Stiahnite si Acrobat Reader   
 
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Koprdová Edita, Mgr. Ištvánová Elena
Odborný liečebný ústav psychiatrický, Predná Hora pri Muráni
Fajčenie – Nikotinizmus a jeho liečba u závislých pacientov v OLÚP Predná Hora
MUDr. Vanda Franková
Psychiatrická léčebna Dobřany
Frontotemporální demence – kazuistiky z klinické praxe
prof. MUDr. Ivana Drtílková, CSc., MUDr. Pavel Theiner
Psychiatrická klinika FN Brno
Léčba hyperkinetických poruch v současné praxi
MUDr. Pavel Doubek, MUDr. Irena Zrzavecká
Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK Praha
Terapeutický problém: rychlé cyklování epizod u bipolární afektivní poruchy
MUDr. Dana Ignjatovičová, MUDr. Milan Ignjatovič, Mgr. Michala Knišková
Neštátne psychiatrické ambulancie, Banská Bystrica
Riziko suicídia v komunite geriatrických pacientov
AMBULANTNÁ PSYCHIATRIA
MUDr. Pavel Doubek
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Jak můžeme řešit agitovanost a neklid v ambulantní psychiatrické praxi?
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
MUDr. Vladimír Nosáľ, doc. MUDr. Egon Kurča, PhD.
Neurologická klinika JLF UK a MFN Martin
XIX. zjazd slovenských a českých mladých neurológov a IV. martinské neuroimunologické dni
PREHĽADNÉ čLÁNKY
MUDr. Ján Praško, CSc.1,2, MUDr. Richard Záleský1, Mgr. Petra Houbová1, MUDr. Erik Herman3, doc. MUDr. Jiří Hovorka4
1Psychiatrické centrum Praha 2Centrum neurofarmakologických studií, 3. LF UK Praha 2Psychiatrická ambulance, Praha 3Neurologické oddělení Nemocnice Na Františku, Praha
Amisulprid u dystýmie a úzkostných poruch – východiska a kazuistiky
PhDr. Mabel Rodriguez1, 2, 3, MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.1, 2, 4
1 Psychiatrické centrum Praha, 2 Centrum neuropsychiatrických studií, 3 Katedra psychologie, Filozofická fakulta, UK v Praze, 4 3. lékařská fakulta, UK v Praze
Paměť a schizofrenie
doc. MUDr. Jiří Hovorka, CSc.1,2, MUDr. Erik Herman1,3, MUDr. Tomáš Nežádal1,2
1Neurologické oddělení, epileptologické a neuropsychiatrické centrum, Nemocnice Na Františku, Praha 2Neurochirurgická klinika 1. LF UK a ÚVN, Praha 3Psychiatrická klinika 1. LF UK
Epilepsie a základy antiepileptické léčby – část 1.
MUDr. Michal Goetz, doc. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Dětská psychiatrická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha
Panická porucha u dětí a adolescentů – část 2.
doc. MUDr. Daniela Ježová, DrSc.
Laboratórium farmakologickej neuroendokrinológie, Ústav experimentálnej endokrinológie, Slovenská akadémia vied, Bratislava
Pohlavné rozdiely v stresovej reakcii a v účinku antidepresív
PSYCHOFARMAKOLÓGIA
prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc.
Psychiatrická klinika FN a LF Brno
Memantin – necholinergní alternativa léčby Alzheimerovy a vaskulární demence
Excesivní uvolňování glutamatu při Alzheimerově a vaskulární demenci vede k excitotoxickému poškození neuronů v CNS. Memantin účinkuje jako antagonista glutamatových NMDA receptorů a brání neurotoxicitě glutamatu, rovněž ?-amyloidu a jeho tvorbě stejně jako ? proteinu. V klinických zkouškách byl memantin účinným v léčbě Alzheimerovy a vaskulární demence a zpomaloval jejich progresi. Upravoval kognitivní funkce, vigilitu, denní aktivity nemocných a zvýšením jejich autonomie snižoval spotřebu pomoci pečovatelů. Memantin byl velmi dobře snášen a z nežádoucích účinků se nejčastěji vyskytly insomnie, závratě, cefalgie a u méně než 5% léčených halucinace. Memantin je prokázaně účinným kognitivem pro léčbu i těžších forem Alzheimerovy demence a lehčí až středně těžké vaskulární demence s postižením menších cerebrálních cév.
Kľúčové slová: memantin, NMDA antagonisté, Alzheimerova demence, vaskulární demence.

Memantine – a noncholinergic alternative of treatment for Alzheimer’s and vascular dementia
Excessive release of glutamate in Alzheimer’s and vascular dementia leads to excitotoxic damage to CNS neurons. Memantine acts as a glutamate NMDA receptor antagonist and blocks glutamate and ?-amyloid neurotoxicity and synthesis of ?-amyloid and ? proteins. Clinical tests have shown memantine as effective in treatment of Alzheimer’s and vascular dementia and as slowing their progression. It adjusted cognitive functions, vigility, and daily activities of patients, and reduced the need for the help of caregivers by increasing patient autonomy. Memantine was tolerated very well and the most frequent side effects included insomnia, dizziness, headache, and hallucinations in less than 5% of patients. Memantine has been shown to be an effective cognitive enhancer to treat even severe forms of Alzheimer’s dementia and mild to medium severe vascular dementias with minor cerebral blood vessels defects.
Key words: memantine, NMDA antagonists, Alzheimer’s dementia, vascular dementia.
SLOVO ÚVODOM
prof. RNDr. Stanislav Komenda, DrSc.
O čem se mi dříve nezdálo
created by © zooom.sk s.r.o.