Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Ludvík Nábělek, PhD.
Miluj blížneho svojho...
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Jozef Dragašek, PhD.
I. psychiatrická klinika LF UPJŠ a UN LP Košice, Laboratórium aplikácie elektromagnetických polí v psychiatrii, Centrum excelentnosti pre elektromagnetické polia v medicíne CEEPM, LF UPJŠ Košice
Mgr. Martina Chylová, PhD.
I. psychiatrická klinika LF UPJŠ a UN LP Košice, Laboratórium aplikácie elektromagnetických polí v psychiatrii, Centrum excelentnosti pre elektromagnetické polia v medicíne CEEPM, LF UPJŠ Košice
Postavenie repetitívnej transkraniálnej magnetickej stimulácie v liečbe depresie vo svetle súčasných poznatkov
MUDr. Vanda Franková
Psychiatrická léčebna Dobřany
Úzkost a úzkostné poruchy u demence
doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.
Gerontologické centrum Praha, Univerzita Karlova v Praze, FHS, CELLO-ILC-CZ
MUDr. Michaela Baumanová
Gerontologické centrum Praha
MUDr. Hana Vaňková
Gerontologické centrum Praha, Univerzita Karlova v Praze, FHS, CELLO-ILC-CZ
MUDr. Božena Jurašková, Ph.D.
Univerzita Karlova v Praze, LF Hradec Králové, Subkatedra geriatrie
Možnosti farmakoterapie Alzheimerovy choroby a jiných onemocnění způsobujících demenci
doc. MUDr. Libuše Stárková, CSc.
Soukromá psychiatrická ambulance a Psychiatrická klinika FN Olomouc
Stigmatizace v pedopsychiatrii
PSYCHOFARMAKOLÓGIA
MUDr. Michal Patarák
Psychiatrické oddelenie, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Praktické aspekty a niektoré nové obzory použitia ziprasidónu
Ziprasidón je druhogeneračné antipsychotikum, patriace do skupiny sérotonínových a dopamínových antagonistov. Používa sa na liečbu schizofrénie a akútnych manických, či zmiešaných epizód bipolárnej afektívnej poruchy. Jeho najväčšou výhodou je priaznivý metabolický profil s neutrálnym efektom na hmotnosť a neprítomnosť kardiovaskulárnych nežiaducich účinkov. Zmena liečby z metabolicky rizikovejších antipsychotík na ziprasidón je spojená s redukciou telesnej hmotnosti a so zlepšením lipidového profilu. Optimálna účinnosť sa dosahuje rýchlou titráciou do cieľovej dennej dávky 160 mg ziprasidónu. Liek by sa mal užívať po jedle, aby sa zabezpečila dostatočná plazmatická koncentrácia. Animálne experimenty odhalili neuroprotektívne efekty ziprasidónu a tak aj nové implikácie pre jeho použitie v budúcnosti.
Kľúčové slová: antipsychotiká, bipolárna afektívna porucha, manická epizóda, metabolický syndróm, schizofrénia, ziprasidón, zmiešaná epizóda.

Practical aspects and several new horizons for the use of ziprasidone
Ziprasidone is a second-generation antipsychotic drug, belonging to the class of serotonin and dopamine antagonists. It is used to treat schizophrenia and acute manic or mixed bipolar disorder episodes. Its greatest advantage is a favourable metabolic profile with neutral effect on weight and relative absence of cardiovascular adverse events. Switching from antipsychotics with high metabolic risk to ziprasidone is associated with body weight reduction and lipide profile improvement. Optimal efficiency is achieved by rapid titration to the target 160 mg daily dose of ziprasidone. The drug should be taken after meals in order to ensure sufficient plasma concentration. Animal experiments have revealed neuroprotective effects of ziprasidone and thus also new implications for its use in the future.
Key words: antipsychotics, bipolar disorder, manic episode, metabolic syndrome, schizophrenia, ziprasidone, mixed episode.
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
doc. MUDr. Mária Szántová, PhD.
III. interná klinika LF UK a UN Bratislava
Alkohol a pečeň pohľadom hepatológa
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Birgita Slováčková, Ph.D.
Psychiatrická klinika FN Hradec Králové
doc. MUDr. Ladislav Slováček, Ph.D.
Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové
Bipolární afektivní porucha u pacientky s karcinomem prsu jako komplikace protinádorové léčby
MUDr. Andrej Smetánka
Psychiatrická a sexuologická ambulancia, Bojnice
Adjuvantný trazodón v terapii sexuálnych dysfunkcií pri liečbe depresívnej poruchy escitalopramom
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
MUDr. Erna Vavrová
Sociálna poisťovňa, a. s., pobočka Prešov
MUDr. Dagmar Breznoščáková, Ph.D.
I. psychiatrická klinika LF UPJŠ a UN LP Košice
MUDr. Helena Poláková
Sociálna poisťovňa, a. s., pobočka Nové Zámky
MUDr. Viliam Sinay
Sociálna poisťovňa, a. s., pobočka Prešov
Mentálna retardácia z hľadiska invalidity
ODBORNÉ PODUJATIA
doc. MUDr. Ľubica Forgáčová, PhD.
Psychiatrická klinika SZU a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava
Správa zo IV. konferencie o biologickej psychiatrii
created by © zooom.sk s.r.o.