Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Mária Martinove, PhD.
Vianoce včera a dnes
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
prof. MUDr. Ivana Drtílková, CSc.
Psychiatrická klinika FN Brno
Bipolární porucha v dětství a schválení ziprasidonu v léčbě mánie u dětí a adolescentů
PhDr. Pavel Harsa, Ph.D.
Psychiatrická klinika Univerzity Karlovy – 1. LF a VFN v Praze
MUDr. Dana Kertészová
Psychiatrická klinika Univerzity Karlovy – 1. LF a VFN v Praze
PhDr. Marek Macák
Psychiatrická klinika Univerzity Karlovy – 1. LF a VFN v Praze
PhDr. Ilona Voldřichová
Psychiatrická klinika Univerzity Karlovy – 1. LF a VFN v Praze
doc. MUDr. Ilja Žukov, CSc.
Psychiatrická klinika Univerzity Karlovy – 1. LF a VFN v Praze
Současné projevy agrese
MUDr. Branislav Moťovský
Psychiatrická klinika FN Trenčín
Nové terapeutické možnosti liečby bipolárnej afektívnej poruchy II
V súčasnosti máme k dispozícii na liečbu bipolárnej afektívnej poruchy terapeutické odporúčania podložené výsledkami klinických výskumov. Najviac odporúčaní je definovaných pre manickú, resp. zmiešanú afektívnu epizódu, menej pre bipolárnu depresívnu epizódu. Na liečbu bipolárnej afektívnej poruchy II (BAP II) existuje len niekoľko odporúčaných postupov. V porovnaní s unipolárnou depresiou má liečba BAP II svoje špecifiká. Najzásadnejším rozdielom je liečba bipolárnej depresie tymostabilizátorom alebo atypickým antipsychotikom, a to buď v kombinácii s antidepresívom alebo bez neho. Liečba bipolárnej depresie len samotným antidepresívom nie je vhodná kvôli riziku prešmyku do mánie. Ako optimálne sa na liečbu BAP II (a aj bipolárnej depresie vôbec) javia psychofarmaká s dostatočným antidepresívnym účinkom a bez rizika prešmyku do hypománie, mánie alebo zmiešaného stavu.
Kľúčové slová: bipolárna afektívna porucha II, bipolárna depresia, atypické antipsychotiká, tymostabilizátory, antidepresíva.

New therapeutic guidelines for the treatment of bipolar disorder II
Actually, we do have to use therapeutic guidelines for the tratment of bipolar disorder based on the results of clinical research. Most of these recommendations there are for the treatment of manic episode, mixed affective episode respectively, less for the treatment of depressive episode. There are only some recommendations for the treatment of bipolar disorder. Comparing to treatment of unipolar depression, bipolar disorder II (BP II) has its own specification. The most evident difference is about using of thymostabilizators in treatment of bipolar depression or atypical antipsychotic, either combination with antidepressant, or without it. Treatment of bipolar depression only with antidepressant monotherapy is suboptimal in regard of switch to mania. As optimal treatment for BP II (and for bipolar depression generally) appear psychopharmacs with adequate antidepressive power and risk-free for switching to hypomania, mania or mixed states.
Key words: bipolar disorder II, bipolar depression, atypical antipsychotic, mood stabilizer, antidepresant.
MUDr. Karel Nešpor, CSc.
Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha
Škodlivé užívání alkoholu a závislost na něm u duševně nemocných: krátká intervence a další možnosti
MUDr. Sylva Racková, Ph.D.
Psychiatrická klinika LF UK v Plzni
MUDr. Luboš Janů, Ph.D.
MedAvante Inc., Plzeň
Farmakoterapie úzkosti. Máme jiné možnosti než SSRI?
KOMENTÁRE
MUDr. Dagmar Breznoščáková
1. psychiatrická klinika UPJŠ a UNLP Košice
MUDr. Jozef Dragašek, PhD.
1. psychiatrická klinika UPJŠ a UNLP Košice
Komentár k článku: Bipolární porucha v dětství a schválení ziprasidonu v léčbě mánie u dětí a adolescentů
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Dagmar Breznoščáková
1. psychiatrická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura Košice
Veronika Koňaková
Lekárska fakulta UPJŠ a UN L. Pasteura Košice
Zmeny hormónov štítnej žľazy u pacientov s depresiou
MUDr. Iveta Fiziková
Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya, Kremnica
MUDr. Milena Drímalová, CSc.
Psychiatrická klinika JLF UK Martin
Mgr. Tomáš Ďurčo
Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya, Kremnica
Abúzus marihuany pri schizofrénii – riziko alebo výhoda?
PSYCHOTERAPIA
PhDr. Štefánia Laskovská
Odborný liečebný ústav psychiatrický n. o. Predná Hora
Mark Beyebach: Na riešenie orientovaná externalizácia v psychoterapii u ľudí s poruchami príjmu potravy
PRÁVO V PSYCHIATRII
MUDr. Mgr. Ján Uhrin
1. psychiatrická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura Košice
MUDr. Silvia Kitková
1. psychiatrická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura Košice
Mgr. Tomáš Lipták
Právnická fakulta, Univerzita Karlova v Prahe
Nedobrovoľná hospitalizácia pacientky v mánii, intervencia jej právneho zástupcu
created by © zooom.sk s.r.o.