Stiahnite si Acrobat Reader   
 
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Koprdová Edita, Mgr. Ištvánová Elena
Odborný liečebný ústav psychiatrický, Predná Hora pri Muráni
Fajčenie – Nikotinizmus a jeho liečba u závislých pacientov v OLÚP Predná Hora
MUDr. Vanda Franková
Psychiatrická léčebna Dobřany
Frontotemporální demence – kazuistiky z klinické praxe
prof. MUDr. Ivana Drtílková, CSc., MUDr. Pavel Theiner
Psychiatrická klinika FN Brno
Léčba hyperkinetických poruch v současné praxi
MUDr. Pavel Doubek, MUDr. Irena Zrzavecká
Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK Praha
Terapeutický problém: rychlé cyklování epizod u bipolární afektivní poruchy
MUDr. Dana Ignjatovičová, MUDr. Milan Ignjatovič, Mgr. Michala Knišková
Neštátne psychiatrické ambulancie, Banská Bystrica
Riziko suicídia v komunite geriatrických pacientov
AMBULANTNÁ PSYCHIATRIA
MUDr. Pavel Doubek
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Jak můžeme řešit agitovanost a neklid v ambulantní psychiatrické praxi?
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
MUDr. Vladimír Nosáľ, doc. MUDr. Egon Kurča, PhD.
Neurologická klinika JLF UK a MFN Martin
XIX. zjazd slovenských a českých mladých neurológov a IV. martinské neuroimunologické dni
PREHĽADNÉ čLÁNKY
MUDr. Ján Praško, CSc.1,2, MUDr. Richard Záleský1, Mgr. Petra Houbová1, MUDr. Erik Herman3, doc. MUDr. Jiří Hovorka4
1Psychiatrické centrum Praha 2Centrum neurofarmakologických studií, 3. LF UK Praha 2Psychiatrická ambulance, Praha 3Neurologické oddělení Nemocnice Na Františku, Praha
Amisulprid u dystýmie a úzkostných poruch – východiska a kazuistiky
PhDr. Mabel Rodriguez1, 2, 3, MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.1, 2, 4
1 Psychiatrické centrum Praha, 2 Centrum neuropsychiatrických studií, 3 Katedra psychologie, Filozofická fakulta, UK v Praze, 4 3. lékařská fakulta, UK v Praze
Paměť a schizofrenie
doc. MUDr. Jiří Hovorka, CSc.1,2, MUDr. Erik Herman1,3, MUDr. Tomáš Nežádal1,2
1Neurologické oddělení, epileptologické a neuropsychiatrické centrum, Nemocnice Na Františku, Praha 2Neurochirurgická klinika 1. LF UK a ÚVN, Praha 3Psychiatrická klinika 1. LF UK
Epilepsie a základy antiepileptické léčby – část 1.
V práci shrnujeme základní údaje o epileptických záchvatech, epilepsiích, epileptických syndromech, o jejich etiologii, klasifikaci, diagnostice, neuropsychiatrických aspektech, prognóze a současných možnostech léčby.
Kľúčové slová: epileptické záchvaty, epilepsie, epileptické syndromy, léčba epilepsie, neepileptické psychogenní záchvaty, psychiatrické aspekty epilepsie.

Epilepsy and basic principles of the treatment – part 1: Diagnosis and treatment
In this article we summarize basic informations about epileptic seizures, epilepsies, epileptic syndromes, their etiology, classification, diagnosis, neuropsychiatric aspects, prognosis and contemporary management possibilities.
Key words: epileptic seizures, epilepsies, epileptic syndromes, treatment of epilepsy, non-epileptic psychogenic seizures, psychiatric aspects of epilepsy.
MUDr. Michal Goetz, doc. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Dětská psychiatrická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha
Panická porucha u dětí a adolescentů – část 2.
doc. MUDr. Daniela Ježová, DrSc.
Laboratórium farmakologickej neuroendokrinológie, Ústav experimentálnej endokrinológie, Slovenská akadémia vied, Bratislava
Pohlavné rozdiely v stresovej reakcii a v účinku antidepresív
PSYCHOFARMAKOLÓGIA
prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc.
Psychiatrická klinika FN a LF Brno
Memantin – necholinergní alternativa léčby Alzheimerovy a vaskulární demence
SLOVO ÚVODOM
prof. RNDr. Stanislav Komenda, DrSc.
O čem se mi dříve nezdálo
created by © zooom.sk s.r.o.