Stiahnite si Acrobat Reader   
 
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
MUDr. Pavel Doubek
Psychiatrická klinika VFN a 1. LF UK, Praha
12. celostátní konference biologické psychiatrie
MUDr. Silvia Bogyaiová
Klinika detskej psychiatrie DFNsP, Bratislava
Psychiatria pre prax – správa zo sympózia psychiatrov, Senec, 9.–10. jún 2005
MUDr. Aleš Bartoš
Neurologická klinika 3. LF UK, FN Královské Vinohrady, Praha
Zpráva o kurzu „Kognitivní poruchy, demence a parkinsonizmus II.“, 26.–27. 5. 2005, Brno
INFORMÁCIE Z PRAXE
Mgr. Hana Vojtová, MUDr. Jozef Hašto
Psychiatrické oddelenie NsP, Trenčín
Stabilizačné techniky a EMDR v psychoterapii posttraumatickej stresovej poruchy
MUDr. Radovan Vaškovský
Psychiatrické oddělení a ambulance, Nemocnice Ostrov
Benefity zámeny antidepresív u pacientov so sexuálnymi dysfunkciami
MUDr. Beata Pašková, MUDr. Richard Záleský, MUDr. Ján Praško, CSc., Jana Vyskočilová
Psychiatrické centrum, Praha
KBT přístup u Tourettova syndromu s komorbidní obsedantně kompulzivní poruchou
doc. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D., Jiřina Hosáková, RNDr. Eva Čermáková
Psychiatrická klinika LF UK a FN, Hradec Králové, Psychiatrické oddělení Nemocnice s poliklinikou, Havířov, Oddělení výpočetní techniky, Ústav lékařské biofyziky LF UK, Hradec Králové
Syndrom profesionálního vyhoření zdravotnických pracovníků

Zo zahraničnej literatúry
PREHĽADNÉ ČLÁNKY
prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
Psychiatrická klinika, LF MU a FN, Brno
Léčba bipolární poruchy
MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., PhDr. Hana Janečková, Ph.D., MUDr. Hana Vaňková, Mgr. Petr Veleta
Gerontologické centrum, Praha
Nefarmakologické přístupy v terapii Alzheimerovy demence a praktické aspekty péče o postižené
MUDr. Hana Drástová, MUDr. Richard Krombholz
Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha
Neuroleptika v akutní gerontopsychiatrii – současný stav a trendy
doc. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Dětská psychiatrická klinika UK, 2. LF a FN Motol, Praha
Subtypizace dětského autizmu
MUDr. Martin Votava, Ph.D., Mgr. Viktoria Agová, prof. MUDr. Miloslav Kršiak, DrSc.
3. LF UK, Ústav farmakologie, Praha
Mechanizmy účinku anxiolytik
MUDr. Jozef Dragašek, MUDr. Milena Drímalová, CSc.
Psychiatrická klinika JLF UK a MFN, Martin
Problematika vybraných psychických porúch pri epilepsii
MUDr. Ludvík Nábělek, MUDr. Ján Vongrej
Psychiatrické oddelenie, FNsP FBR, Banská Bystrica
Antikonvulzíva v liečbe psychóz schizofrénneho okruhu
Významný podiel pacientov liečených pre schizofréniu nedostatočne odpovedá na štandardnú liečbu antipsychotikami. Jednou z možností, ako zlepšiť účinnosť antipsychotickej terapie, je použitie augmentačných stratégií inými liekovými skupinami. Antikonvulzíva sa čoraz častejšie používajú ako prídatná terapia v akútnej i dlhodobej terapii psychóz schizofrénneho okruhu. Valproát je najčastejšie predpisovanou prídatnou medikáciou na zvládanie afektívnych symptómov, impulzivity, hostility a agresívnych prejavov psychózy. Niektoré štúdie poukazujú tiež na opodstatnenosť augmentácie antikonvulzívami pri liečbe na terapiu rezistentných stavov.
Kľúčové slová: na liečbu rezistentná schizofrénia, antikonvulzíva, karbamazepín, valproát.
Kľúčové slová MeSH: schizofrénia; antikonvulzíva; karbamazepín; kyselina valproová.

ANTIEPILEPTIC MEDICATIONS IN THE THERAPY OF PSYCHOSIS OF SCHIZOPHRENIC TYPE
A significant minority of schizophrenic patients fail to respond to standard antipsychotic therapy. An alternative way of enhancing efficacy may be the use of augemntation strategies with other classes of drugs. Anticonvulsants are increasingly being used as adjunctive treatment in both acute and long-term management strategies for psychosis. Valproate is the most commonly prescribed adjunct to manage: mood disturbances as well as impulsivity, hostility and aggression in psychosis. Some reports note a beneficial role of anticonvulsants in the management of treatmentrefractory psychosis.
Key words: treatment-refractory schizophrenia, anticonvulsants, carbamazepine, valproate.
Key words MeSH: schizophrenia; anticonvulsants; carbamazepine; valproic acid.
created by © zooom.sk s.r.o.