Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Dagmar Breznoščáková, Ph.D.
Prevencia ako voľba?
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
Mgr. Lucia Bošiaková
Psychiatrické oddelenie, Nemocnica pre obvinených a odsúdených, Trenčín
Príčiny automutilácií psychiatrických pacientov vo väzenských podmienkach
Automutilácie v prostredí väzenstva tvoria špecifickú skupinu aktivít, ktoré možno chápať ako príznak, symptóm psychického ochorenia alebo ako samostatnú poruchu impulzov. V klinickom obraze jednotlivých psychických porúch majú automutilačné tendencie rôznu genézu, formu prevedenia ako aj dôsledky. Bližšie opísanie špecifických podmienok väzenského prostredia dotvára komplexný pohľad na problematiku príčin automutilácií uväznených osôb a zároveň ponúka vysvetlenie vyššej frekvencie výskytu a recidív automutilácií v porovnaní s civilnými psychiatrickými zariadeniami. Identifikovanie príčin automutilácií môže tiež napomôcť včas zachytiť preautomutilačné riziko, a tak minimalizovať narušenie telesnej integrity.
Kľúčové slová: sebapoškodzovanie, automutilačné konanie, psychiatrické poruchy, väzenské prostredie.

Causes of self-mutilation of psychiatric patients in the conditions of imprisonment
Self-mutilation in prison represent a specific group activities, which can be seen as a symptom of mental illness or as a separate group of impulsive disorder. In the clinical picture of psychiatric disorders, self-mutilation have different pathogenesis, as well as the form and implications. Further describe specific conditions in the prison environment completes the comprehensive view of the self-mutilation by imprisoned persons and also offers an explanation of the higher frequency of occurrence and recidivism of self-mutilation in compared with civil psychiatric facilities. Identify the causes of the self-mutilation may also help to capture self-mutilation risk in time and minimalize disruption of physical integrity.
Key words: self-harm, self-mutilation, psychiatric disorders, prison enviroment.
prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
CEITEC – MU, Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
Deprese při úzkostných poruchách
MUDr. Alexander Nawka
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Neklidová medikace – teorie a praxe
MUDr. Michal Turček, PhD.
Psychiatrická klinika LF UK a UN Bratislava
Fajčenie tabaku a depresia
prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D.
Sexuologický ústav VFN a 1. LF UK, Praha
Poruchy pohlavní identity
PSYCHOFARMAKOLÓGIA
prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D.
Psychiatrické centrum Praha, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Praha, Národní ústav duševního zdraví
Escitalopram: nové klinické poznatky
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD.
Psychiatrická klinika LF UK a UN Bratislava, Nemocnica Staré Mesto
MUDr. Marína Borovská
Psychiatrická klinika LF UK a UN Bratislava, Nemocnica Staré Mesto
MUDr. Beata Baloghová
Psychiatrická klinika LF UK a UN Bratislava, Nemocnica Staré Mesto
MUDr. Alexandra Krištúfková
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UN Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
Výskyt depresívnych príznakov v popôrodnom období
PSYCHOTERAPIA
Mgr. Eliška Hrbková
Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha
Socioterapie u afektivních poruch
ODBORNÉ PODUJATIA
doc. MUDr. Ľubica Forgáčová, PhD.
Psychiatrická klinika SZU a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava
Jarná vedecko-pracovná schôdza psychofarmakologickej sekcie Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS, 26. – 28. apríl 2013
OSOBNOSTI PSYCHIATRIE
MUDr. Michal Patarák
Psychiatrické oddelenie, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Diela Théodula Ribota a súčasná psychiatria
created by © zooom.sk s.r.o.