Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Ludvík Nábělek, PhD.
Miluj blížneho svojho...
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Jozef Dragašek, PhD.
I. psychiatrická klinika LF UPJŠ a UN LP Košice, Laboratórium aplikácie elektromagnetických polí v psychiatrii, Centrum excelentnosti pre elektromagnetické polia v medicíne CEEPM, LF UPJŠ Košice
Mgr. Martina Chylová, PhD.
I. psychiatrická klinika LF UPJŠ a UN LP Košice, Laboratórium aplikácie elektromagnetických polí v psychiatrii, Centrum excelentnosti pre elektromagnetické polia v medicíne CEEPM, LF UPJŠ Košice
Postavenie repetitívnej transkraniálnej magnetickej stimulácie v liečbe depresie vo svetle súčasných poznatkov
MUDr. Vanda Franková
Psychiatrická léčebna Dobřany
Úzkost a úzkostné poruchy u demence
doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.
Gerontologické centrum Praha, Univerzita Karlova v Praze, FHS, CELLO-ILC-CZ
MUDr. Michaela Baumanová
Gerontologické centrum Praha
MUDr. Hana Vaňková
Gerontologické centrum Praha, Univerzita Karlova v Praze, FHS, CELLO-ILC-CZ
MUDr. Božena Jurašková, Ph.D.
Univerzita Karlova v Praze, LF Hradec Králové, Subkatedra geriatrie
Možnosti farmakoterapie Alzheimerovy choroby a jiných onemocnění způsobujících demenci
doc. MUDr. Libuše Stárková, CSc.
Soukromá psychiatrická ambulance a Psychiatrická klinika FN Olomouc
Stigmatizace v pedopsychiatrii
PSYCHOFARMAKOLÓGIA
MUDr. Michal Patarák
Psychiatrické oddelenie, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Praktické aspekty a niektoré nové obzory použitia ziprasidónu
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
doc. MUDr. Mária Szántová, PhD.
III. interná klinika LF UK a UN Bratislava
Alkohol a pečeň pohľadom hepatológa
Alkohol zaujíma v rebríčku preventabilných rizikových faktorov zdravia 3. miesto v Európe i vo svete. Odporúčania EASL z r. 2012 uvádzajú, že z hľadiska ochorenia pečene neexistuje bezpečná denná dávka alkoholu. Už denná konzumácia 25 g alkoholu zvyšuje riziko vzniku cirhózy i rakoviny prsníka. Pre určenie alkoholovej závislosti sú podstatné dotazníkové metódy (CAGE, AUDIT, AUDIT C). Cieľom je rozšírenie ich aplikácie do najširšej zdravotníckej základne a zvýšenie podielu liečených pacientov. Základom liečby je abstinencia alebo aspoň redukcia alkoholu s pomocou psychiatra, psychológa a okolia. Všetky ostatné postupy sú podporné. Pri alkoholovej hepatitíde prognostické markery (Maddreyho index, Glasgow skóre) rozhodujú o voľbe kortikoidnej liečby/pentoxifylínu a Lille skóre identifikuje neodpovedačov na kortikoidy. Transplantácia pečene je poslednou možnosťou, ktorá prichádza do úvahy až po 6-mesačnej abstinencii s predpokladom jej dlhodobého udržania. Pri odstránení abúzu je prognóza priaznivá.
Kľúčové slová: alkoholové poškodenie pečene, diagnostika, liečba, prognóza.

Diagnosis and treatment of alcoholic liver disease
Alcohol is on the 3rd place among preventabile risk factors of health in Europe. The save limit of alcohol consume doesn´t exist according EASL guidelines. Daily consumation of 25 g of alcohol increases the risk of cirrhosis and breast carcinoma. Questionaires (CAGE, AUDIT, AUDIT C) are essential tools for alcohol abuse detection. Their application in the broad health service is essential. The basis of the treatment is achievement of abstinence with help of psychiatrist. Other methods are only supportive. Maddrey index or Glasgow score are useful in decision of corticoid/pentoxifylin treatment in alcoholic hepatitis and Lille score for detection of nonresponders to corticosteroids. Liver transplantation is the last chance and it is possible after 6-month abstinence interval. Prognosis is much better, when abuse is closed.
Key words: alcohol liver lesion, diagnosis, treatment, prognosis.
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Birgita Slováčková, Ph.D.
Psychiatrická klinika FN Hradec Králové
doc. MUDr. Ladislav Slováček, Ph.D.
Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové
Bipolární afektivní porucha u pacientky s karcinomem prsu jako komplikace protinádorové léčby
MUDr. Andrej Smetánka
Psychiatrická a sexuologická ambulancia, Bojnice
Adjuvantný trazodón v terapii sexuálnych dysfunkcií pri liečbe depresívnej poruchy escitalopramom
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
MUDr. Erna Vavrová
Sociálna poisťovňa, a. s., pobočka Prešov
MUDr. Dagmar Breznoščáková, Ph.D.
I. psychiatrická klinika LF UPJŠ a UN LP Košice
MUDr. Helena Poláková
Sociálna poisťovňa, a. s., pobočka Nové Zámky
MUDr. Viliam Sinay
Sociálna poisťovňa, a. s., pobočka Prešov
Mentálna retardácia z hľadiska invalidity
ODBORNÉ PODUJATIA
doc. MUDr. Ľubica Forgáčová, PhD.
Psychiatrická klinika SZU a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava
Správa zo IV. konferencie o biologickej psychiatrii
created by © zooom.sk s.r.o.