Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Mária Martinove, PhD.
Vianoce včera a dnes
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
prof. MUDr. Ivana Drtílková, CSc.
Psychiatrická klinika FN Brno
Bipolární porucha v dětství a schválení ziprasidonu v léčbě mánie u dětí a adolescentů
PhDr. Pavel Harsa, Ph.D.
Psychiatrická klinika Univerzity Karlovy – 1. LF a VFN v Praze
MUDr. Dana Kertészová
Psychiatrická klinika Univerzity Karlovy – 1. LF a VFN v Praze
PhDr. Marek Macák
Psychiatrická klinika Univerzity Karlovy – 1. LF a VFN v Praze
PhDr. Ilona Voldřichová
Psychiatrická klinika Univerzity Karlovy – 1. LF a VFN v Praze
doc. MUDr. Ilja Žukov, CSc.
Psychiatrická klinika Univerzity Karlovy – 1. LF a VFN v Praze
Současné projevy agrese
MUDr. Branislav Moťovský
Psychiatrická klinika FN Trenčín
Nové terapeutické možnosti liečby bipolárnej afektívnej poruchy II
MUDr. Karel Nešpor, CSc.
Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha
Škodlivé užívání alkoholu a závislost na něm u duševně nemocných: krátká intervence a další možnosti
MUDr. Sylva Racková, Ph.D.
Psychiatrická klinika LF UK v Plzni
MUDr. Luboš Janů, Ph.D.
MedAvante Inc., Plzeň
Farmakoterapie úzkosti. Máme jiné možnosti než SSRI?
KOMENTÁRE
MUDr. Dagmar Breznoščáková
1. psychiatrická klinika UPJŠ a UNLP Košice
MUDr. Jozef Dragašek, PhD.
1. psychiatrická klinika UPJŠ a UNLP Košice
Komentár k článku: Bipolární porucha v dětství a schválení ziprasidonu v léčbě mánie u dětí a adolescentů
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Dagmar Breznoščáková
1. psychiatrická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura Košice
Veronika Koňaková
Lekárska fakulta UPJŠ a UN L. Pasteura Košice
Zmeny hormónov štítnej žľazy u pacientov s depresiou
Vzťah endokrinného systému a depresie je už dobre známy. Najbližší vzťah k tomuto ochoreniu majú dve zo šiestich hormonálnych osí, a to os štítnej žľazy (HPT) a os nadobličiek (HPA). Zmeny aktivity týchto osí súvisia okrem iného aj s priebehom depresie. Tieto skutočnosti viedli k realizácii rôznych štúdií venovaných možnému terapeutickému využitiu hormónov v liečbe depresie. Spomedzi všetkých sa najlepšie osvedčil trijódtyronín, ktorý figuruje už i v niektorých zahraničných odporúčaní (guidelines) pre manažment depresie. Dôležitosť tejto témy podčiarkuje to, že niektoré hormóny majú prediktívny charakter pre priebeh ochorenia. Inšpirujúc sa týmito poznatkami sme ich v rámci vlastného pilotného sledovania potvrdili, ako aj súvislosti s hormónmi štítnej žľazy, predovšetkým trijódtyronínom.
Kľúčové slová: depresia, HPT, trijódtyronín, tyroxín, tyreotropín.

Changes in thyroid hormones in patients with depression
There is a well-established relationship between hormonal systems and depression. Thyroid (HPT) and adrenal axis (HPA) are closely linked to depression. The changes in these two axes are related not only to endocrine diseases but to depression too. This led to studies examining the efficacy of these hormones for treatment of depression and tri-iodothyronine had the best results. Tri-iodothyronine is also in the guidelines for management of depression. This is particularly important from the point of view that some hormones have predictive character to continuance of depression. Drawing on this knowledge we have within this own monitoring confirmed the pilot, as well as the context of thyroid hormones, especially tri-iodothyronine.
Key words: depression, HPT, tri-iodothyronine, thyroxine, thyreotropine.
MUDr. Iveta Fiziková
Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya, Kremnica
MUDr. Milena Drímalová, CSc.
Psychiatrická klinika JLF UK Martin
Mgr. Tomáš Ďurčo
Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya, Kremnica
Abúzus marihuany pri schizofrénii – riziko alebo výhoda?
PSYCHOTERAPIA
PhDr. Štefánia Laskovská
Odborný liečebný ústav psychiatrický n. o. Predná Hora
Mark Beyebach: Na riešenie orientovaná externalizácia v psychoterapii u ľudí s poruchami príjmu potravy
PRÁVO V PSYCHIATRII
MUDr. Mgr. Ján Uhrin
1. psychiatrická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura Košice
MUDr. Silvia Kitková
1. psychiatrická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura Košice
Mgr. Tomáš Lipták
Právnická fakulta, Univerzita Karlova v Prahe
Nedobrovoľná hospitalizácia pacientky v mánii, intervencia jej právneho zástupcu
created by © zooom.sk s.r.o.