Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Jozef Dragašek, PhD.
I. psychiatrická klinika LF UPJŠ a UN LP Košice
Vážení kolegovia, priatelia,
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
doc. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, PhD.
Ústav psychologických a logopedických štúdií, Katedra logopédie Pedagogickej fakulty UK, Bratislava
Kognitívno-komunikačné poruchy sprevádzajúce demencie
prof. MUDr. Eva Cešková, CSc.
Stredoevropský technologický institut, MU (CEITEC-MU), Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
prof. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D.
Katedra interních oboru, Ostravská univerzita v Ostrave, LF a Oddelení psychiatrické, FN Ostrava, Psychiatrická klinika, UK v Praze, LF v Hradci Králové a FN Hradec Králové
doc. MUDr. Roman Jirák, CSc.
Psychiatrická klinika, UK v Praze, 1. LF a VFN v Praze
doc. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Stredoevropský technologický institut, MU (CEITEC-MU), Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
MUDr. Michal Maršálek, CSc.
Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha
doc. MUDr. Radovan Prikryl, Ph.D.
Stredoevropský technologický institut, MU (CEITEC-MU), Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
Nové trendy rozvoje biologické psychiatrie
MUDr. Jozef Dragašek, PhD.
I. psychiatrická klinika LF UPJŠ a UNLP Košice
MUDr. Stanislav Šutovský, PhD.
I. neurologická klinika LF UK a UN Bratislava
Psychosociálne fungovanie u pacientov so schizofréniou
MUDr. Eva Feketeová, PhD.
Neurologická klinika LF UPJŠ a UN LP Košice
prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc.
Neurologická klinika LF UPJŠ a UN LP Košice
Hypersomnie centrálneho pôvodu: narkolepsia, rekurentná a idiopatická hypersomnia
doc. MUDr. Pavel Pavlovský, CSc.
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha
Patická opilost
Článek podává přehled názorů na patickou ebrietu, vzácný stav, který lze charakterizovat jako abnormní reakci na požití alkoholu; jejím hlavním symptomem je kvalitativní porucha vědomí pod obrazem obnubilace. Diagnostikování tohoto stavu má zásadní význam v soudní psychiatrii; pokud došlo v jeho průběhu ke spáchání trestného činu, závěry znaleckého posuzování o ztrátě rozpoznávacích a ovládacích schopností znamenají ve svých důsledcích přiznání nepříčetnosti. Názory na vyvolávající příčiny patické ebriety se různí, zejména pokud jde o podíl organického postižení mozku, patického EEG nálezu, množství požitého alkoholu a řadu dalších podpůrných nebo méně významných faktorů; autor považuje za rozhodující pro diagnostikování patické opilosti přítomnost typických psychopatologických fenoménů včetně chorobného jednání s psychotickou motivací, která je v rozporu s premorbidní osobností. V souladu s řadou autorů zastává názor, že výše alkoholemie nemůže být vylučovacím kritériem pro stanovení diagnózy patické ebriety.
Kľúčové slová: patická opilost, komplikovaná opilost, mrákotný stav, psychotická motivace, jednání v rozporu s premorbidní osobností, alkoholemie, význam pro forenzní posuzování.

Pathological intoxication
The paper presents the views on pathological intoxication, a rare condition that can be characterized as an abnormal response to alcohol use; its main symptom is a qualitative disorder of consciousness in the form of obnubilation. Diagnosing this condition is of essential importance in forensic psychiatry; when a crime was committed during its course, the findings of an expert assessment concerning the loss of cognitive and control capacities consequently imply declaring insanity. The opinions on the causative factors of pathological intoxication vary, particularly in relation to what degree organic brain involvement, a pathological EEG finding, the amount of alcohol used and a number of other supportive or less significant factors contribute; the author considers as decisive for diagnosing pathological intoxication the presence of typical psychopathological features including pathological behaviour with psychotic motivation that is in conflict with a premorbid personality. In accordance with numerous other authors, he holds the opinion that the level of alcoholaemia cannot be an exclusion criterion for establishing the diagnosis of pathological intoxication.
Key words: pathological intoxication, complicated intoxication, clouding of consciousness, psychotic motivation, acting in conflict with premorbid personality, alcoholaemia, significance for forensic assessment.
prof. MUDr. Ján Praško, CSc.
Klinika psychiatrie, FN LF a UP Olomouc
PhDr. Tomáš Diveky
Klinika psychiatrie, FN LF a UP Olomouc
MUDr. Aleš Grambal
Klinika psychiatrie, FN LF a UP Olomouc
MUDr. Dana Kamarádová
Klinika psychiatrie, FN LF a UP Olomouc
MUDr. Zuzana Sigmundová
Klinika psychiatrie, FN LF a UP Olomouc
MUDr. Petr Šilhán
Psychiatrické oddelení, Fakultní nemocnice Ostrava
Agorafobie a její léčba
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Dagmar Breznoščáková
1. psychiatrická klinika LF UPJŠ a UNLP Košice
MUDr. Erna Vavrová
Sociálna poisťovňa, a. s., pobočka Prešov
MUDr. Katarína Vašková
Sociálna poisťovňa, a. s., pobočka Prešov
MUDr. Mariana Kimák-Fejková
Sociálna poisťovňa, a. s., pobočka Prešov
MUDr. Viliam Sinay
Sociálna poisťovňa, a. s., pobočka Prešov
Duševné poruchy a invalidizácia na Slovensku
MUDr. Michal Patarák
Psychiatrické oddelenie FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Metamfetamín ako „vzťahový objekt“ a erotický symbol?
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Lívia Vavrušová, PhD.
prezident Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS, Psychiatrická ambulancia, Bratislava
Správa z výročného, desiateho Slovenského psychiatrického zjazdu
created by © zooom.sk s.r.o.