Stiahnite si Acrobat Reader   
 
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Koprdová Edita, Mgr. Ištvánová Elena
Odborný liečebný ústav psychiatrický, Predná Hora pri Muráni
Fajčenie – Nikotinizmus a jeho liečba u závislých pacientov v OLÚP Predná Hora
MUDr. Vanda Franková
Psychiatrická léčebna Dobřany
Frontotemporální demence – kazuistiky z klinické praxe
prof. MUDr. Ivana Drtílková, CSc., MUDr. Pavel Theiner
Psychiatrická klinika FN Brno
Léčba hyperkinetických poruch v současné praxi
MUDr. Pavel Doubek, MUDr. Irena Zrzavecká
Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK Praha
Terapeutický problém: rychlé cyklování epizod u bipolární afektivní poruchy
MUDr. Dana Ignjatovičová, MUDr. Milan Ignjatovič, Mgr. Michala Knišková
Neštátne psychiatrické ambulancie, Banská Bystrica
Riziko suicídia v komunite geriatrických pacientov
AMBULANTNÁ PSYCHIATRIA
MUDr. Pavel Doubek
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Jak můžeme řešit agitovanost a neklid v ambulantní psychiatrické praxi?
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
MUDr. Vladimír Nosáľ, doc. MUDr. Egon Kurča, PhD.
Neurologická klinika JLF UK a MFN Martin
XIX. zjazd slovenských a českých mladých neurológov a IV. martinské neuroimunologické dni
PREHĽADNÉ čLÁNKY
MUDr. Ján Praško, CSc.1,2, MUDr. Richard Záleský1, Mgr. Petra Houbová1, MUDr. Erik Herman3, doc. MUDr. Jiří Hovorka4
1Psychiatrické centrum Praha 2Centrum neurofarmakologických studií, 3. LF UK Praha 2Psychiatrická ambulance, Praha 3Neurologické oddělení Nemocnice Na Františku, Praha
Amisulprid u dystýmie a úzkostných poruch – východiska a kazuistiky
PhDr. Mabel Rodriguez1, 2, 3, MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.1, 2, 4
1 Psychiatrické centrum Praha, 2 Centrum neuropsychiatrických studií, 3 Katedra psychologie, Filozofická fakulta, UK v Praze, 4 3. lékařská fakulta, UK v Praze
Paměť a schizofrenie
doc. MUDr. Jiří Hovorka, CSc.1,2, MUDr. Erik Herman1,3, MUDr. Tomáš Nežádal1,2
1Neurologické oddělení, epileptologické a neuropsychiatrické centrum, Nemocnice Na Františku, Praha 2Neurochirurgická klinika 1. LF UK a ÚVN, Praha 3Psychiatrická klinika 1. LF UK
Epilepsie a základy antiepileptické léčby – část 1.
MUDr. Michal Goetz, doc. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Dětská psychiatrická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha
Panická porucha u dětí a adolescentů – část 2.
doc. MUDr. Daniela Ježová, DrSc.
Laboratórium farmakologickej neuroendokrinológie, Ústav experimentálnej endokrinológie, Slovenská akadémia vied, Bratislava
Pohlavné rozdiely v stresovej reakcii a v účinku antidepresív
Výskyt depresívnych porúch je častejší u žien než u mužov, čo môže súvisieť s pohlavnými rozdielmi v odpovedi organizmu na stresové podnety. U zvierat sa pozorovali vyššie hladiny stresových hormónov u samičiek, a to pod vplyvom stresu aj v modeloch experimentálnej depresie. Pohlavné rozdiely v stresovej reakcii sa zistili aj u ľudí, ich charakter však závisí od typu pôsobiaceho stresového podnetu. Prekvapivo, možné pohlavné rozdiely v účinku antidepresív nie sú vyjasnené. Boli popísané viaceré zmeny vo farmakokinetike antidepresív. Sú údaje o tom, že u žien je vyššia pravdepodobnosť priaznivej terapeutickej odpovede na sertralín a iné SSRI ako na imipramín, kým u mužov tomu môže byť naopak. V niektorých štúdiách sa však odlišnosti v účinkoch antidepresív v závislosti od pohlavia nepodarilo potvrdiť.
Kľúčové slová: antidepresíva, stres, pohlavné rozdiely.

GENDER DIFFERENCES IN THE STRESS RESPONSE AND IN THE ACTION OF ANTIDEPRESSANT DRUGS
The incidence of depression in women is significantly greater than in man and it may be related, at least partly, to gender differences in neuroendocrine responses during stress. In animals, stress hormone levels were found to be higher in females both under stress and in experimental models of depression. Gender differences have been observed also in humans, but they seem to be dependent on the nature of the stress stimulus. Surprisingly, possible gender differences in the action of antidepressants are not clear. Several differences in the pharmacokinetics have been described. It has been reported that women are more likely to show a favorable response to sertraline and other SSRI than to imipramine. However, gender differences in therapeutic effects of antidepressants have not been confirmed in all recent studies.
Key words: antidepressants, stress, gender differences.
PSYCHOFARMAKOLÓGIA
prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc.
Psychiatrická klinika FN a LF Brno
Memantin – necholinergní alternativa léčby Alzheimerovy a vaskulární demence
SLOVO ÚVODOM
prof. RNDr. Stanislav Komenda, DrSc.
O čem se mi dříve nezdálo
created by © zooom.sk s.r.o.