Stiahnite si Acrobat Reader   
 
INFORMÁCIE Z PRAXE
doc. MUDr. Vladimír Pidrman, Ph.D.
Psychiatrická klinika LF UP a FN v Olomouci
Poruchy chování a psychotické symptomy ve stáří – dvě kazuisitiky
MUDr. Libuše Stárková, CSc.
Soukromá psychiatrická ambulance, Olomouc
Věřit nebo nevěřit?
MUDr. Jozef Benkovič
Odborný liečebný ústav psychiatrický, Predná Hora
Príčiny recidív liečených patologických hráčov
Autor sledoval súbor 120 ústavne liečených patologických hráčov v rokoch 1999 až 2001 a katamnesticky vyhodnotil ich recidívy po 6. 12. a 24 mesiacoch od ukončenia liečby. Výsledky porovnal so štúdiou recidív patologických hráčov v USA. Taktiež analyzoval najčastejšie príčiny recidív patologických hráčov v sledovanom súbore. K najčastejším príčinám recidív sledovaného súboru bolo porušovanie finančnej disciplíny abstinujúcich gamblérov, problémy, súvisiace so zmenou životného štýlu abstinenta, alkohol – ako spúšťač, ale aj problém zanedbania doliečovania. V závere autor pripomína dôležitosť takéhoto monitoringu, ako nevyhnutnej spätnej väzby efektivity práce terapeuta.
MUDr. Marek Zelman
Psychiatrická nemocnica Hronovce
Porovnanie účinku a nežiadúcich účinkov liečby olanzapínom a risperidonom u hospitalizovaných žien
AMBULANTNÁ PSYCHIATRIA
MUDr. Erik Herman
Psychiatrická ambulance Praha
Farmakoterapie pacientů trpících emočně nestabilní poruchou osobnosti
PREHĽADNÉ čLÁNKY
Mgr. Petra Houbová, MUDr. Ján Praško, CSc., PhDr. Marek Preiss
Psychiatrické centrum Praha, 3. LF UK, Centrum neuropsychiatrických studií, Praha
Vyhýbavá porucha osobnosti – diagnostika a kognitivně-behaviorální terapie
MUDr. Ľubomíra Izáková, doc. MUDr. Juraj Fleischer, CSc.
Psychiatrická klinika LFUK a FN, Bratislava
Význam pojmu cykloidné psychózy v súčasnosti
doc. MUDr. Jiří Hovorka, CSc.1,2, MUDr. Erik Herman1,3, MUDr. Tomáš Nežádal1,2
1Neurologické oddělení, epileptologické a neuropsychiatrické centrum, Nemocnice Na Františku, Praha 2Neurochirurgická klinika 1. LF UK a ÚVN, Praha 3Psychiatrická klinika 1. LF UK
Epilepsie a základy antiepileptické léčby – část 2.
doc. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Dětská psychiatrická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha
Farmakoterapie Afektivních poruch v dětství a adolescenci
MUDr. Vanda Franková
Psychiatrická léčebna Dobřany
Dlouhodobé podávání kognitiv u Alzheimerovy nemoci
PSYCHIATRIA V SKRATKE
MUDr. Mária Martinove‚ Mgr. Branislav Bodo
Odborný liečebný ústav psychiatrický, Predná Hora
Je opodstatnená liečba depresívnych porúch aj u závislých?
created by © zooom.sk s.r.o.