Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Dagmar Breznoščáková
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Jiří Jeřábek
2. léčebné oddělení RÚ Kladruby, Rehabilitační ústav Kladruby u Vlašimi
Fibromyalgie a duševní poruchy
MUDr. Oleg Martinove
Odborný liečebný ústav psychiatrický, n.o., Predná Hora
MUDr. Mária Martinove ml.
Odborný liečebný ústav psychiatrický, n.o., Predná Hora
MUDr. Mária Martinove, PhD.
Odborný liečebný ústav psychiatrický, n.o., Predná Hora
Liečba závislosti od alkoholu
Cieľom predkladaného príspevku je prezentovať terapeutické stratégie, ktoré sa týkajú liečby závislosti od alkoholu. Prehľad liečby je doplnený aj alternatívnymi terapiami.
Kľúčové slová: alkoholizmus, farmakoterapia, psychoterapia, alternatívne terapie, terapeutické usmernenia.

The treatment of alcoholism
The aim of this paper is to demonstrate therapeutic stategies for the treatment of alcoholism. The alternative therapies are also presented.
Key words: alcoholism, pharmocotherapy, psychotherapy, alternative therapies, terapeutic recommendations, guidelines.
PhDr. Radko Obereignerů, Ph.D.
Katedra psychologie, FF UP Olomouc, Oddělení klinické psychologie, FN Olomouc
MUDr. Katarína Obereignerů
Neurologická klinika, LF UP a FN Olomouc
Mgr. Tomáš Divéky
Psychiatrická klinika, LF UP a FN Olomouc
prof. MUDr. Ján Praško, CSc.
Psychiatrická klinika, LF UP a FN Olomouc, Psychiatrické centrum Praha
Kognitivní deficity u schizofrenie
MUDr. Tomáš Procházka
Centrum pro epilepsie, neurologické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha
Epilepsie u dospělých: klasifikace a léčba
MUDr. Petra Sejbalová
Sexuologické oddělení, FN u sv. Anny v Brně
Sexualita osob s organickými duševními poruchami
MUDr. Bc. Libor Ustohal, Ph.D.
CEITEC-MU, Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
CEITEC-MU, Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
doc. MUDr. Radovan Přikryl, Ph.D.
CEITEC-MU, Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
Augmentace antidepresiv antipsychotiky
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Dana Krajčovičová, PhD.
Psychiatrická klinika LF UK a UNB, pracovisko Staré mesto, Bratislava
doc. MUDr. Tatiana Čaplová, CSc.
Psychiatrická klinika LF UK a UNB, pracovisko Staré mesto, Bratislava
Problematika spolupráce a nespolupráce u pacientov v podmienkach denného stacionára
MUDr. Elena Žigová
Gerontopsychiatrická klinika SZU, Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela v Pezinku
Týranie a zneužívanie duševne chorých starších pacientov – kazuistiky
V SKRATKE
MUDr. Kateřina Sheardová
Mezinárodní centrum klinického výzkumu, FN u sv. Anny v Brně
Současné možnosti terapie demencí, význam nefarmakologických intervencí
DISKUSNÉ FÓRUM
MUDr. Dagmar Breznoščáková
1. Psychiatrická klinika LF UPJŠ a FNLP, Košice
Keď sa z nevýhody stane výhoda.... (alebo o sekundárnych ziskoch)
PSYCHOTERAPIA
PhDr. Radko Obereignerů, Ph.D.
Katedra psychologie, FF UP Olomouc, Oddělení klinické psychologie, FN Olomouc
MUDr. Katarína Obereignerů
Neurologická klinika, LF UP a FN Olomouc
PhDr. Renata Gajdačková
Psychiatrická klinika, LF UP a FN Olomouc
Mgr. Magdaléna Šmídová
Neurologická klinika, LF UP a FN Olomouc
Mgr. Tomáš Divéky
Psychiatrická klinika, LF UP a FN Olomouc
Mgr. David Čáp
Katedra psychologie, FF UK, Praha
prof. MUDr. Ján Pavlov Praško, CSc.
Psychiatrická klinika, LF UP a FN Olomouc, Psychiatrické centrum Praha
Projevy schizofrenie v testu kresby lidské postavy
created by © zooom.sk s.r.o.