Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Jozef Dragašek, PhD.
I. psychiatrická klinika LF UPJŠ a UN LP Košice
Vážení kolegovia, priatelia,
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
doc. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, PhD.
Ústav psychologických a logopedických štúdií, Katedra logopédie Pedagogickej fakulty UK, Bratislava
Kognitívno-komunikačné poruchy sprevádzajúce demencie
prof. MUDr. Eva Cešková, CSc.
Stredoevropský technologický institut, MU (CEITEC-MU), Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
prof. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D.
Katedra interních oboru, Ostravská univerzita v Ostrave, LF a Oddelení psychiatrické, FN Ostrava, Psychiatrická klinika, UK v Praze, LF v Hradci Králové a FN Hradec Králové
doc. MUDr. Roman Jirák, CSc.
Psychiatrická klinika, UK v Praze, 1. LF a VFN v Praze
doc. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Stredoevropský technologický institut, MU (CEITEC-MU), Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
MUDr. Michal Maršálek, CSc.
Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha
doc. MUDr. Radovan Prikryl, Ph.D.
Stredoevropský technologický institut, MU (CEITEC-MU), Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
Nové trendy rozvoje biologické psychiatrie
MUDr. Jozef Dragašek, PhD.
I. psychiatrická klinika LF UPJŠ a UNLP Košice
MUDr. Stanislav Šutovský, PhD.
I. neurologická klinika LF UK a UN Bratislava
Psychosociálne fungovanie u pacientov so schizofréniou
Sociálne fungovanie predstavuje u pacientov so schizofréniou dôležitý hodnotiaci ukazovateľ efektivity liečby, keďže narušenie psychosociálneho fungovania patrí k jadrovým príznakom schizofrénie. Regulačné úrady zodpovedné za registráciou liečiv zdôrazňujú potrebu a dôležitosť adekvátne vyvinutých, osvedčených nástrojov na meranie úrovne sociálneho fungovania. Práve Škála osobného a sociálneho fungovania (PSP) vyvinutá špeciálne za týmto účelom poskytuje overenú a na použitie jednoduchú pomôcku pre hodnotenie tohto ukazovateľa. Škály, ktoré sú špeciálne vyvinuté pre pacientov so schizofréniou a sú schopné zachytiť zmeny úrovne fungovania v priebehu trvania poruchy umožnia lepšie a ucelenejšie sledovanie vplyvu zvolenej liečebnej stratégie na dlhodobú prognózu poruchy.
Kľúčové slová: schizofrénia, sociálne fungovanie, osobné fungovanie, antipsychotiká.

Psychosocial functioning in patients with schizophrenia
Social functioning is an important outcome parameter for the treatment of patients with schizophrenia because deficits in psychosocial domains are a core feature of schizophrenia. The importance of adequately developed, valid and reliable instruments to measure social functioning has been stressed by regulatory agencies. The Personal and Social Performance scale (PSP) developed to specifically evaluate psychosocial functioning offers a validated and easy to use tool to measure these new outcome parameters. Scales that are validated in schizophrenia patients and sensitive to change over the course of the disease will allow a better and more comprehensive monitoring of treatment strategies and long-term prognosis.
Key words: schizophrenia, social functioning, personal functioning, antipsychotics.
MUDr. Eva Feketeová, PhD.
Neurologická klinika LF UPJŠ a UN LP Košice
prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc.
Neurologická klinika LF UPJŠ a UN LP Košice
Hypersomnie centrálneho pôvodu: narkolepsia, rekurentná a idiopatická hypersomnia
doc. MUDr. Pavel Pavlovský, CSc.
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha
Patická opilost
prof. MUDr. Ján Praško, CSc.
Klinika psychiatrie, FN LF a UP Olomouc
PhDr. Tomáš Diveky
Klinika psychiatrie, FN LF a UP Olomouc
MUDr. Aleš Grambal
Klinika psychiatrie, FN LF a UP Olomouc
MUDr. Dana Kamarádová
Klinika psychiatrie, FN LF a UP Olomouc
MUDr. Zuzana Sigmundová
Klinika psychiatrie, FN LF a UP Olomouc
MUDr. Petr Šilhán
Psychiatrické oddelení, Fakultní nemocnice Ostrava
Agorafobie a její léčba
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Dagmar Breznoščáková
1. psychiatrická klinika LF UPJŠ a UNLP Košice
MUDr. Erna Vavrová
Sociálna poisťovňa, a. s., pobočka Prešov
MUDr. Katarína Vašková
Sociálna poisťovňa, a. s., pobočka Prešov
MUDr. Mariana Kimák-Fejková
Sociálna poisťovňa, a. s., pobočka Prešov
MUDr. Viliam Sinay
Sociálna poisťovňa, a. s., pobočka Prešov
Duševné poruchy a invalidizácia na Slovensku
MUDr. Michal Patarák
Psychiatrické oddelenie FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Metamfetamín ako „vzťahový objekt“ a erotický symbol?
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Lívia Vavrušová, PhD.
prezident Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS, Psychiatrická ambulancia, Bratislava
Správa z výročného, desiateho Slovenského psychiatrického zjazdu
created by © zooom.sk s.r.o.