Stiahnite si Acrobat Reader   
 
INFORMÁCIE Z PRAXE
PhDr. Karolína Malá, Mgr. Hana Navrátilová
Psychiatrická léčebna, Dobřany
Edukace při onemocněních psychózou
MUDr. Martin Pretl, CSc., MUDr. Jan Vevera
Centrum pro poruchy spánku a bdění, Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha; Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Efektivní léčba nespavosti
MUDr. Alena Mažgútová, doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD., MUDr. Robert Olos
Psychiatrická klinika MFN a JLF UK, Martin
Možnosti psychiatra pri terminálnom pacientovi
PREHĽADNÉ ČLÁNKY
MUDr. Sylva Racková, MUDr. Luboš Janů, Ph.D.
Psychiatrická klinika FN a LF UK, Plzeň
Farmakoterapie úzkostných poruch
MUDr. Michal Maršálek, CSc.
Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha
Antimanické působení antipsychotik 2. generace
MUDr. Dagmar Seifertová, CSc., MUDr. Martin Bareš, Ph.D., MUDr. Milan Kopeček
Psychiatrické centrum Praha, Praha; III. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha; Centrum neuropsychiatrických studií, Praha
Antipsychotika v léčbě farmakorezistentní deprese
MUDr. Svetozár Droba, MUDr. Juraj Lexmann, MUDr. Branislav Moťovský
Centrum duševného zdravia, s. r. o., Bánovce nad Bebravou
Akútny psychotický pacient z pohľadu práva
prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
Psychiatrická klinika LF MU a FN, Brno
Novinky v léčbě bipolární deprese
MUDr. Jiří Koutek, doc. PhDr. Jana Kocourková, CSc.
Dětská psychiatrická klinika FN Motol a UK 2. LF, Praha
Suicidální pokus u dětí a dospívajících – motivy a rizikové faktory
doc. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D., MUDr. Jan Čermák
Psychiatrické centrum Praha, Praha; Centrum neuropsychiatrických studií, Praha; 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha
Deprese u schizofrenie
Souběžný výskyt depresivních příznaků u schizofrenie je častý, studie odhadují jejich incidenci až 65 %. Deprese se může vyskytnout v kterékoliv fázi schizofrenního onemocnění, u prvních epizod i chronických nemocných, v prodromální fázi, během akutní epizody schizofrenie nebo jako postpsychotická deprese. Popisována je také farmakogenně navozená deprese po terapii klasickými antipsychotiky. Deprese u schizofrenie je spojena se zvýšeným rizikem suicidálního jednání. Diferenciálně diagnosticky je třeba odlišit komorbidní depresi od sekundární deprese, ostatních symptomů schizofrenie a jiných psychiatrických poruch. Lékem volby jsou antipsychotika druhé generace (A2G). Jejich antidepresivní účinek je dobře zdokumentován, některá z nich mají i prokázaný efekt antisuicidální. Uplatnění antidepresiv je v terapii závažnější postpsychotické deprese, pokud se neprokáže efekt A2G.
Kľúčové slová: schizofrenie, depresivní syndrom, suicidium, antipsychotika druhé generace.
Kľúčové slová MeSH: schizofrénia; porucha depresívna – farmakoterapia; samovražda; antipsychotiká.

DEPRESSION IN SCHIZOPHRENIA
Concurrent depressive symptoms in schizophrenia are frequent; their incidence is estimated up to 65 %. Depression can occur in any phase of schizophrenia: first episode or chronic illness, during prodromal phase, acute episode, or as a postpsychotic depression. Some authors report a drug-induced depression after treatment with classical antipsychotics. Depression in schizophrenia is associated with increased risk of suicidal behavior. Diagnostics should differentiate comorbid depression from secondary depression, other schizophrenia symptoms, and other psychiatric conditions. Treatment of choice are second-generation antipsychotics (2GA). Their antidepressant efficacy has been sufficiently documented, some of them also showed anti-suicidal effects. Antidepressants may be used in treatment of more severe postpsychotic depression, if there is not sufficient treatment response to the 2GA.
Key words: schizophrenia, depressive syndrome, suicide, second-generation antipsychotics.
Key words MeSH: schizophrenia; depressive disorder – drug therapy; suicide; antipsychotic agents.
created by © zooom.sk s.r.o.