Stiahnite si Acrobat Reader   
 
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Mária Martinove
Odborný liečebný ústav psychiatrický, Predná Hora
Závislosť u ženy a muža, rozdiely v pohlaví
prof. PhDr. Zdeněk Matějček, CSc.
Psychiatrické centrum Praha
Poznámka k evolučnímu pohledu na syndrom ADHD
MUDr. Radovan Vaškovský
Psychiatrické oddelenie, Fakultná nemocnica Nitra
Liečba úzkostne-depresívnej poruchy buspironom
doc. MUDr. Eduard Kolibáš, CSc.
Psychiatrická klinika FN a LF UK Bratislava
Venlafaxin – bezpečnosť a tolerovanie pacientmi pri ambulantnej liečbe
KOMENTÁRE

Ze zahraničního tisku
PREHĽADNÉ čLÁNKY
MUDr. Michal Maršálek, CSc.
Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha
Sexuální dysfunkce při léčbě antidepresivy
prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc., MUDr. Tomáš Fait
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Endokrinologie klimakteria a hormonální substituční terapie
MUDr. Jana Zmeková
Psychiatrická léčebna Kroměříž
Deliriózní stavy nealkoholové etiologie
Delirium je urgentní psychiatrická situace, pacienti s tímto klinickým syndromem mají významně vyšší morbiditu a mortalitu ve srovnání s jinými klinickými entitami. U deliriózních pacientů je přítomna pestrá psychopatologická symptomatologie a jsou často doporučováni k psychiatrickému posouzení. Chybná diagnostika má za následek časovou prodlevu nutné intervence. Delirium může být iniciálním příznakem mnoha medicínských situací u pacientů se somatickou diagnózou a léčbou, kteří jsou odesláni k psychiatrickému vyšetření. Příčina deliriózního stavu je často iatrogenní.
Kľúčové slová: delirium, urgentní psychiatrie, anticholinergní vedlejší účinky, somatogenní poruchy, rizikové faktory.

Delirium not due to alcohol consumption
Delirium is a medical emergency. Patients with delirium have greater morbidity and mortality than other patients. Delirious patients may present with various psychiatric symptoms and are often referred to a psychiatrist for evaluation. Misdiagnosis results in delay of appropriate medical intervention. Delirium may be the initial presentation of a number of medical conditions and it is common among medically ill populations that psychiatrists are asked to assess and the cause of delirium is often iatrogenic.
Key words: delirium, psychiatric emergencies, anticholinergic side effects, systemic disorders, risk factors.
doc. MUDr. Vladimír Pidrman, Ph.D., MUDr. Klára Látalová
Psychiatrická klinika FN a LF Univerzity Palackého v Olomouci
doc. MUDr. Jiří Horáček, CSc.
II. interní klinika FN, LF Univerzity Karlovy, Hradec Králové
Interdisciplinární přístup v léčbě demence inhibitory cholinesteráz
MUDr. Miroslava Navrátilová
Jednotka intenzivní péče, Poradna pro poruchy metabolizmu a výživy, FN Brno
Enterální výživa v gerontopsychiatrii
V SKTRATKE
prof. MUDr. Ivana Drtílková, CSc.
Psychiatrická klinika FN Brno
Léčba tikových poruch
created by © zooom.sk s.r.o.