Stiahnite si Acrobat Reader   
 
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Ľubomíra Vojteková, MUDr. René Pospíšil
Psychiatrická klinika LFUK a FN Bratislava
prof. Angelos Halaris, M.D., PhD.
Department of Psychiatry and Human Behaviour, University of Mississippi Medical Center, Jackson, MS, USA
Monoterapia versus kombinovaná liečba akútnej fázy depresívneho typu schizoafektívnej poruchy
MUDr. Radovan Vaškovský
Psychiatrické oddelenie NsP Nitra
Buspiron a jeho využitie v ovplyvnení symptómov a prejavov generalizovanej úzkosti
KOMENTÁRE
MUDr. Martin Sládek
Psychiatrické oddělení nemocnice Tábor
Obezita a antipsychotika – jsme opravdu bezmocní?
PREHĽADNÉ čLÁNKY
MUDr. Miroslava Navrátilová
Jednotka intenzivní péče Psychiatrické kliniky, Fakultní nemocnice Brno, pracoviště Bohunice
Riziko refeeding syndromu u mentální anorexie
prof. MUDr. Eva Hadašová, CSc.
Farmakologický ústav LF MU Brno
Rizika polyfarmakoterapie
MUDr. Ľubica Forgáčová
Psychiatrická klinika SPAM, Bratislava
Zmiešané afektívne stavy: dysforická mánia
Zmiešané afektívne stavy predstavujú dôležitú klinickú entitu z hľadiska závažnosti, incidencie, priebehu, prognózy a terapeu-tickej odozvy. V súčasnosti platná klasifikácia duševných porúch (MKCH-10, 1992) vymedzuje pre prípady „zmiešavania“ afektívnych symptómov samostatnú diagnostickú kategóriu, termín sa však naďalej definuje nejednotne a označenia „zmiešané stavy“, „dysforická mánia“, „zmiešaná mánia“ sa používajú ako synonymá. V príspevku sú zhrnuté niektoré dôležité poznatky a možnosti terapeutického ovplyvnenia uvedených stavov.
Kľúčové slová: zmiešané afektívne stavy, dysforická mánia.

MIXED AFFECTIVE DISORDERS: DYSPHORIC MANIA
Mixed affective disorders represent an important clinical entity as regards their significance, incidence, clinical course, prognosis and therapeutic response. The current valid classification of psychic disorders (MKCH-10, 1992) determines for cases of „mixture“ of affective symptoms a special diagnostic category, but the definition of that is not precise and therefore terms as „mixed disorders“, „dysphoric mania“ or „mixed mania“ are being used as synonyms. The article summarizes the important knowledge and possibilities of therapeutic control of the named disorders.
Key words: mixed affective disorders, dysphoric mania.
MUDr. Vladimír Pidrman, Ph.D.
Psychiatrická klinika LF UP, Olomouc
MUDr. Jiří Masopust
Psychiatrická klinika LF UK, Hradec Králové
Psychoedukační program prelapse
PSYCHOFARMAKOLÓGIA
prof. MUDr. Eva Topinková, CSc.
Geriatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a VFN Subkatedra gerontologie a geriatrie IPVZ Praha Postmarkentingové sledování účinnosti tabletové a kapkové formy Tiapridu v léčbě agitovanosti a neklidu ve stáří
V SKTRATKE
MUDr. Vladimír Pidrman, Ph.D., prof. MUDr. Jaroslav Bouček, CSc.
Psychiatrická klinika LF UP, Olomouc
Dlouhodobá léčba demence
created by © zooom.sk s.r.o.