Stiahnite si Acrobat Reader   
 
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Mária Martinove
Odborný liečebný ústav psychiatrický, Predná Hora
Závislosť u ženy a muža, rozdiely v pohlaví
prof. PhDr. Zdeněk Matějček, CSc.
Psychiatrické centrum Praha
Poznámka k evolučnímu pohledu na syndrom ADHD
MUDr. Radovan Vaškovský
Psychiatrické oddelenie, Fakultná nemocnica Nitra
Liečba úzkostne-depresívnej poruchy buspironom
doc. MUDr. Eduard Kolibáš, CSc.
Psychiatrická klinika FN a LF UK Bratislava
Venlafaxin – bezpečnosť a tolerovanie pacientmi pri ambulantnej liečbe
KOMENTÁRE

Ze zahraničního tisku
PREHĽADNÉ čLÁNKY
MUDr. Michal Maršálek, CSc.
Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha
Sexuální dysfunkce při léčbě antidepresivy
prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc., MUDr. Tomáš Fait
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Endokrinologie klimakteria a hormonální substituční terapie
MUDr. Jana Zmeková
Psychiatrická léčebna Kroměříž
Deliriózní stavy nealkoholové etiologie
doc. MUDr. Vladimír Pidrman, Ph.D., MUDr. Klára Látalová
Psychiatrická klinika FN a LF Univerzity Palackého v Olomouci
doc. MUDr. Jiří Horáček, CSc.
II. interní klinika FN, LF Univerzity Karlovy, Hradec Králové
Interdisciplinární přístup v léčbě demence inhibitory cholinesteráz
MUDr. Miroslava Navrátilová
Jednotka intenzivní péče, Poradna pro poruchy metabolizmu a výživy, FN Brno
Enterální výživa v gerontopsychiatrii
U gerontologických pacientů trpících psychiatrickým onemocněním může být riziko malnutrice zvýšené. Jde zejména o nemocné institucionalizované a nemocné se slabším sociálním zázemím. Malnutrice se projevuje především úbytkem kosterní svaloviny, přičemž při zachování tukových zásob nemusí být patrná. Situaci dále značně komplikuje průběh akutního onemocnění, kdy dochází k dalšímu úbytku svaloviny, a tím i funkčních rezerv organizmu. U těchto stavů je nutné zahájit vhodnou nutriční podporu. V článku jsou popsány metody enterální nutriční podpory vhodné zvláště pro gerontopsychiatrická zařízení a dále přehled používaných aplikací enterální výživy u nás.
Kľúčové slová: gerontopsychiatrie, malnutrice, enterální výživa, ztráta svaloviny, nutriční podpora, příjem potravy.

Enteral nutrition in gerontopsychiatry
The risk of malnutrition is higher in senile patients suffering from psychiatric disorders. This refers especially to hospitalized patients and to those who are of a weaker social background. Malnutrition is characterized mainly by skeletal muscle loss, it could be unrecognizable though because of preserved storages of lipids. The state could be worsened by the course of an acute illness, which promote further muscle loss and thus cause an impairment of functional reserves of organism. Under such conditions it is necessary to impose a proper nutritional support. The article describes methods of enteral nutritional support appropriate especially for gerontopsychiatric departments. A survey of available applications of enteral nutrition in our country is given.
Key words: gerontopsychiatry, malnutrition, enteral nutrition, muscle loss, nutritional support, food intake.
V SKTRATKE
prof. MUDr. Ivana Drtílková, CSc.
Psychiatrická klinika FN Brno
Léčba tikových poruch
created by © zooom.sk s.r.o.