Stiahnite si Acrobat Reader   
 
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
MUDr. Pavel Doubek
Psychiatrická klinika VFN a 1. LF UK, Praha
12. celostátní konference biologické psychiatrie
MUDr. Silvia Bogyaiová
Klinika detskej psychiatrie DFNsP, Bratislava
Psychiatria pre prax – správa zo sympózia psychiatrov, Senec, 9.–10. jún 2005
MUDr. Aleš Bartoš
Neurologická klinika 3. LF UK, FN Královské Vinohrady, Praha
Zpráva o kurzu „Kognitivní poruchy, demence a parkinsonizmus II.“, 26.–27. 5. 2005, Brno
INFORMÁCIE Z PRAXE
Mgr. Hana Vojtová, MUDr. Jozef Hašto
Psychiatrické oddelenie NsP, Trenčín
Stabilizačné techniky a EMDR v psychoterapii posttraumatickej stresovej poruchy
MUDr. Radovan Vaškovský
Psychiatrické oddělení a ambulance, Nemocnice Ostrov
Benefity zámeny antidepresív u pacientov so sexuálnymi dysfunkciami
MUDr. Beata Pašková, MUDr. Richard Záleský, MUDr. Ján Praško, CSc., Jana Vyskočilová
Psychiatrické centrum, Praha
KBT přístup u Tourettova syndromu s komorbidní obsedantně kompulzivní poruchou
doc. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D., Jiřina Hosáková, RNDr. Eva Čermáková
Psychiatrická klinika LF UK a FN, Hradec Králové, Psychiatrické oddělení Nemocnice s poliklinikou, Havířov, Oddělení výpočetní techniky, Ústav lékařské biofyziky LF UK, Hradec Králové
Syndrom profesionálního vyhoření zdravotnických pracovníků

Zo zahraničnej literatúry
PREHĽADNÉ ČLÁNKY
prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
Psychiatrická klinika, LF MU a FN, Brno
Léčba bipolární poruchy
MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., PhDr. Hana Janečková, Ph.D., MUDr. Hana Vaňková, Mgr. Petr Veleta
Gerontologické centrum, Praha
Nefarmakologické přístupy v terapii Alzheimerovy demence a praktické aspekty péče o postižené
MUDr. Hana Drástová, MUDr. Richard Krombholz
Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha
Neuroleptika v akutní gerontopsychiatrii – současný stav a trendy
doc. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Dětská psychiatrická klinika UK, 2. LF a FN Motol, Praha
Subtypizace dětského autizmu
MUDr. Martin Votava, Ph.D., Mgr. Viktoria Agová, prof. MUDr. Miloslav Kršiak, DrSc.
3. LF UK, Ústav farmakologie, Praha
Mechanizmy účinku anxiolytik
MUDr. Jozef Dragašek, MUDr. Milena Drímalová, CSc.
Psychiatrická klinika JLF UK a MFN, Martin
Problematika vybraných psychických porúch pri epilepsii
Autori v práci ponúkajú literárny prehľad psychických porúch pri epilepsii doplnený vlastnými skúsenosťami. Psychické poruchy pri epilepsii sú v súčasných diagnostických klasifikáciách kategorizované neadekvátne. Existuje viacero mechanizmov, ktorými epilepsia a psychické symptómy navzájom súvisia. Psychické poruchy pri epilepsii sú často nepoznané a neliečené. Včasná diagnostika a následná liečba sú dôležitými faktormi vplývajúcimi na kvalitu života pacienta.
Kľúčové slová: epileptická depresia, epileptická porucha osobnosti, epileptická psychóza, epileptóza.
Kľúčové slová MeSH: epilepsia – komplikácie; poruchy osobnosti; poruchy psychotické.

PROBLEMS OF SELECTED MENTAL DISORDERS DUE TO EPILEPSY
The authors provide an overview of the published literature on epilepsy and mental disorders due to epilepsy linked with their experiences. The mental disorders due to epilepsy are inadequately categorized by the current classifications. There are many mechanisms by which epilepsy may be associated with psychiatric symptoms. Psychiatric disorders in epilepsy often remain unrecognized and untreated. Prompt diagnosis and treatment is important for patient’s well being.
Key words: epileptic depression, personality disorder in epilepsy, epileptic psychosis, epileptosis.
Key words MeSH: epilepsy – complications; depression; personality disorders; psychotic disorders.
MUDr. Ludvík Nábělek, MUDr. Ján Vongrej
Psychiatrické oddelenie, FNsP FBR, Banská Bystrica
Antikonvulzíva v liečbe psychóz schizofrénneho okruhu
created by © zooom.sk s.r.o.