Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Ludvík Nábělek, PhD.
Miluj blížneho svojho...
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Jozef Dragašek, PhD.
I. psychiatrická klinika LF UPJŠ a UN LP Košice, Laboratórium aplikácie elektromagnetických polí v psychiatrii, Centrum excelentnosti pre elektromagnetické polia v medicíne CEEPM, LF UPJŠ Košice
Mgr. Martina Chylová, PhD.
I. psychiatrická klinika LF UPJŠ a UN LP Košice, Laboratórium aplikácie elektromagnetických polí v psychiatrii, Centrum excelentnosti pre elektromagnetické polia v medicíne CEEPM, LF UPJŠ Košice
Postavenie repetitívnej transkraniálnej magnetickej stimulácie v liečbe depresie vo svetle súčasných poznatkov
Výskum v oblasti využitia repetitívnej transkraniálnej magnetickej stimulácie (rTMS) v liečbe pacientov s depresiou sa realizuje viac ako 18 rokov, a za toto obdobie sa podarilo nazhromaždiť značné množstvo vedomostí v súvislosti s používaním tejto terapeutickej metódy. Doterajšie skúsenosti s rTMS pomohli optimalizovať parametre stimulácie, čo v konečnom dôsledku pomohlo zlepšiť klinické účinky tejto techniky. Aktuálne je potrebné ďalej rozvíjať techniku podávania i protokoly liečby pre individualizáciu parametrov a dávkovania rTMS za účelom zabezpečenia presnosti, opakovateľnosti a reprodukovateľnosti podávania rTMS v bežných klinických podmienkach. Optimálna lokalizácia a presná orientácia stimulácie s ohľadom na zvolené anatomické štruktúry a schopnosť realizovať stimuláciu v tej istej lokalizácii v rámci opakovaných terapeutických sedení odstraňuje príčiny variability dané vonkajšími faktormi. Práve vyššie spomenuté požiadavky spojené s podávaním rTMS rieši používanie neuronavigácie. Ďalšie moderné stratégie pre zlepšenie účinnosti rTMS predstavujú skúmanie alternatívnych cieľových lokalizácií stimulácie, než len oblasť dorzolaterálnej prefrontálnej kôry.
Kľúčové slová: repetitívna transkraniálna magnetická stimulácia, rTMS, stimulácia, depresia, neuronavigácia, prefrontálny kortex.

Current status of repetitive transcranial magnetic stimulation in depression treatment
Research into the use of repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) for the treatment of patients with depression has been conducted now for a period of greater than 18 years and a considerable body of knowledge has accumulated informing its use. Such experience with rTMS has optimized the parameters of stimulation, resulting in improved clinical effects of this technique. Techniques and protocols for individually targeting and dosing rTMS urgently need to be developed further in order to ascertain the accuracy, repeatability and reproducibility required of TMS in clinical applications. Optimal localization and orientation of stimuli with respect to the targeted anatomical structure and maintaining the stimuli location in repeated stimulations eliminates the root causes of variability due to physical factors. Keeping the above-mentioned important caveats in mind, navigation solves many of the critical measurement issues associated with TMS. Another strategy for improving rTMS efficacy may be to explore alternatives to the conventional stimulation target in the dorsolateral prefrontal cortex.
Key words: repetitive transcranial magnetic stimulation, rTMS, stimulations, depression, neuronavigation, prefrontal cortex.
MUDr. Vanda Franková
Psychiatrická léčebna Dobřany
Úzkost a úzkostné poruchy u demence
doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.
Gerontologické centrum Praha, Univerzita Karlova v Praze, FHS, CELLO-ILC-CZ
MUDr. Michaela Baumanová
Gerontologické centrum Praha
MUDr. Hana Vaňková
Gerontologické centrum Praha, Univerzita Karlova v Praze, FHS, CELLO-ILC-CZ
MUDr. Božena Jurašková, Ph.D.
Univerzita Karlova v Praze, LF Hradec Králové, Subkatedra geriatrie
Možnosti farmakoterapie Alzheimerovy choroby a jiných onemocnění způsobujících demenci
doc. MUDr. Libuše Stárková, CSc.
Soukromá psychiatrická ambulance a Psychiatrická klinika FN Olomouc
Stigmatizace v pedopsychiatrii
PSYCHOFARMAKOLÓGIA
MUDr. Michal Patarák
Psychiatrické oddelenie, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Praktické aspekty a niektoré nové obzory použitia ziprasidónu
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
doc. MUDr. Mária Szántová, PhD.
III. interná klinika LF UK a UN Bratislava
Alkohol a pečeň pohľadom hepatológa
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Birgita Slováčková, Ph.D.
Psychiatrická klinika FN Hradec Králové
doc. MUDr. Ladislav Slováček, Ph.D.
Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové
Bipolární afektivní porucha u pacientky s karcinomem prsu jako komplikace protinádorové léčby
MUDr. Andrej Smetánka
Psychiatrická a sexuologická ambulancia, Bojnice
Adjuvantný trazodón v terapii sexuálnych dysfunkcií pri liečbe depresívnej poruchy escitalopramom
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
MUDr. Erna Vavrová
Sociálna poisťovňa, a. s., pobočka Prešov
MUDr. Dagmar Breznoščáková, Ph.D.
I. psychiatrická klinika LF UPJŠ a UN LP Košice
MUDr. Helena Poláková
Sociálna poisťovňa, a. s., pobočka Nové Zámky
MUDr. Viliam Sinay
Sociálna poisťovňa, a. s., pobočka Prešov
Mentálna retardácia z hľadiska invalidity
ODBORNÉ PODUJATIA
doc. MUDr. Ľubica Forgáčová, PhD.
Psychiatrická klinika SZU a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava
Správa zo IV. konferencie o biologickej psychiatrii
created by © zooom.sk s.r.o.