Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Dagmar Breznoščáková, Ph.D.
Prevencia ako voľba?
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
Mgr. Lucia Bošiaková
Psychiatrické oddelenie, Nemocnica pre obvinených a odsúdených, Trenčín
Príčiny automutilácií psychiatrických pacientov vo väzenských podmienkach
prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
CEITEC – MU, Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
Deprese při úzkostných poruchách
MUDr. Alexander Nawka
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Neklidová medikace – teorie a praxe
MUDr. Michal Turček, PhD.
Psychiatrická klinika LF UK a UN Bratislava
Fajčenie tabaku a depresia
prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D.
Sexuologický ústav VFN a 1. LF UK, Praha
Poruchy pohlavní identity
PSYCHOFARMAKOLÓGIA
prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D.
Psychiatrické centrum Praha, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Praha, Národní ústav duševního zdraví
Escitalopram: nové klinické poznatky
Krátký přehledný článek je věnovaný novým klinickým poznatkům o escitalopramu. Studie publikované v období posledních dvou let se věnovaly poolovaným analýzám srovnávajícím escitalopram s novými antidepresivy (agomelatin a SNRI), účinnosti a bezpečnosti escitalopramu u seniorů a somaticky nemocných (karcinom prsu, akutní koronární syndrom, astma bronchiale, vazomotorické příznaky v menopauze). U nemocných s panickou poruchou byl potvrzen pozitivní vliv escitalopramu na objem šedé hmoty mozku. Aplikaci escitalopramu je nově možné usnadnit také pomocí tablet rozpustných (dispergovatelných) v ústech.
Kľúčové slová: escitalopram, agomelatin, SNRI, antidepresiva, karcinom prsu, akutní koronární syndrom, astma bronchiale, vazomotrické příznaky v menopauze.

Escitalopram: new clinical findings
This short overview is aimed at new clinical findings in escitalopram treatment. Studies published within a period of past two years were focused at pooled analyses comparing escitalopram with new antidepressants (agomelatine and SNRI), efficacy and safety in older and somatically ill patients (breast cancer, asthma bronchiale, acute coronary syndrome, vasomotor symptoms in menopause). The positive effect of escitalopram on gray matter volume has been documented in patients with panic disorder. Escitalopram treatment can be eased by the new form of orodispersible tablets.
Key words: escitalopram, agomelatine, SNRI, antidepressants, breast cancer, asthma bronchiale, acute coronary syndrome, vasomotor symptoms in menopause.
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD.
Psychiatrická klinika LF UK a UN Bratislava, Nemocnica Staré Mesto
MUDr. Marína Borovská
Psychiatrická klinika LF UK a UN Bratislava, Nemocnica Staré Mesto
MUDr. Beata Baloghová
Psychiatrická klinika LF UK a UN Bratislava, Nemocnica Staré Mesto
MUDr. Alexandra Krištúfková
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UN Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
Výskyt depresívnych príznakov v popôrodnom období
PSYCHOTERAPIA
Mgr. Eliška Hrbková
Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha
Socioterapie u afektivních poruch
ODBORNÉ PODUJATIA
doc. MUDr. Ľubica Forgáčová, PhD.
Psychiatrická klinika SZU a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava
Jarná vedecko-pracovná schôdza psychofarmakologickej sekcie Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS, 26. – 28. apríl 2013
OSOBNOSTI PSYCHIATRIE
MUDr. Michal Patarák
Psychiatrické oddelenie, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Diela Théodula Ribota a súčasná psychiatria
created by © zooom.sk s.r.o.