Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Mária Martinove, PhD.
Vianoce včera a dnes
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
prof. MUDr. Ivana Drtílková, CSc.
Psychiatrická klinika FN Brno
Bipolární porucha v dětství a schválení ziprasidonu v léčbě mánie u dětí a adolescentů
PhDr. Pavel Harsa, Ph.D.
Psychiatrická klinika Univerzity Karlovy – 1. LF a VFN v Praze
MUDr. Dana Kertészová
Psychiatrická klinika Univerzity Karlovy – 1. LF a VFN v Praze
PhDr. Marek Macák
Psychiatrická klinika Univerzity Karlovy – 1. LF a VFN v Praze
PhDr. Ilona Voldřichová
Psychiatrická klinika Univerzity Karlovy – 1. LF a VFN v Praze
doc. MUDr. Ilja Žukov, CSc.
Psychiatrická klinika Univerzity Karlovy – 1. LF a VFN v Praze
Současné projevy agrese
MUDr. Branislav Moťovský
Psychiatrická klinika FN Trenčín
Nové terapeutické možnosti liečby bipolárnej afektívnej poruchy II
MUDr. Karel Nešpor, CSc.
Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha
Škodlivé užívání alkoholu a závislost na něm u duševně nemocných: krátká intervence a další možnosti
MUDr. Sylva Racková, Ph.D.
Psychiatrická klinika LF UK v Plzni
MUDr. Luboš Janů, Ph.D.
MedAvante Inc., Plzeň
Farmakoterapie úzkosti. Máme jiné možnosti než SSRI?
KOMENTÁRE
MUDr. Dagmar Breznoščáková
1. psychiatrická klinika UPJŠ a UNLP Košice
MUDr. Jozef Dragašek, PhD.
1. psychiatrická klinika UPJŠ a UNLP Košice
Komentár k článku: Bipolární porucha v dětství a schválení ziprasidonu v léčbě mánie u dětí a adolescentů
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Dagmar Breznoščáková
1. psychiatrická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura Košice
Veronika Koňaková
Lekárska fakulta UPJŠ a UN L. Pasteura Košice
Zmeny hormónov štítnej žľazy u pacientov s depresiou
MUDr. Iveta Fiziková
Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya, Kremnica
MUDr. Milena Drímalová, CSc.
Psychiatrická klinika JLF UK Martin
Mgr. Tomáš Ďurčo
Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya, Kremnica
Abúzus marihuany pri schizofrénii – riziko alebo výhoda?
Presný neurobiologický vzťah medzi používaním marihuany pri schizofrénii nie je doteraz úplne objasnený. Literárne zdroje majú k využívaniu kanabinoidov pri schizofrénnej poruche ambivalentné postoje. Marihuane pripisujú pozitívne účinky pri zmiernení psychosociálneho defektu na jednej strane, na strane druhej ju považujú za rizikový faktor v rozvíjaní schizofrennej poruchy. Ilustratívna kazuistika prezentuje prípad 16-ročného muža s abúzom marihuany v anamnéze a novodiagnostikovanou schizofréniou so skorým začiatkom.
Kľúčové slová: abúzus marihuany, schizofrénia, psychosociálne fungovanie.

Cannabis abuse in schizophrenia – risk or benefit?
The exact neurobiological relationship between the consumption of cannabis and schizophrenia has not yet been fully clarified. Literature sources express ambivalent attitudes towards the role of cannabinoids in schizophrenia. On one hand, cannabis is considered to help relieving psychosocial defects in schizophrenic patients. On the other hand, cannabis is perceived as a risk factor in the development of the disease. The illustrative case study presents a case of a 16-year-old man with a history of cannabis abuse that has newly been diagnosed with early onset schizophrenia.
Key words: cannabis abuse, schizophrenia, psychosocial functioning.
PSYCHOTERAPIA
PhDr. Štefánia Laskovská
Odborný liečebný ústav psychiatrický n. o. Predná Hora
Mark Beyebach: Na riešenie orientovaná externalizácia v psychoterapii u ľudí s poruchami príjmu potravy
PRÁVO V PSYCHIATRII
MUDr. Mgr. Ján Uhrin
1. psychiatrická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura Košice
MUDr. Silvia Kitková
1. psychiatrická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura Košice
Mgr. Tomáš Lipták
Právnická fakulta, Univerzita Karlova v Prahe
Nedobrovoľná hospitalizácia pacientky v mánii, intervencia jej právneho zástupcu
created by © zooom.sk s.r.o.