Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Ludvík Nábělek, PhD.
Miluj blížneho svojho...
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Jozef Dragašek, PhD.
I. psychiatrická klinika LF UPJŠ a UN LP Košice, Laboratórium aplikácie elektromagnetických polí v psychiatrii, Centrum excelentnosti pre elektromagnetické polia v medicíne CEEPM, LF UPJŠ Košice
Mgr. Martina Chylová, PhD.
I. psychiatrická klinika LF UPJŠ a UN LP Košice, Laboratórium aplikácie elektromagnetických polí v psychiatrii, Centrum excelentnosti pre elektromagnetické polia v medicíne CEEPM, LF UPJŠ Košice
Postavenie repetitívnej transkraniálnej magnetickej stimulácie v liečbe depresie vo svetle súčasných poznatkov
MUDr. Vanda Franková
Psychiatrická léčebna Dobřany
Úzkost a úzkostné poruchy u demence
doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.
Gerontologické centrum Praha, Univerzita Karlova v Praze, FHS, CELLO-ILC-CZ
MUDr. Michaela Baumanová
Gerontologické centrum Praha
MUDr. Hana Vaňková
Gerontologické centrum Praha, Univerzita Karlova v Praze, FHS, CELLO-ILC-CZ
MUDr. Božena Jurašková, Ph.D.
Univerzita Karlova v Praze, LF Hradec Králové, Subkatedra geriatrie
Možnosti farmakoterapie Alzheimerovy choroby a jiných onemocnění způsobujících demenci
Autorky se v článku zabývají farmakoterapií demence u Alzheimerovy choroby a jiných onemocnění způsobujících demenci s ohledem na jednotlivá stadia demence, a to dle strategie P-PA-IA České alzheimerovské společnosti, a dále reflektují spektrum jednotlivých příznaků tohoto závažného syndromu.
Kľúčové slová: Alzheimerova choroba, demence, farmakoterapie.

Current pharmacological treatment possibilities of Alzheimer-type dementia and other types of dementia
Authors discuss pharmacotherapy of dementia caused by Alzheimer´s disease and other similar diseases. They reflect three stages of dementia according to the strategy P-PA-IA suggested by the Czech Alzheimer Society as well as the spectrum of symptoms of this important syndrome.
Key words: Alzheimer´s disease, dementia, pharmacotherapy, psychosocial interventions in dementia.
doc. MUDr. Libuše Stárková, CSc.
Soukromá psychiatrická ambulance a Psychiatrická klinika FN Olomouc
Stigmatizace v pedopsychiatrii
PSYCHOFARMAKOLÓGIA
MUDr. Michal Patarák
Psychiatrické oddelenie, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Praktické aspekty a niektoré nové obzory použitia ziprasidónu
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
doc. MUDr. Mária Szántová, PhD.
III. interná klinika LF UK a UN Bratislava
Alkohol a pečeň pohľadom hepatológa
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Birgita Slováčková, Ph.D.
Psychiatrická klinika FN Hradec Králové
doc. MUDr. Ladislav Slováček, Ph.D.
Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové
Bipolární afektivní porucha u pacientky s karcinomem prsu jako komplikace protinádorové léčby
MUDr. Andrej Smetánka
Psychiatrická a sexuologická ambulancia, Bojnice
Adjuvantný trazodón v terapii sexuálnych dysfunkcií pri liečbe depresívnej poruchy escitalopramom
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
MUDr. Erna Vavrová
Sociálna poisťovňa, a. s., pobočka Prešov
MUDr. Dagmar Breznoščáková, Ph.D.
I. psychiatrická klinika LF UPJŠ a UN LP Košice
MUDr. Helena Poláková
Sociálna poisťovňa, a. s., pobočka Nové Zámky
MUDr. Viliam Sinay
Sociálna poisťovňa, a. s., pobočka Prešov
Mentálna retardácia z hľadiska invalidity
ODBORNÉ PODUJATIA
doc. MUDr. Ľubica Forgáčová, PhD.
Psychiatrická klinika SZU a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava
Správa zo IV. konferencie o biologickej psychiatrii
created by © zooom.sk s.r.o.