Stiahnite si Acrobat Reader   
 
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Mária Martinove
Odborný liečebný ústav psychiatrický, Predná Hora
Závislosť u ženy a muža, rozdiely v pohlaví
prof. PhDr. Zdeněk Matějček, CSc.
Psychiatrické centrum Praha
Poznámka k evolučnímu pohledu na syndrom ADHD
MUDr. Radovan Vaškovský
Psychiatrické oddelenie, Fakultná nemocnica Nitra
Liečba úzkostne-depresívnej poruchy buspironom
doc. MUDr. Eduard Kolibáš, CSc.
Psychiatrická klinika FN a LF UK Bratislava
Venlafaxin – bezpečnosť a tolerovanie pacientmi pri ambulantnej liečbe
KOMENTÁRE

Ze zahraničního tisku
PREHĽADNÉ čLÁNKY
MUDr. Michal Maršálek, CSc.
Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha
Sexuální dysfunkce při léčbě antidepresivy
prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc., MUDr. Tomáš Fait
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Endokrinologie klimakteria a hormonální substituční terapie
MUDr. Jana Zmeková
Psychiatrická léčebna Kroměříž
Deliriózní stavy nealkoholové etiologie
doc. MUDr. Vladimír Pidrman, Ph.D., MUDr. Klára Látalová
Psychiatrická klinika FN a LF Univerzity Palackého v Olomouci
doc. MUDr. Jiří Horáček, CSc.
II. interní klinika FN, LF Univerzity Karlovy, Hradec Králové
Interdisciplinární přístup v léčbě demence inhibitory cholinesteráz
Autoři podávají praktický pohled na léčbu demence inhibitory cholinesteráz, a to z interdisciplinárního pohledu – psychiatrie a interního lékařství. Oceňují terapeutický pokrok, který zavedení nových inhibitorů – donepezilu, galantaminu a rivastigminu přineslo. Nastiňují problémy, které mohou nastat v praxi, a to zejména v důsledku zásahu do cholinergního metabolizmu a v souvislosti s možnými interakcemi ve vyšším věku. Zdůrazňují, že musíme počítat jak s výskytem řady odlišných nemocí zároveň, tak zákonitě i s vyšším množstvím léků různých terapeutických skupin, které jsou nemocnými užívány. Autoři uvádí, že správný výběr léku a odpovídající monitorování rizikových veličin vede ke zvýšení komfortu jak nemocných, tak i personálu.
Kľúčové slová: Alzheimerova demence, inhibitory cholinesteráz, donepezil, rivastigmin, galantamin.

Interdisciplinary approach in dementia treatment by cholinesterase inhibitors
The authors offer a practical perspective on the therapy of dementia by cholinesterase inhibitors from interdisciplinary point of view – psychiatry and internal medicine. They stress a therapeutic advance, which has been generated by an introduction of new inhibitors, for example donepezil, galantamin and rivastigmin. They reveal problems which could be encountered with especially due to the impact on cholinergic metabolism in conjunction with possible interaction in higher age. The authors put a stress upon possible several illnesses coincidence and thus a high number of drugs of various therapeutical groups being used by those patients. Good choice of a drug and proper ensuing monitoring of risk factors lead to better comfort both of patients and personal.
Key words: Alzheimer dementia, cholinesterase inhibitors, donepezil, galantamin and rivastigmin.
MUDr. Miroslava Navrátilová
Jednotka intenzivní péče, Poradna pro poruchy metabolizmu a výživy, FN Brno
Enterální výživa v gerontopsychiatrii
V SKTRATKE
prof. MUDr. Ivana Drtílková, CSc.
Psychiatrická klinika FN Brno
Léčba tikových poruch
created by © zooom.sk s.r.o.