiatrické diagnostiky v dorostovém věku
doc. MUDr. Viera Kořínková, CSc., MUDr. Silvia Kačincová, doc. MUDr. Vladimír Novotný, CSc., MUDr. René Pospíšil, MUDr. Ľubica Vojteková
Psychiatrická klinika LFUK a FN Bratislava, SR
Rodové rozdiely v klinickom obraze depresie hospitalizovaných pacientov
KOMENTÁRE
doc. MUDr. Ladislav Steidl
neurolog, Olomouc
Historie chronického únavového syndromu
PREHĽADNÉ čLÁNKY
doc. MUDr. Vladko Poljak, CSc.
Infektolog, Ostrava
Antrax
MUDr. Ludmila Tirayová
Psychiatrická klinika FN, Olomouc
Psychofarmakologie v onkologii, možnosti ovlivnění bolesti
MUDr. Beata Pašková
Psychiatrické centrum Praha
MUDr. Ján Praško, CSc., MUDr. Naděžda Soukupová
Psychiatrické centrum Praha, III. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Centrum neuropsychiatrických studií
MUDr. Vlastimil Tichý
Ústřední vojenská nemocnice Praha
Posttraumatické stresové poruchy - II. díl - léčba
MUDr. Ivo Paclt, CSc.
Psychiatrická klinika, I. LF UK, Praha
Specifické aspekty depresivních poruch v dětském a adolescentním věku
Depresivní syndrom u dětí zůstává často neodhalen vzhledem k tomu, že se na tuto možnost nepomýšlí (19, 21), nebo nebyla použita adekvátní diagnostická kritéria (12, 27, 28, 29). Naše předchozí zkušenosti ukázaly, že užití škály Kovacsové (sebeposuzovací dotazník) přináší možnost podchycení depresivní symptomatiky, sebevražedných tendencí a dalších faktorů závažného rizikového chování i v případě, že lékař není odborníkem v psychologicko-psychiatrických oborech (7, 11). Obtížnost identifikace depresivních příznaků u dětí a dospívajících je zapříčiněna komplikovanými projevy psychopatologie, které nelze odvodit ani od běžné sociální zkušenosti, ani z psychopatologie dospělých. Depresivní porucha u dětí a adolescentů úzce souvisí s depresivní patologií v rodině a s rodinným prostředím vůbec. Sdělení podává přehled uvedené problematiky, zabývá se také prognózou depresivních poruch v dětství a adolescenci, uvádí příslušná diagnostická kritéria použitelná v dětském věku. V závěru článku pak demonstrujeme souvislosti mezi rizikovými faktory suicidálního chování dětí a adolescentů ve vztahu k dalším faktorům, které ovlivňují adaptaci dětí a mládeže (poruchy chování, abúzus alkoholu a návykových látek).
Kľúčové slová: deprese u dětí a adolescentů, diagnóza, genetika, rodinná patologie, životní události, komorbidita, suicidalita, identifikace, škálování.

Specific Aspects of Depressive Disorders in Children and Adolescents
The depressive syndrome in childern often remains undetected because this possibility is frequently omitted (19, 21) or proper diagnostic criteria are not applied (12, 27, 28, 29). Our previous experience has shown that with the use of Kovacs scale (a self-assessing questionaire) it is possible to identify depressive symptoms, suicidal inclinations and other signs of serious risky behavior, even if a physician is not a specialist in psychology or psychiatry (7, 11). Difficulties in the identification of depressive symptoms in children and adolescents are caused by very complicated psychopathologic features and neither common social experience nor experience from psychopathology of adults can help in this identification. The depressive disorder in children and adolescents correlates significantly with the depressive psychopathology in a family and home circumstances in general. The article offers a survey of the given problem and deals with the prognosis of depressive disorders of childhood and youth. It also provides proper diagnostic criteria which may be applied to children. At the end of the article the author discusses the relationship between suicidal behavior in children and adolescents and other factors influencing the adaptation of children and youth (behavioral disturbances, abuse of alcohol and drugs).
Key words: depression in children and adolescents, diagnosis, genetics, family pathology, life events, comorbidities, suicide rates, identification, scaling.
PSYCHIATRIA V SKRATKE
MUDr. Klára Látalová, MUDr. Vladimír Pidrman, Ph.D.
Psychiatrická klinika LF UP, Olomouc
Algoritmus léčby premenstruální dysforické poruchy
created by © zooom.sk s.r.o.