Stiahnite si Acrobat Reader   
 
INFORMÁCIE Z PRAXE
doc. MUDr. Vladimír Pidrman, Ph.D.
Psychiatrická klinika LF UP a FN v Olomouci
Poruchy chování a psychotické symptomy ve stáří – dvě kazuisitiky
MUDr. Libuše Stárková, CSc.
Soukromá psychiatrická ambulance, Olomouc
Věřit nebo nevěřit?
MUDr. Jozef Benkovič
Odborný liečebný ústav psychiatrický, Predná Hora
Príčiny recidív liečených patologických hráčov
MUDr. Marek Zelman
Psychiatrická nemocnica Hronovce
Porovnanie účinku a nežiadúcich účinkov liečby olanzapínom a risperidonom u hospitalizovaných žien
AMBULANTNÁ PSYCHIATRIA
MUDr. Erik Herman
Psychiatrická ambulance Praha
Farmakoterapie pacientů trpících emočně nestabilní poruchou osobnosti
PREHĽADNÉ čLÁNKY
Mgr. Petra Houbová, MUDr. Ján Praško, CSc., PhDr. Marek Preiss
Psychiatrické centrum Praha, 3. LF UK, Centrum neuropsychiatrických studií, Praha
Vyhýbavá porucha osobnosti – diagnostika a kognitivně-behaviorální terapie
MUDr. Ľubomíra Izáková, doc. MUDr. Juraj Fleischer, CSc.
Psychiatrická klinika LFUK a FN, Bratislava
Význam pojmu cykloidné psychózy v súčasnosti
doc. MUDr. Jiří Hovorka, CSc.1,2, MUDr. Erik Herman1,3, MUDr. Tomáš Nežádal1,2
1Neurologické oddělení, epileptologické a neuropsychiatrické centrum, Nemocnice Na Františku, Praha 2Neurochirurgická klinika 1. LF UK a ÚVN, Praha 3Psychiatrická klinika 1. LF UK
Epilepsie a základy antiepileptické léčby – část 2.
doc. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Dětská psychiatrická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha
Farmakoterapie Afektivních poruch v dětství a adolescenci
Přehledný článek pojednává o depresivní poruše a bipolární afektivní poruše v pedopsychiatrii. Krátce shrnuje specifika obou poruch v dětství a adolescenci. Dále přináší přehled klinických studií a zkušeností o léčbě antidepresivy, stabilizátory nálad a antipsychotiky. V léčbě antidepresivy dominují antidepresiva SSRI. Ve skupině stabilizátorů nálad máme nejvíce poznatků o léčbě lithiem, užívají se rovněž carbamazepin a valproát. Ve skupině antipsychotik jsou k dispozici pouze nevelké studie atypických neuroleptik – risperidonu, olanzapinu a clozapinu.
Kľúčové slová: depresivní porucha, bipolární afektivní porucha, antidepresiva, stabilizátory nálady, antipsychotika.
Kľúčové slová MeSH: poruchy nálady – dieťa, adolescent, farmakoterapia; porucha depresívna – dieťa, adolescent, farmakoterapia; porucha bipolárna – dieťa, adolescent, farmakoterapia; antidepresíva; antipsychotiká.

Pharmacotherapy of affective disorders in childhood and adolescence
An overview article deals with depressive disorder and bipolar affective disorder in paedopsychiatry. A brief summary of specific features of both of the diagnoses in childhood and adolescence is given. Furthermore, it presents a review of clinical studies and experience in treatment with antidepressants, mood stabilizers, and antipsychotics. SSRI´s are the most frequently used drug group among antidepressants. In the group of mood stabilizers the largest number of findings concern lithium. Also carbamazepine and valproate are beeing used. Only a few studies of a limited size are available in antipsychotics – they have dealt with risperidone, olanzapine, and clozapine.
Key words: depressive disorder, bipolar affective disorder, antidepressants, mood stabilizers, antipsychotics.
Key words MeSH: mood disorders – child, adolescent, drug therapy; depressive disorder – child, adolescent, drug therapy; bipolar disorder – child, adolescent, drug therapy; antidepressants; antipsychotic agents.
MUDr. Vanda Franková
Psychiatrická léčebna Dobřany
Dlouhodobé podávání kognitiv u Alzheimerovy nemoci
PSYCHIATRIA V SKRATKE
MUDr. Mária Martinove‚ Mgr. Branislav Bodo
Odborný liečebný ústav psychiatrický, Predná Hora
Je opodstatnená liečba depresívnych porúch aj u závislých?
created by © zooom.sk s.r.o.