Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Dagmar Breznoščáková, Ph.D.
Prevencia ako voľba?
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
Mgr. Lucia Bošiaková
Psychiatrické oddelenie, Nemocnica pre obvinených a odsúdených, Trenčín
Príčiny automutilácií psychiatrických pacientov vo väzenských podmienkach
prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
CEITEC – MU, Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
Deprese při úzkostných poruchách
MUDr. Alexander Nawka
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Neklidová medikace – teorie a praxe
MUDr. Michal Turček, PhD.
Psychiatrická klinika LF UK a UN Bratislava
Fajčenie tabaku a depresia
V predkladanej práci podávame prehľad o súvislostiach medzi fajčením tabaku (závislosťou od tabaku) a depresiou (monopolárnou depresívnou poruchou). Ľudia trpiaci afektívnymi poruchami sú častejší fajčiari tabaku ako ostatná populácia, denné fajčenie tabaku a pokusy o abstinenciu sú prospektívne asociované s rizikom výskytu depresívneho syndrómu. Fajčenie môže rôznymi cestami ovplyvňovať odpoveď pacientov na liečbu základnej psychickej poruchy. Významnú rolu pritom zohrávajú zložky tabakového dymu (nikotín, inhibítory monoaminooxidáz, polycyklické aromatické uhľovodíky, voľné radikály). Tabak síce môže predstavovať samoliečebnú antidepresívnu modalitu u pacientov s afektívnymi poruchami, ale v dlhodobom kontexte je pre priebeh ochorenia rizikovým faktorom a je možné, že u predisponovaných jedincov dokonca funguje ako spúšťač prvých epizód depresie.
Kľúčové slová: fajčenie, tabak, nikotín, inhibítory monoaminooxidázy, polycyklické aromatické uhľovodíky, stres, depresia, komorbidita.

Tobacco smoking and depression
In the present paper we review the links between tobacco smoking (tobacco dependence) and depression (monopolar depressive disorder). People suffering from affective disorders are more likely to be daily tobacco smokers than the rest of the population, moreover daily tobacco smoking and smoking cessation are prospectively associated with the risk of developing depressive syndrome. Smoking can influence the therapy outcome of the underlying disorder in different ways. The components of tobacco smoke (nicotine, monoamine oxidase inhibitors, polycyclic aromatic hydrocarbons, free radicals) play important role here. Tobacco may represent attempts of antidepressant self-medication modality in patients with affective disorders, but in the long-term context it increases the risk of failure in treatment. It is also possible that tobacco smoking also acts as a trigger of the first episodes of depression in susceptible individuals.
Key words: smoking, tobacco, nicotine, monoamine oxidase inhibitors, polycyclic aromatic hydrocarbons, stress, depression, comorbidity.
prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D.
Sexuologický ústav VFN a 1. LF UK, Praha
Poruchy pohlavní identity
PSYCHOFARMAKOLÓGIA
prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D.
Psychiatrické centrum Praha, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Praha, Národní ústav duševního zdraví
Escitalopram: nové klinické poznatky
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD.
Psychiatrická klinika LF UK a UN Bratislava, Nemocnica Staré Mesto
MUDr. Marína Borovská
Psychiatrická klinika LF UK a UN Bratislava, Nemocnica Staré Mesto
MUDr. Beata Baloghová
Psychiatrická klinika LF UK a UN Bratislava, Nemocnica Staré Mesto
MUDr. Alexandra Krištúfková
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UN Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
Výskyt depresívnych príznakov v popôrodnom období
PSYCHOTERAPIA
Mgr. Eliška Hrbková
Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha
Socioterapie u afektivních poruch
ODBORNÉ PODUJATIA
doc. MUDr. Ľubica Forgáčová, PhD.
Psychiatrická klinika SZU a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava
Jarná vedecko-pracovná schôdza psychofarmakologickej sekcie Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS, 26. – 28. apríl 2013
OSOBNOSTI PSYCHIATRIE
MUDr. Michal Patarák
Psychiatrické oddelenie, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Diela Théodula Ribota a súčasná psychiatria
created by © zooom.sk s.r.o.