Stiahnite si Acrobat Reader   
 
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
MUDr. Pavel Doubek
Psychiatrická klinika VFN a 1. LF UK, Praha
12. celostátní konference biologické psychiatrie
MUDr. Silvia Bogyaiová
Klinika detskej psychiatrie DFNsP, Bratislava
Psychiatria pre prax – správa zo sympózia psychiatrov, Senec, 9.–10. jún 2005
MUDr. Aleš Bartoš
Neurologická klinika 3. LF UK, FN Královské Vinohrady, Praha
Zpráva o kurzu „Kognitivní poruchy, demence a parkinsonizmus II.“, 26.–27. 5. 2005, Brno
INFORMÁCIE Z PRAXE
Mgr. Hana Vojtová, MUDr. Jozef Hašto
Psychiatrické oddelenie NsP, Trenčín
Stabilizačné techniky a EMDR v psychoterapii posttraumatickej stresovej poruchy
MUDr. Radovan Vaškovský
Psychiatrické oddělení a ambulance, Nemocnice Ostrov
Benefity zámeny antidepresív u pacientov so sexuálnymi dysfunkciami
MUDr. Beata Pašková, MUDr. Richard Záleský, MUDr. Ján Praško, CSc., Jana Vyskočilová
Psychiatrické centrum, Praha
KBT přístup u Tourettova syndromu s komorbidní obsedantně kompulzivní poruchou
doc. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D., Jiřina Hosáková, RNDr. Eva Čermáková
Psychiatrická klinika LF UK a FN, Hradec Králové, Psychiatrické oddělení Nemocnice s poliklinikou, Havířov, Oddělení výpočetní techniky, Ústav lékařské biofyziky LF UK, Hradec Králové
Syndrom profesionálního vyhoření zdravotnických pracovníků

Zo zahraničnej literatúry
PREHĽADNÉ ČLÁNKY
prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
Psychiatrická klinika, LF MU a FN, Brno
Léčba bipolární poruchy
Je shrnut současný pohled na možnosti léčby bipolární poruchy. Odděleně je probrána léčba bipolární deprese, mánie a udržovací léčba bipolární poruchy. Práce shrnuje nejvýznamnější studie. Dále uvádí některé postupy v praxi, které vždy nemusí spočívat na principech medicíny založené na důkazech, a upozorňuje na nezodpovězené otázky týkající se problematiky léčby bipolární poruchy.
Kľúčové slová: návody léčby, bipolární deprese, mánie, léčba, antidepresiva, antipsychotika, stabilizátory nálady.
Kľúčové slová MeSH: porucha bipolárna – terapia; antidepresíva; antipsychotiká.

TREATMENT OF BIPOLAR DISORDER
A present view at treatment possibilities of bipolar disorder is summarised. Separately the treatment of bipolar depression, mania and maintenance treatment of bipolar disorder is discussed. The article summarises the most important studies. Further some practical approaches are mentioned, which are not necessarily based on evidence based medicine. Also some unanswered questions concerning this topic are brought to attention.
Key words: guidelines for treatment, bipolar depression, mania, treatment, antidepressants, antipsychotics, mood stabilizers.
Key words MeSH: bipolar disorder – therapy; antidepressive agents; antipsychotic agents.
MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., PhDr. Hana Janečková, Ph.D., MUDr. Hana Vaňková, Mgr. Petr Veleta
Gerontologické centrum, Praha
Nefarmakologické přístupy v terapii Alzheimerovy demence a praktické aspekty péče o postižené
MUDr. Hana Drástová, MUDr. Richard Krombholz
Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha
Neuroleptika v akutní gerontopsychiatrii – současný stav a trendy
doc. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Dětská psychiatrická klinika UK, 2. LF a FN Motol, Praha
Subtypizace dětského autizmu
MUDr. Martin Votava, Ph.D., Mgr. Viktoria Agová, prof. MUDr. Miloslav Kršiak, DrSc.
3. LF UK, Ústav farmakologie, Praha
Mechanizmy účinku anxiolytik
MUDr. Jozef Dragašek, MUDr. Milena Drímalová, CSc.
Psychiatrická klinika JLF UK a MFN, Martin
Problematika vybraných psychických porúch pri epilepsii
MUDr. Ludvík Nábělek, MUDr. Ján Vongrej
Psychiatrické oddelenie, FNsP FBR, Banská Bystrica
Antikonvulzíva v liečbe psychóz schizofrénneho okruhu
created by © zooom.sk s.r.o.