Stiahnite si Acrobat Reader   
 
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Ľubomíra Vojteková, MUDr. René Pospíšil
Psychiatrická klinika LFUK a FN Bratislava
prof. Angelos Halaris, M.D., PhD.
Department of Psychiatry and Human Behaviour, University of Mississippi Medical Center, Jackson, MS, USA
Monoterapia versus kombinovaná liečba akútnej fázy depresívneho typu schizoafektívnej poruchy
Napriek celospoločenskej závažnosti schizoafektívnej poruchy, liečba tohto ochorenia nebola doteraz dostatočne preskúmaná. Cieľom práce je poskytnúť prehľad farmakoterapeutických postupov používaných v akútnej fáze liečby depresívneho typu schizoafektívnej poruchy na Psychiatrickej klinike LFUK a FN v Bratislave a porovnať ich s výsledkami publikovaných štúdií. Autori zistili, že najrozšírenejšou farmakoterapeutickou stratégiou v danej indikácii je kombinácia neuroleptík s antidepresívami (32,6%), resp. antiepileptikami (28,85%). V účinnosti monoterapie neuroleptikom a kombinovanej liečby sa v sledovaných parametroch nezistil štatisticky významný rozdiel. Zaznamenal sa trend, ktorý podporujú aj výsledky publikovaných štúdií, preferovať monoterapiu atypickými neuroleptikami. Porovnanie účinnosti monoterapie atypickými neuroleptikami a kombinovanej liečby je potrebné overiť v prospektívnej kontrolovanej štúdii.
MUDr. Radovan Vaškovský
Psychiatrické oddelenie NsP Nitra
Buspiron a jeho využitie v ovplyvnení symptómov a prejavov generalizovanej úzkosti
KOMENTÁRE
MUDr. Martin Sládek
Psychiatrické oddělení nemocnice Tábor
Obezita a antipsychotika – jsme opravdu bezmocní?
PREHĽADNÉ čLÁNKY
MUDr. Miroslava Navrátilová
Jednotka intenzivní péče Psychiatrické kliniky, Fakultní nemocnice Brno, pracoviště Bohunice
Riziko refeeding syndromu u mentální anorexie
prof. MUDr. Eva Hadašová, CSc.
Farmakologický ústav LF MU Brno
Rizika polyfarmakoterapie
MUDr. Ľubica Forgáčová
Psychiatrická klinika SPAM, Bratislava
Zmiešané afektívne stavy: dysforická mánia
MUDr. Vladimír Pidrman, Ph.D.
Psychiatrická klinika LF UP, Olomouc
MUDr. Jiří Masopust
Psychiatrická klinika LF UK, Hradec Králové
Psychoedukační program prelapse
PSYCHOFARMAKOLÓGIA
prof. MUDr. Eva Topinková, CSc.
Geriatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a VFN Subkatedra gerontologie a geriatrie IPVZ Praha Postmarkentingové sledování účinnosti tabletové a kapkové formy Tiapridu v léčbě agitovanosti a neklidu ve stáří
V SKTRATKE
MUDr. Vladimír Pidrman, Ph.D., prof. MUDr. Jaroslav Bouček, CSc.
Psychiatrická klinika LF UP, Olomouc
Dlouhodobá léčba demence
created by © zooom.sk s.r.o.