Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Dagmar Breznoščáková, Ph.D.
Prevencia ako voľba?
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
Mgr. Lucia Bošiaková
Psychiatrické oddelenie, Nemocnica pre obvinených a odsúdených, Trenčín
Príčiny automutilácií psychiatrických pacientov vo väzenských podmienkach
prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
CEITEC – MU, Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
Deprese při úzkostných poruchách
MUDr. Alexander Nawka
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Neklidová medikace – teorie a praxe
MUDr. Michal Turček, PhD.
Psychiatrická klinika LF UK a UN Bratislava
Fajčenie tabaku a depresia
prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D.
Sexuologický ústav VFN a 1. LF UK, Praha
Poruchy pohlavní identity
PSYCHOFARMAKOLÓGIA
prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D.
Psychiatrické centrum Praha, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Praha, Národní ústav duševního zdraví
Escitalopram: nové klinické poznatky
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD.
Psychiatrická klinika LF UK a UN Bratislava, Nemocnica Staré Mesto
MUDr. Marína Borovská
Psychiatrická klinika LF UK a UN Bratislava, Nemocnica Staré Mesto
MUDr. Beata Baloghová
Psychiatrická klinika LF UK a UN Bratislava, Nemocnica Staré Mesto
MUDr. Alexandra Krištúfková
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UN Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
Výskyt depresívnych príznakov v popôrodnom období
Cieľ: Zistiť výskyt depresívnych príznakov u žien v popôrodnom období. Metóda: Do analýzy bolo zaradených 50 rodičiek, ktoré kompletne vyplnili dotazníky pri poslednej gynekologickej prehliadke pred pôrodom, na 4.–6. deň po pôrode a po šestonedelí. Výsledky: Priemerné skóre v Zungovej sebaposudzovacej škále pre depresiu nedosiahlo hodnoty svedčiace o depresívnej poruche. Hodnoty zodpovedajúce depresii sa vyskytli v obdobiach po pôrode a po šestonedelí častejšie zhodne o 8 %. Rozdiely sa nezistili ani pri porovnaní priemerných skóre získaných na vizuálnej analógovej škále hodnotiacej náladu, aj keď prítomnosť depresívnych príznakov sa zaznamenala na 4.–6. deň po pôrode častejšie o 8 % a po šestonedelí o 14 %. Záver: Zistil sa nízky výskyt depresívnych príznakov vo včasnom popôrodnom období. Charakteristiky súboru naznačujú protektívnu úlohu niektorých demografických a klinických faktorov v etiológii popôrodného blues.
Kľúčové slová: popôrodné blues, popôrodná depresia, Zungova sebaposudzovacia škála pre depresiu, vizuálna analógová škála.

Incidence of depressive symptoms in the postpartum period
Objective: Find an incidence of depressive symptoms among women in the postpartum period. Method: The analysis included 50 mothers, who completely fill out questionnaires at the last gynecologist visit before childbirth, at 4th–6th day after delivery and at the end of puerperium. Results: The average score at Zung Self-Rating Depression Scale did not reach values indicative of depressive disorder. The values indicative for depression occurred in the postpartum period and after puerperium consistently about plus 8 %. There were no differences when comparing the average values obtained on the Visual Analogue Mood Scale, although the presence of depressive symptoms reported at the 4th–6th day after delivery increased about 8 % and at the end of puerperium about 14 %. Conclusion: The study showed a low prevalence of depressive symptoms in the early postpartum period. The characteristics of the study group suggests protective role of certain demographic and clinical factors in the etiology of postpartum blues.
Key words: postpartum blues, postpartum depression, Zung Self-Rating Depression Scale, Visual Analogue Mood Scale.
PSYCHOTERAPIA
Mgr. Eliška Hrbková
Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha
Socioterapie u afektivních poruch
ODBORNÉ PODUJATIA
doc. MUDr. Ľubica Forgáčová, PhD.
Psychiatrická klinika SZU a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava
Jarná vedecko-pracovná schôdza psychofarmakologickej sekcie Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS, 26. – 28. apríl 2013
OSOBNOSTI PSYCHIATRIE
MUDr. Michal Patarák
Psychiatrické oddelenie, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Diela Théodula Ribota a súčasná psychiatria
created by © zooom.sk s.r.o.