Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Dagmar Breznoščáková
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Jiří Jeřábek
2. léčebné oddělení RÚ Kladruby, Rehabilitační ústav Kladruby u Vlašimi
Fibromyalgie a duševní poruchy
MUDr. Oleg Martinove
Odborný liečebný ústav psychiatrický, n.o., Predná Hora
MUDr. Mária Martinove ml.
Odborný liečebný ústav psychiatrický, n.o., Predná Hora
MUDr. Mária Martinove, PhD.
Odborný liečebný ústav psychiatrický, n.o., Predná Hora
Liečba závislosti od alkoholu
PhDr. Radko Obereignerů, Ph.D.
Katedra psychologie, FF UP Olomouc, Oddělení klinické psychologie, FN Olomouc
MUDr. Katarína Obereignerů
Neurologická klinika, LF UP a FN Olomouc
Mgr. Tomáš Divéky
Psychiatrická klinika, LF UP a FN Olomouc
prof. MUDr. Ján Praško, CSc.
Psychiatrická klinika, LF UP a FN Olomouc, Psychiatrické centrum Praha
Kognitivní deficity u schizofrenie
MUDr. Tomáš Procházka
Centrum pro epilepsie, neurologické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha
Epilepsie u dospělých: klasifikace a léčba
MUDr. Petra Sejbalová
Sexuologické oddělení, FN u sv. Anny v Brně
Sexualita osob s organickými duševními poruchami
MUDr. Bc. Libor Ustohal, Ph.D.
CEITEC-MU, Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
CEITEC-MU, Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
doc. MUDr. Radovan Přikryl, Ph.D.
CEITEC-MU, Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
Augmentace antidepresiv antipsychotiky
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Dana Krajčovičová, PhD.
Psychiatrická klinika LF UK a UNB, pracovisko Staré mesto, Bratislava
doc. MUDr. Tatiana Čaplová, CSc.
Psychiatrická klinika LF UK a UNB, pracovisko Staré mesto, Bratislava
Problematika spolupráce a nespolupráce u pacientov v podmienkach denného stacionára
V práci sa analyzujú problémy so spoluprácou pacientov v podmienkach denného stacionára Psychiatrickej kliniky LF UK a UNB v Bratislave. Do súboru bolo zaradených 193 pacientov doliečovaných v podmienkach denného stacionára (DS) v rokoch 2004 – 2008. Išlo prevažne o pacientov s diagnózami z okruhu schizofrénie (147 pacientov) a afektívnych porúch (33 pacientov). Problémy so spoluprácou boli zistené u 39 pacientov (20,2 %). V závere práce autorky poukazujú na dôsledky nespolupráce pacientov v priebehu liečby (nutnosť spätného prekladu na lôžkové oddelenie pre zhoršenie stavu, svojvoľný odchod zo stacionára atď.) a na možnosti jej ovplyvnenia (psychoedukačné programy, psychoterapeutická intervencia, práca s rodinou).
Kľúčové slová: kompliancia, doliečovanie v podmienkach denného stacionára, dôsledky nespolupráce, možnosti jej ovplyvnenia.

Issues of cooperation and failure to cooperate in psychiatric daily centrum conditions
The Thesis analyses problems related with cooperation of patients in conditions of a daily centrum of the Psychiatric Clinic of the Faculty of Medicine, Comenius University and University Hospital in Bratislava. 193 patients, after-treated in daily center (DC) conditions in 2004 – 2008, were included in the file. They were mostly patients with diagnoses from the circle of schizophrenia (147 patients) and affective disorders (33 patients). Problems with cooperation were found with 39 patients (20.2 %). At the end of the Thesis, the authors refer to consequences of patients´ failure to cooperate during the course of the treatment (need for a relocation back to the bed department due to a deterioration of their condition, self-willed departure from the sanatorium, etc.) and to possibilities to affect the cooperation (psychoeducational programmes, psychotherapeutic intervention, working with family).
Key words: compliance, after-treatment of psychoses in daily center conditions, consequences of a failure to cooperate, possibilities to affect it.
MUDr. Elena Žigová
Gerontopsychiatrická klinika SZU, Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela v Pezinku
Týranie a zneužívanie duševne chorých starších pacientov – kazuistiky
V SKRATKE
MUDr. Kateřina Sheardová
Mezinárodní centrum klinického výzkumu, FN u sv. Anny v Brně
Současné možnosti terapie demencí, význam nefarmakologických intervencí
DISKUSNÉ FÓRUM
MUDr. Dagmar Breznoščáková
1. Psychiatrická klinika LF UPJŠ a FNLP, Košice
Keď sa z nevýhody stane výhoda.... (alebo o sekundárnych ziskoch)
PSYCHOTERAPIA
PhDr. Radko Obereignerů, Ph.D.
Katedra psychologie, FF UP Olomouc, Oddělení klinické psychologie, FN Olomouc
MUDr. Katarína Obereignerů
Neurologická klinika, LF UP a FN Olomouc
PhDr. Renata Gajdačková
Psychiatrická klinika, LF UP a FN Olomouc
Mgr. Magdaléna Šmídová
Neurologická klinika, LF UP a FN Olomouc
Mgr. Tomáš Divéky
Psychiatrická klinika, LF UP a FN Olomouc
Mgr. David Čáp
Katedra psychologie, FF UK, Praha
prof. MUDr. Ján Pavlov Praško, CSc.
Psychiatrická klinika, LF UP a FN Olomouc, Psychiatrické centrum Praha
Projevy schizofrenie v testu kresby lidské postavy
created by © zooom.sk s.r.o.