Stiahnite si Acrobat Reader   
 
INFORMÁCIE Z PRAXE
PhDr. Karolína Malá, Mgr. Hana Navrátilová
Psychiatrická léčebna, Dobřany
Edukace při onemocněních psychózou
MUDr. Martin Pretl, CSc., MUDr. Jan Vevera
Centrum pro poruchy spánku a bdění, Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha; Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Efektivní léčba nespavosti
Nespavost patří mezi nejčastější onemocnění v populaci a zaujímá čelní místo v nákladech na zdravotní péči. Nejoblíbenější terapií na všech úrovních jsou hypnotika, nejuznávanější léčbou je kognitivně-behaviorální terapie (KBT). Cílem studie bylo v ambulantních podmínkách ověřit možnosti a efekt psychoterapie insomnie. Soubor tvořilo 39 pacientů (průměrný věk skupiny 43,87 + 16,00; 17 mužů), u kterých byla po vstupním vyšetření vyslovena suspekce na psychofyziologickou insomnii. U části pacientů bylo provedeno aktigrafické vyšetření k vyloučení dg. periodické pohyby končetinami (PLM). V následujících sezeních byla zahájena KBT, v případě potřeby byla zahájena terapie PLM. Osm pacientů se zúčastnilo pouze úvodního edukačního pohovoru, 22 pacientů pokračovalo v psychoterapii – 18 pacientů podstoupilo behaviorální terapii (BT), 4 pacienti absolvovali i kognitivní terapii (KT). Šesti pacientům byla doporučena vzhledem ke složitosti jejich problému psychiatrická péče včetně KBT. U 3 pacientů byla diagnostikována sekundární insomnie (těžké PLM, těžká obstrukční spánková apnoe – po léčbě došlo k výrazné úpravě stavu). Dg. PLM byla stanovena celkem u 18 pacientů. Základem terapie insomnie je anamnestický pohovor a dobrá diferenciální diagnostika. BT je nutná a ve většině případů i postačující součást léčby, zatímco KT se ukazuje jako nezbytná pouze u vybrané části pacientů. Výskyt PLM se ukázal jako překvapivě frekventní a je k diskuzi, do jaké míry ovlivňuje fragmentaci spánku. Otázka chronické medikace není jednoznačná, snaha o vysazení za každou cenu se neukazuje jako produktivní. Antidepresivní terapie u vybraných pacientů léčbu vhodně podporuje.
Kľúčové slová MeSH: poruchy zaspávania a priebehu spánku – terapia; hypnotiká a sedatíva; terapia kognitívna.
MUDr. Alena Mažgútová, doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD., MUDr. Robert Olos
Psychiatrická klinika MFN a JLF UK, Martin
Možnosti psychiatra pri terminálnom pacientovi
PREHĽADNÉ ČLÁNKY
MUDr. Sylva Racková, MUDr. Luboš Janů, Ph.D.
Psychiatrická klinika FN a LF UK, Plzeň
Farmakoterapie úzkostných poruch
MUDr. Michal Maršálek, CSc.
Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha
Antimanické působení antipsychotik 2. generace
MUDr. Dagmar Seifertová, CSc., MUDr. Martin Bareš, Ph.D., MUDr. Milan Kopeček
Psychiatrické centrum Praha, Praha; III. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha; Centrum neuropsychiatrických studií, Praha
Antipsychotika v léčbě farmakorezistentní deprese
MUDr. Svetozár Droba, MUDr. Juraj Lexmann, MUDr. Branislav Moťovský
Centrum duševného zdravia, s. r. o., Bánovce nad Bebravou
Akútny psychotický pacient z pohľadu práva
prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
Psychiatrická klinika LF MU a FN, Brno
Novinky v léčbě bipolární deprese
MUDr. Jiří Koutek, doc. PhDr. Jana Kocourková, CSc.
Dětská psychiatrická klinika FN Motol a UK 2. LF, Praha
Suicidální pokus u dětí a dospívajících – motivy a rizikové faktory
doc. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D., MUDr. Jan Čermák
Psychiatrické centrum Praha, Praha; Centrum neuropsychiatrických studií, Praha; 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha
Deprese u schizofrenie
created by © zooom.sk s.r.o.