Stiahnite si Acrobat Reader   
 
INFORMÁCIE Z PRAXE
PhDr. Karolína Malá, Mgr. Hana Navrátilová
Psychiatrická léčebna, Dobřany
Edukace při onemocněních psychózou
MUDr. Martin Pretl, CSc., MUDr. Jan Vevera
Centrum pro poruchy spánku a bdění, Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha; Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Efektivní léčba nespavosti
MUDr. Alena Mažgútová, doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD., MUDr. Robert Olos
Psychiatrická klinika MFN a JLF UK, Martin
Možnosti psychiatra pri terminálnom pacientovi
PREHĽADNÉ ČLÁNKY
MUDr. Sylva Racková, MUDr. Luboš Janů, Ph.D.
Psychiatrická klinika FN a LF UK, Plzeň
Farmakoterapie úzkostných poruch
MUDr. Michal Maršálek, CSc.
Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha
Antimanické působení antipsychotik 2. generace
MUDr. Dagmar Seifertová, CSc., MUDr. Martin Bareš, Ph.D., MUDr. Milan Kopeček
Psychiatrické centrum Praha, Praha; III. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha; Centrum neuropsychiatrických studií, Praha
Antipsychotika v léčbě farmakorezistentní deprese
MUDr. Svetozár Droba, MUDr. Juraj Lexmann, MUDr. Branislav Moťovský
Centrum duševného zdravia, s. r. o., Bánovce nad Bebravou
Akútny psychotický pacient z pohľadu práva
prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
Psychiatrická klinika LF MU a FN, Brno
Novinky v léčbě bipolární deprese
Nejprve jsou shrnuty obecné zásady léčby bipolární poruchy. Dále se sdělení zabývá léčbou bipolární deprese. Do popředí zájmu se nyní dostávají v této indikaci antipsychotika II. generace. Nedávno byly publikovány dvě dvojitě slepé kontrolované studie u bipolární deprese s olanzapinem a quetiapinem. Detailně jsou uváděny výsledky dvojitě slepé, randomizované, placebem kontrolované studie s quetiapinem. Monoterapie quetiapinem v dávkách 300 a 600 mg denně vedla ke statisticky signifikantně většímu zlepšení než placebo ve všech použitých škálách, hodnotících ovlivnění depresivní a úzkostné symptomatologie, spánku a kvalitu života již od prvního týdne, a byla dobře tolerována.
Kľúčové slová: bipolární deprese, antipsychotika II. generace, quetiapin, olanzapin.
Kľúčové slová MeSH: porucha bipolárna – farmakoterapia; antipsychotiká.

NEW TREATMENT POSSIBILITIES FOR BIPOLAR DEPRESSION
At first general principles of treatment of bipolar disorder are summarized. Further the paper is dealing with the treatment of bipolar depression. In this indication the treatment with atypical antipsychotics is becoming a point of interest. Recently, two double-blind, randomized placebo-controlled studies in patients with bipolar depression comparing olanzapine and combination of olanzapine and fluoxetine with placebo and quetiapine with placebo were published. Quetiapine monotherapy at doses of 300 and 600 mg pro die demonstrated statistically significant improvement in all scales evaluating depressive and anxiety symptomatology, quality of sleep and quality of life compared with placebo from week 1 onward and was well tolerated.
Key words: bipolar depression, the 2nd generation of antipsychotics, quetiapine, olanzapine.
Key words MeSH: bipolar disorder – drug therapy; antipsychotic agents.
MUDr. Jiří Koutek, doc. PhDr. Jana Kocourková, CSc.
Dětská psychiatrická klinika FN Motol a UK 2. LF, Praha
Suicidální pokus u dětí a dospívajících – motivy a rizikové faktory
doc. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D., MUDr. Jan Čermák
Psychiatrické centrum Praha, Praha; Centrum neuropsychiatrických studií, Praha; 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha
Deprese u schizofrenie
created by © zooom.sk s.r.o.