Stiahnite si Acrobat Reader   
 
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Mária Martinove
Odborný liečebný ústav psychiatrický, Predná Hora
Závislosť u ženy a muža, rozdiely v pohlaví
prof. PhDr. Zdeněk Matějček, CSc.
Psychiatrické centrum Praha
Poznámka k evolučnímu pohledu na syndrom ADHD
MUDr. Radovan Vaškovský
Psychiatrické oddelenie, Fakultná nemocnica Nitra
Liečba úzkostne-depresívnej poruchy buspironom
doc. MUDr. Eduard Kolibáš, CSc.
Psychiatrická klinika FN a LF UK Bratislava
Venlafaxin – bezpečnosť a tolerovanie pacientmi pri ambulantnej liečbe
Autor spracoval údaje o akútnej (8týždňovej) fáze ambulantnej liečby psychických porúch venlafaxinom. Súbor pozostáva z 500 pacientov (priemerný vek 48,5 r., 350 žien). Najpočetnejšiu skupinu tvorili depresívne poruchy (59,2 % súboru), úzkostné poruchy tvorili 33,6 % súboru, ďalšie typy psychických porúch boli zriedkavé. Najčastejšie iniciálne denné dávky venlafaxinu boli 100 mg. U 25,6 % pacientov išlo o monoterapiu, z pridružených psychofarmák sa najčastejšie používali anxiolytiká (u 38,0 % pacientov). V hodnotenom období sa u 45,6 % pacientov dosiahla remisia buď s plným ústupom príznakov, alebo s minimálnymi reziduálnymi príznakmi. U ďalších 47,6 % pacientov sa pozorovalo zmiernenie príznakov poruchy a len u 6,8 % pacientov bola liečba nedostatočne účinná, alebo sa predčasne ukončila pre výrazné nežiaduce účinky. Mierne nežiaduce účinky sa vyskytli u 22,6 % pacientov. Najčastejšie išlo o gastrointestinálne obtiaže. Výrazné nežiaduce účinky sa zistili u 1,8 % pacientov a 3,8 % pacientov malo ťažké nežiaduce účinky a liečba venlafaxinom bola preto predčasne ukončená. Aj medzi výraznými a ťažkými nežiaducimi účinkami prevládali gastrointestinálne obtiaže. Hypertenzia sa objavila u jedného pacienta, poruchy sexuálnych funkcií u dvoch pacientov (mužov). Výsledky štúdie sa zhodujú s údajmi z viacerých kontrolovaných štúdií. Podľa získaných výsledkov je venlafaxin účinný pri depresívnych a úzkostných poruchách. Aj v diagnosticky nehomogénnom súbore sa zistila dobrá terapeutická účinnosť venlafaxinu, bezpečnosť a dobre tolerovanie liečby chorými.
KOMENTÁRE

Ze zahraničního tisku
PREHĽADNÉ čLÁNKY
MUDr. Michal Maršálek, CSc.
Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha
Sexuální dysfunkce při léčbě antidepresivy
prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc., MUDr. Tomáš Fait
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Endokrinologie klimakteria a hormonální substituční terapie
MUDr. Jana Zmeková
Psychiatrická léčebna Kroměříž
Deliriózní stavy nealkoholové etiologie
doc. MUDr. Vladimír Pidrman, Ph.D., MUDr. Klára Látalová
Psychiatrická klinika FN a LF Univerzity Palackého v Olomouci
doc. MUDr. Jiří Horáček, CSc.
II. interní klinika FN, LF Univerzity Karlovy, Hradec Králové
Interdisciplinární přístup v léčbě demence inhibitory cholinesteráz
MUDr. Miroslava Navrátilová
Jednotka intenzivní péče, Poradna pro poruchy metabolizmu a výživy, FN Brno
Enterální výživa v gerontopsychiatrii
V SKTRATKE
prof. MUDr. Ivana Drtílková, CSc.
Psychiatrická klinika FN Brno
Léčba tikových poruch
created by © zooom.sk s.r.o.