Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Michal Patarák
Psychiatrické oddelenie, Banská Bystrica
O dobre v psychiatrii
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
CEITEC – MU, Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
MUDr. Michaela Vrzalová
CEITEC – MU, Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
Optimalizace farmakoterapie schizofrenní poruchy
MUDr. Michal Dreisig
Psychiatrická léčebna Jihlava
doc. MUDr. Tomáš Kašpárek Ph.D.
Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
Komplikace odvykacího stavu při závislosti na alkoholu – diagnostika a léčba
MUDr. Iveta Fiziková
Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya, Kremnica
MUDr. Milena Drímalová, CSc.
Psychiatrická klinika JLF UK, Martin
Nové perspektívy v liečbe bipolárnej afektívnej poruchy
prof. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D.
Katedra interních oborů, Ostravská univerzita v Ostravě, LF a Oddělení psychiatrické, FN Ostrava, Psychiatrická klinika, Univerzita Karlova v Praze, LF v Hradci Králové a FN Hradec Králové
MUDr. Petr Šilhán
Katedra interních oborů, Ostravská univerzita v Ostravě, LF a Oddělení psychiatrické, FN Ostrava
Mgr. Jiřina Hosáková
Ústav ošetřovatelství, Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě
Genetika úzkostných poruch
MUDr. Michal Patarák
Psychiatrické oddelenie FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Smerom k jasnejšej neurobiológii patologického hráčstva
PhDr. Kateřina Thorová, Ph.D.
APLA, Praha
Mgr. Veronika Šporclová
APLA, Praha
Poruchy autistického spektra v dospělosti
doc. MUDr. Miroslav Zeman, CSc.
IV. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha
doc. MUDr. Roman Jirák, CSc.
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha
Atypická antipsychotika a diabetes mellitus
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Elena Žigová
Gerontopsychiatrická klinika SZU, Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela v Pezinku
Kombinovaná liečba Alzheimerovej choroby
PRÁVO V PSYCHIATRII
JUDr. Valéria Krenická
Regionálne občianske združenie ODOS Košice
MUDr. Dagmar Breznoščáková
1. psychiatrická klinika LF UPJŠ a UNLP Košice
Informovaný súhlas ako prejav vôle pacienta
ONLINE PRÍLOHA
MUDr. Dana Kamarádová
MUDr. Ján Praško, CSc. Klinika psychiatrie LF UP a FN Olomouc
prof. MUDr. Ján Praško, CSc.
MUDr. Ján Praško, CSc. Klinika psychiatrie LF UP a FN Olomouc
Kognitivně behaviorální terapie panické poruchy ve skupině
redakcia
Prehľad článkov publikovaných v časopise Psychiatria pre prax v roku 2012 (13. ročník)
created by © zooom.sk s.r.o.