Stiahnite si Acrobat Reader   
 
INFORMÁCIE Z PRAXE
doc. MUDr. Vladimír Novotný, CSc., doc. MUDr. Eduard Kolibáš, CSc.,
Psychiatrická klinika LF UK, Bratislava
prof. PhDr. Anton Heretik, CSc.
Katedra psychológie FF UK, Bratislava
Objednaná vražda – forenzne-psychiatrické skúsenosti
MUDr. Miriam Lopatková, MUDr. Jiří Bezecný, MUDr. Ladislav Lauko
Psychiatrické oddelenie NsP Levoča
Hyperprolaktinémia ako nežiaduci efekt liečby neuroleptikami
MUDr. Radovan Vaškovský
Psychiatrické oddelenie, Fakultná Nemocnica Nitra, Slovensko
Vplyv antipsychotickej liečby na hmotnosť pacientov
doc. MUDr. Alexandra Žourková, CSc.
Psychiatrická klinika LF MU a FN, Brno
Užití škál UKU, ASEX, SFM/SFŽ v psychiatrické praxi
KOMENTÁRE
prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.
Dětská klinika LF UP a FN Olomouc
Proč a jak psát kazuistiku?

Ze zahraničního tisku
PREHĽADNÉ čLÁNKY
prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
Kombinace antidepresiv v klinické praxi
MUDr. Ivo Černý
Neurologické oddělení Psychiatrické léčebny Brno
Normotenzní hydrocefalus
MUDr. Mária Tormašiová, Ph.D
Neurologická klinika 1LF UPJŠ
MUDr. Eva Feketeová
FNsP, Košice
Poruchy správania v REM spánku
MUDr. Libuše Babáková
Ambulance dětské a dorostové psychiatrie, FN Brno-Bohunice
Sebepoškozování v dětství a adolescenci
V SKTRATKE
MUDr. Michal Kryl
Psychiatrická klinika LF UP Olomouc
Psychoterapie úzkostných stavů
created by © zooom.sk s.r.o.