Stiahnite si Acrobat Reader   
 
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Koprdová Edita, Mgr. Ištvánová Elena
Odborný liečebný ústav psychiatrický, Predná Hora pri Muráni
Fajčenie – Nikotinizmus a jeho liečba u závislých pacientov v OLÚP Predná Hora
MUDr. Vanda Franková
Psychiatrická léčebna Dobřany
Frontotemporální demence – kazuistiky z klinické praxe
prof. MUDr. Ivana Drtílková, CSc., MUDr. Pavel Theiner
Psychiatrická klinika FN Brno
Léčba hyperkinetických poruch v současné praxi
MUDr. Pavel Doubek, MUDr. Irena Zrzavecká
Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK Praha
Terapeutický problém: rychlé cyklování epizod u bipolární afektivní poruchy
MUDr. Dana Ignjatovičová, MUDr. Milan Ignjatovič, Mgr. Michala Knišková
Neštátne psychiatrické ambulancie, Banská Bystrica
Riziko suicídia v komunite geriatrických pacientov
AMBULANTNÁ PSYCHIATRIA
MUDr. Pavel Doubek
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Jak můžeme řešit agitovanost a neklid v ambulantní psychiatrické praxi?
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
MUDr. Vladimír Nosáľ, doc. MUDr. Egon Kurča, PhD.
Neurologická klinika JLF UK a MFN Martin
XIX. zjazd slovenských a českých mladých neurológov a IV. martinské neuroimunologické dni
V dňoch 18.–20. marca 2004 sa v Martine uskutočnil už 19. zjazd slovenských a českých mladých neurológov a 4. martinské neuroimunologické dni. Podujatie sa uskutočnilo za pekného počasia v priestoroch Slovenskej národnej knižnice. Na tomto tradičnom podujatí sa zúčastnilo 130 neurológov, mladých ale aj starších, medzi ktorými prijali pozvanie aj zakladateľ tradície podujatia prof. MUDr. Daniel Bartko, DrSc., hlavný odborník pre neurológiu MZ prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., prof. MUDr. Michal Drobný, DrSc., prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc., MUDr. Eva Mitrová, DrSc., a mnohí ďalší. Témy viac ako 50 prednášok boli zamerané najmä na tri oblasti neurológie: cerebrovaskulárne ochorenia, neuroimunológia a epilepsia. Okrem toho organizátori podujatia nadviazali na úspešný nápad českých kolegov z minulého roka pri organizovaní postgraduálneho kurzu. Kurz bol venovaný diferenciálnej diagnostike epileptických a neepileptických záchvatov a terapii farmakorezistentnej epilepsie. Jeho kvalita bola zaručená takými osobnosťami československej neurológie ako sú prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc. a h. doc. Vladimír Donáth, CSc. Záujem o kurz ďaleko prevyšoval kapacitné možnosti zariadenia, v ktorom sa konal. Dobrý dojem z podujatia bol umocnený už tradične kvalitným spoločenským programom, kde okrem získania nových kontaktov mohli zúčastnení detailnejšie rozdiskutovať problematiku prednáškami nabitého dňa. Podujatie podporilo množstvo farmaceutickým ale aj nefarmaceutických firiem, spomedzi ktorých patrí poďakovanie predovšetkým hlavným sponzorom: Richter-Gedeon, Schering AG a Glaxo Smith Kline. Osobitné poďakovanie patrí redakcii časopisu Neurológia pre prax za kvalitné vydanie programu podujatia spolu s abstraktmi v rámci supplementa časopisu, čo zaiste inšpirovalo takmer všetkých aktívnych prednášajúcich pri včasnom dodaní abstraktov. Záverom je potrebné s potešením skonštatovať, že väčšina mladých neurológov je schopná kvalitne prezentovať svoju prácu a svoje pracoviská na veľkom, prakticky medzinárodnom podujatí. Táto správa môže radosťou napĺňať srdcia seniorov neurologickej obce, pretože našli nasledovníkov svojej práce a tak môžu mať istotu, že dobré meno československej neurológie bude aj naďalej šírené doma aj vo svete. Spoločne s českými kolegami sa tešíme na jubilejný 20. zjazd, ktorý sa bude konať na budúci rok v Hradci nad Moravicí.
PREHĽADNÉ čLÁNKY
MUDr. Ján Praško, CSc.1,2, MUDr. Richard Záleský1, Mgr. Petra Houbová1, MUDr. Erik Herman3, doc. MUDr. Jiří Hovorka4
1Psychiatrické centrum Praha 2Centrum neurofarmakologických studií, 3. LF UK Praha 2Psychiatrická ambulance, Praha 3Neurologické oddělení Nemocnice Na Františku, Praha
Amisulprid u dystýmie a úzkostných poruch – východiska a kazuistiky
PhDr. Mabel Rodriguez1, 2, 3, MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.1, 2, 4
1 Psychiatrické centrum Praha, 2 Centrum neuropsychiatrických studií, 3 Katedra psychologie, Filozofická fakulta, UK v Praze, 4 3. lékařská fakulta, UK v Praze
Paměť a schizofrenie
doc. MUDr. Jiří Hovorka, CSc.1,2, MUDr. Erik Herman1,3, MUDr. Tomáš Nežádal1,2
1Neurologické oddělení, epileptologické a neuropsychiatrické centrum, Nemocnice Na Františku, Praha 2Neurochirurgická klinika 1. LF UK a ÚVN, Praha 3Psychiatrická klinika 1. LF UK
Epilepsie a základy antiepileptické léčby – část 1.
MUDr. Michal Goetz, doc. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Dětská psychiatrická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha
Panická porucha u dětí a adolescentů – část 2.
doc. MUDr. Daniela Ježová, DrSc.
Laboratórium farmakologickej neuroendokrinológie, Ústav experimentálnej endokrinológie, Slovenská akadémia vied, Bratislava
Pohlavné rozdiely v stresovej reakcii a v účinku antidepresív
PSYCHOFARMAKOLÓGIA
prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc.
Psychiatrická klinika FN a LF Brno
Memantin – necholinergní alternativa léčby Alzheimerovy a vaskulární demence
SLOVO ÚVODOM
prof. RNDr. Stanislav Komenda, DrSc.
O čem se mi dříve nezdálo
created by © zooom.sk s.r.o.