Stiahnite si Acrobat Reader   
 
INFORMÁCIE Z PRAXE
PhDr. Karolína Malá, Mgr. Hana Navrátilová
Psychiatrická léčebna, Dobřany
Edukace při onemocněních psychózou
MUDr. Martin Pretl, CSc., MUDr. Jan Vevera
Centrum pro poruchy spánku a bdění, Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha; Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Efektivní léčba nespavosti
MUDr. Alena Mažgútová, doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD., MUDr. Robert Olos
Psychiatrická klinika MFN a JLF UK, Martin
Možnosti psychiatra pri terminálnom pacientovi
PREHĽADNÉ ČLÁNKY
MUDr. Sylva Racková, MUDr. Luboš Janů, Ph.D.
Psychiatrická klinika FN a LF UK, Plzeň
Farmakoterapie úzkostných poruch
MUDr. Michal Maršálek, CSc.
Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha
Antimanické působení antipsychotik 2. generace
MUDr. Dagmar Seifertová, CSc., MUDr. Martin Bareš, Ph.D., MUDr. Milan Kopeček
Psychiatrické centrum Praha, Praha; III. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha; Centrum neuropsychiatrických studií, Praha
Antipsychotika v léčbě farmakorezistentní deprese
MUDr. Svetozár Droba, MUDr. Juraj Lexmann, MUDr. Branislav Moťovský
Centrum duševného zdravia, s. r. o., Bánovce nad Bebravou
Akútny psychotický pacient z pohľadu práva
Článok prezentuje právnu problematiku v súvislosti s akútnym psychotickým stavom. Pacient s akútnym psychotickým stavom predstavuje urgentnú medicínsku situáciu, ktorú treba bezodkladne diagnosticky aj terapeuticky riešiť. V prípade, že tento stav (u konkrétneho pacienta) predstavuje vážne riziko ohrozenia seba samého alebo okolia, alebo jeho neliečením hrozí vážne zhoršenie zdravotného stavu pacienta, musí lekár zabezpečiť adekvátnu zdravotnícku starostlivosť aj bez súhlasu pacienta. Môže žiadať aj asistenciu polície. Tieto skutočnosti právne ošetrujú nižšie uvedené zákony, ktoré určujú kompetencie a povinnosti zdravotníckeho personálu, zdravotníckych zariadení a polície a chránia práva pacienta.
Kľúčové slová: akútny psychotický stav, informovaný súhlas pacienta, asistencia polície.
Kľúčové slová MeSH: osoby duševne choré – zákonodarstvo a právna veda; poruchy psychotické; súhlas informovaný; polícia.

LEGAL ASPECTS OF AN ACUTE PSYCHOTIC PATIENT
The article describes legal problems related to an acute psychotic state. A patient with an acute psychotic state is a medical emergency that has to be immediately diagnostically assessed and treated. In a case (in an individual patient) that the condition means a serious threat to the patient or the surrounding or if the lack of treatment could deteriorate patient´s health seriously, a physician is obliged to provide health care measures even without an agreement of the patient. Police can be asked to assist as well. These facts are legally supported in the below mentioned laws that specify duties and competence of health care workers, hospitals and police and protects rights of patients.
Key words: acute psychotic state, patient informed consent, police assistance.
Key words MeSH: mentally ill persons – legislation and jurisprudence; psychotic disorders; informed consent; police.
prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
Psychiatrická klinika LF MU a FN, Brno
Novinky v léčbě bipolární deprese
MUDr. Jiří Koutek, doc. PhDr. Jana Kocourková, CSc.
Dětská psychiatrická klinika FN Motol a UK 2. LF, Praha
Suicidální pokus u dětí a dospívajících – motivy a rizikové faktory
doc. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D., MUDr. Jan Čermák
Psychiatrické centrum Praha, Praha; Centrum neuropsychiatrických studií, Praha; 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha
Deprese u schizofrenie
created by © zooom.sk s.r.o.