Stiahnite si Acrobat Reader   
 
INFORMÁCIE Z PRAXE
PhDr. Karolína Malá, Mgr. Hana Navrátilová
Psychiatrická léčebna, Dobřany
Edukace při onemocněních psychózou
MUDr. Martin Pretl, CSc., MUDr. Jan Vevera
Centrum pro poruchy spánku a bdění, Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha; Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Efektivní léčba nespavosti
MUDr. Alena Mažgútová, doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD., MUDr. Robert Olos
Psychiatrická klinika MFN a JLF UK, Martin
Možnosti psychiatra pri terminálnom pacientovi
PREHĽADNÉ ČLÁNKY
MUDr. Sylva Racková, MUDr. Luboš Janů, Ph.D.
Psychiatrická klinika FN a LF UK, Plzeň
Farmakoterapie úzkostných poruch
MUDr. Michal Maršálek, CSc.
Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha
Antimanické působení antipsychotik 2. generace
MUDr. Dagmar Seifertová, CSc., MUDr. Martin Bareš, Ph.D., MUDr. Milan Kopeček
Psychiatrické centrum Praha, Praha; III. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha; Centrum neuropsychiatrických studií, Praha
Antipsychotika v léčbě farmakorezistentní deprese
MUDr. Svetozár Droba, MUDr. Juraj Lexmann, MUDr. Branislav Moťovský
Centrum duševného zdravia, s. r. o., Bánovce nad Bebravou
Akútny psychotický pacient z pohľadu práva
prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
Psychiatrická klinika LF MU a FN, Brno
Novinky v léčbě bipolární deprese
MUDr. Jiří Koutek, doc. PhDr. Jana Kocourková, CSc.
Dětská psychiatrická klinika FN Motol a UK 2. LF, Praha
Suicidální pokus u dětí a dospívajících – motivy a rizikové faktory
Autoři se zabývají problematikou suicidálních pokusů u dětí a adolescentů, zejména z hlediska uváděných motivů a zjištěných rizikových faktorů. Častými motivy bývají problémy školní a partnerské, významné jsou konflikty rodinné. Rizikové faktory bývají v rodinné oblasti, přítomna může být maladaptace mezi vrstevníky, školní problémy, důležitý je zdravotní stav. Autoři uvádějí zjištěné motivace a rizikové faktory u vzorku 38 pacientů hospitalizovaných po suicidálním pokusu.
Kľúčové slová: suicidální pokus, dítě, adolescent, motiv, rizikový faktor.
Kľúčové slová MeSH: pokus o samovraždu – dieťa, adolescent; motivácia; faktory rizikové.

SUICIDAL ATTEMPT IN CHILDREN AND ADOLESCENT – MOTIVATION AND RISK FACTORS
Authors are addressing problems of suicidal attempts in children and adolescent, mainly from the point of view of declared motivation and detected risk factors. Problems at school, in relationship and family are frequent motives. Risk factors are usually within the family, maladaptation amongst peers, school problems and health status are have been shown to be important. Authors present detected motivation and risk factors in a sample of 38 patients hospitalised for a suicidal attempt.
Key words: suicidal attempt, child, adolescent, motive, risk factor.
Key words MeSH: suicide, attempted – child, adolescent; motivation; risk factors.
doc. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D., MUDr. Jan Čermák
Psychiatrické centrum Praha, Praha; Centrum neuropsychiatrických studií, Praha; 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha
Deprese u schizofrenie
created by © zooom.sk s.r.o.