Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
doc. MUDr. Ján Pečeňák, CSc.
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Andrea Balážová
Psychiatrická klinika FN Hradec Králové
Diogenov syndróm – syndróm extrémneho sebazanedbania
MUDr. Michal Patarák
Psychiatrické oddelenie FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Dualistické neurobiologické prístupy k emóciám a ich prekonanie
doc. MUDr. Radovan Přikryl, Ph.D.
Ceitec-MU, Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
Akutní léčba deprese u bipolární afektivní poruchy
doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.
Sexuologický ústav 1. lékařské fakulty UK a VFN, Praha
Některé aktuality v terapii sexuálních dysfunkcí
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Petra Bártová, Ph.D.
Neurologická klinika FN Ostrava
MUDr. Pavel Ressner, Ph.D.
Neurologická klinika FN Ostrava
MUDr. David Školoudík
Neurologická klinika FN Ostrava
Psychogenní extrapyramidové poruchy
MUDr. Jozef Benkovič
Odborný liečebný ústav psychiatrický, n. o. Predná Hora, Muráň
MUDr. Jana Mišurdová
Odborný liečebný ústav psychiatrický, n. o. Predná Hora, Muráň
PhDr. Ján Grossmann
Odborný liečebný ústav psychiatrický, n. o. Predná Hora, Muráň
Niektoré typy závislostí a ich najčastejšie psychické komorbidné poruchy
Mgr. Martina Chylová, PhD.
I. psychiatrická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
Rizikové faktory suicidálneho správania v období adolescencie
prof. MUDr. Alexandra Žourková, CSc.
Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno, Středoevropský technologický institut (CEITEC) MU, Brno
MUDr. Marta Holanová
Privátní psychiatrická ambulance, Taussigova, Brno
MUDr. Jana Novotná
Privátní psychiatrická ambulance, Jugoslávská, Brno
Sexuální funkce při léčbě depresivní poruchy agomelatinem
PSYCHOTERAPIA
prof. MUDr. Ján Praško, CSc.
Klinika psychiatrie, LF UP v Olomouci, Fakultní nemocnice Olomouc
MUDr. Petr Možný
Psychiatrická léčebna v Kroměříži, Odyssea, Mezinárodní KBT institut
MUDr. Miloš Šlepecký
ABC centrum, Liptovský Mikuláš, Odyssea, Mezinárodní KBT institut
MUDr. Miroslav Novotný
Centrum duševního zdraví Jeseník a Šumperk, Odyssea, Mezinárodní KBT institut
Bc. Jana Vyskočilová, DiS.
Psychiatrické centrum Praha, Odyssea, Mezinárodní KBT institut
Kompetence v kognitivně behaviorální terapii a supervizi
KONZÍLIÁ V PSYCHIATRII
MUDr. Radkin Honzák, CSc.
Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK, Praha
Deprese u onkologických pacientů
ODBORNÉ PODUJATIA
prof. MUDr. Vladimír Novotný, CSc.
Psychiatrická klinika LF UK a UNB, Bratislava
6. európsky kongres EAAT (European Association of Addicction Therapy) a kongres Global addiction, 5. – 7. decembra 2011, Lisabon
ONLINE PRÍLOHA
Články publikované v časopise Psychiatria pre prax v roku 2011 – prehľad
created by © zooom.sk s.r.o.