Stiahnite si Acrobat Reader   
 
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Mária Martinove
Odborný liečebný ústav psychiatrický, Predná Hora
Závislosť u ženy a muža, rozdiely v pohlaví
prof. PhDr. Zdeněk Matějček, CSc.
Psychiatrické centrum Praha
Poznámka k evolučnímu pohledu na syndrom ADHD
MUDr. Radovan Vaškovský
Psychiatrické oddelenie, Fakultná nemocnica Nitra
Liečba úzkostne-depresívnej poruchy buspironom
doc. MUDr. Eduard Kolibáš, CSc.
Psychiatrická klinika FN a LF UK Bratislava
Venlafaxin – bezpečnosť a tolerovanie pacientmi pri ambulantnej liečbe
KOMENTÁRE

Ze zahraničního tisku
PREHĽADNÉ čLÁNKY
MUDr. Michal Maršálek, CSc.
Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha
Sexuální dysfunkce při léčbě antidepresivy
prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc., MUDr. Tomáš Fait
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Endokrinologie klimakteria a hormonální substituční terapie
MUDr. Jana Zmeková
Psychiatrická léčebna Kroměříž
Deliriózní stavy nealkoholové etiologie
doc. MUDr. Vladimír Pidrman, Ph.D., MUDr. Klára Látalová
Psychiatrická klinika FN a LF Univerzity Palackého v Olomouci
doc. MUDr. Jiří Horáček, CSc.
II. interní klinika FN, LF Univerzity Karlovy, Hradec Králové
Interdisciplinární přístup v léčbě demence inhibitory cholinesteráz
MUDr. Miroslava Navrátilová
Jednotka intenzivní péče, Poradna pro poruchy metabolizmu a výživy, FN Brno
Enterální výživa v gerontopsychiatrii
V SKTRATKE
prof. MUDr. Ivana Drtílková, CSc.
Psychiatrická klinika FN Brno
Léčba tikových poruch
created by © zooom.sk s.r.o.