Stiahnite si Acrobat Reader   
 
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Koprdová Edita, Mgr. Ištvánová Elena
Odborný liečebný ústav psychiatrický, Predná Hora pri Muráni
Fajčenie – Nikotinizmus a jeho liečba u závislých pacientov v OLÚP Predná Hora
MUDr. Vanda Franková
Psychiatrická léčebna Dobřany
Frontotemporální demence – kazuistiky z klinické praxe
prof. MUDr. Ivana Drtílková, CSc., MUDr. Pavel Theiner
Psychiatrická klinika FN Brno
Léčba hyperkinetických poruch v současné praxi
MUDr. Pavel Doubek, MUDr. Irena Zrzavecká
Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK Praha
Terapeutický problém: rychlé cyklování epizod u bipolární afektivní poruchy
MUDr. Dana Ignjatovičová, MUDr. Milan Ignjatovič, Mgr. Michala Knišková
Neštátne psychiatrické ambulancie, Banská Bystrica
Riziko suicídia v komunite geriatrických pacientov
AMBULANTNÁ PSYCHIATRIA
MUDr. Pavel Doubek
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Jak můžeme řešit agitovanost a neklid v ambulantní psychiatrické praxi?
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
MUDr. Vladimír Nosáľ, doc. MUDr. Egon Kurča, PhD.
Neurologická klinika JLF UK a MFN Martin
XIX. zjazd slovenských a českých mladých neurológov a IV. martinské neuroimunologické dni
PREHĽADNÉ čLÁNKY
MUDr. Ján Praško, CSc.1,2, MUDr. Richard Záleský1, Mgr. Petra Houbová1, MUDr. Erik Herman3, doc. MUDr. Jiří Hovorka4
1Psychiatrické centrum Praha 2Centrum neurofarmakologických studií, 3. LF UK Praha 2Psychiatrická ambulance, Praha 3Neurologické oddělení Nemocnice Na Františku, Praha
Amisulprid u dystýmie a úzkostných poruch – východiska a kazuistiky
Dopaminergní systém má pravděpodobně klíčovou roli v motivaci a jejím posilování a může mít také roli u deprese a úzkostných poruch (zejména sociální fobie). Řada antidepresiv potencuje dopaminergní neurotransmisi v nucleus accumbens. Dopaminergní hypofunkce může být obzvlášť důležitá u pacientů trpících psychomotorickou retardací a anhedonií. Důkazy ukazují na roli dopaminu také u sociální fobie. Dopaminergní látky jako je amisulprid nebo bupropion, v monoterapii nebo v kombinaci se serotonergními látkami, mohou pomoci překonat farmakoresistenci u pacientů trpících dystymií, depresí nebo úzkostnými poruchami.
Kľúčové slová: dopamin, nucleus accumbens, systém odměny, amisulprid, dystymie, sociální fobie.
Kľúčové slová MeSH: dopamín; nucleus accumbens; porucha dystymická - farmakoterapia; poruchy fóbické, látky dopamínové.

Amisulprid in dysthymia and anxiety disorders – resources and case reports
The dopamine system is thought to play a crucial role in processing motivation and reward, and may also play a role in depression and anxiety disorders (especially social phobia). Interestingly, a range of antidepressants potentiate dopamine transmission in the nucleus accumbens. Dopamine hypofunction may be particularly important in patients with psychomotor retardation and anhedonia. A range of evidence points to the involvement of the dopaminergic system in social phobia. Dopaminergic agents, such as amisulpride or bupropion, in monotherapy or in combination with serotonergic agents can help overcome pharmacoresistance in patients suffering from dysthymia, depression or anxiety disorders.
Key words: dopamine, nucleus accumbens, reward system, amisulpride, dysthymia, social phobia.
Key words MeSH: dopamine; nucleus accumbens; dysthymic disorders – drug therapy; phobic disorders; dopamine agents.
PhDr. Mabel Rodriguez1, 2, 3, MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.1, 2, 4
1 Psychiatrické centrum Praha, 2 Centrum neuropsychiatrických studií, 3 Katedra psychologie, Filozofická fakulta, UK v Praze, 4 3. lékařská fakulta, UK v Praze
Paměť a schizofrenie
doc. MUDr. Jiří Hovorka, CSc.1,2, MUDr. Erik Herman1,3, MUDr. Tomáš Nežádal1,2
1Neurologické oddělení, epileptologické a neuropsychiatrické centrum, Nemocnice Na Františku, Praha 2Neurochirurgická klinika 1. LF UK a ÚVN, Praha 3Psychiatrická klinika 1. LF UK
Epilepsie a základy antiepileptické léčby – část 1.
MUDr. Michal Goetz, doc. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Dětská psychiatrická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha
Panická porucha u dětí a adolescentů – část 2.
doc. MUDr. Daniela Ježová, DrSc.
Laboratórium farmakologickej neuroendokrinológie, Ústav experimentálnej endokrinológie, Slovenská akadémia vied, Bratislava
Pohlavné rozdiely v stresovej reakcii a v účinku antidepresív
PSYCHOFARMAKOLÓGIA
prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc.
Psychiatrická klinika FN a LF Brno
Memantin – necholinergní alternativa léčby Alzheimerovy a vaskulární demence
SLOVO ÚVODOM
prof. RNDr. Stanislav Komenda, DrSc.
O čem se mi dříve nezdálo
created by © zooom.sk s.r.o.