Stiahnite si Acrobat Reader   
 
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Mária Martinove
Odborný liečebný ústav psychiatrický, Predná Hora
Závislosť u ženy a muža, rozdiely v pohlaví
prof. PhDr. Zdeněk Matějček, CSc.
Psychiatrické centrum Praha
Poznámka k evolučnímu pohledu na syndrom ADHD
MUDr. Radovan Vaškovský
Psychiatrické oddelenie, Fakultná nemocnica Nitra
Liečba úzkostne-depresívnej poruchy buspironom
doc. MUDr. Eduard Kolibáš, CSc.
Psychiatrická klinika FN a LF UK Bratislava
Venlafaxin – bezpečnosť a tolerovanie pacientmi pri ambulantnej liečbe
KOMENTÁRE

Ze zahraničního tisku
PREHĽADNÉ čLÁNKY
MUDr. Michal Maršálek, CSc.
Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha
Sexuální dysfunkce při léčbě antidepresivy
Rizika sexuálních dysfunkcí (SD) indukovaných antidepresivy nejsou zatím dostatečně prozkoumána. Podle současných znalostí se zdá, že by mohla existovat skupina antidepresiv s vyšším rizikem SD, kam patří preparáty s převahou serotoninergního působení, a skupina s nižším rizikem, u které převažuje antiserotoninový efekt, dopaminergní a snad i noradrenergní působení. Do skupiny s předpokládaným vyšším rizikem SD patří tricyklická antidepresiva, IMAO, SSRI a SNRI. Skupinu s patrně nižším rizikem SD tvoří RIMA (moklobemid), SARI (nefazodon a trazodon), NaSSA (mirtazapin), NARI (reboxetin), NDRI (bupropion), SRE (tianeptin) a extrakt třezalky (Hypericum perforatum). Nefazodon, trazodon a mirtazapin jsou využívány v přídatné léčbě SD. Při sexuálních potížích po AD je možné nemocné převést na antidepresivum s nižším rizikem sexuálních poruch.
Kľúčové slová: antidepresiva, polékové sexuální dysfunkce, prevalence, léčba.

Antidepressant – indued sexual dysfunction
Risk of antidepressant-induced sexual dysfunctions (SD) is not yet sufficiently explored. According to our present knowledge, agents with mainly serotonergic effect might be associated with higher rates of sexual dysfunctions than antiserotonergic, dopaminergic, and probably noradrenergic drugs. A higher risk of sexual dysfunctions is supposed in a group of tricyclic antidepressants, IMAO, SSRI, and SNRI. In contrast, RIMA (moclobemide), SARI (nefazodone a trazodone), NaSSA (mirtazapine), NARI (reboxetine), NDRI (bupropione), SRE (tianeptine), and St. John’s wort extract (Hypericum perforatum) probably represent a low-risk subgroup. Nefazodone, trazodone and mirtazapine are used as adjunctive treatment for SD. When sexual side effects occur, it is possible to replace a problematic antidepressant with other agent with less sexual dysfunction.
Key words: antidepressants, drug-induced sexual dysfunctions, prevalence, treatment.
prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc., MUDr. Tomáš Fait
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Endokrinologie klimakteria a hormonální substituční terapie
MUDr. Jana Zmeková
Psychiatrická léčebna Kroměříž
Deliriózní stavy nealkoholové etiologie
doc. MUDr. Vladimír Pidrman, Ph.D., MUDr. Klára Látalová
Psychiatrická klinika FN a LF Univerzity Palackého v Olomouci
doc. MUDr. Jiří Horáček, CSc.
II. interní klinika FN, LF Univerzity Karlovy, Hradec Králové
Interdisciplinární přístup v léčbě demence inhibitory cholinesteráz
MUDr. Miroslava Navrátilová
Jednotka intenzivní péče, Poradna pro poruchy metabolizmu a výživy, FN Brno
Enterální výživa v gerontopsychiatrii
V SKTRATKE
prof. MUDr. Ivana Drtílková, CSc.
Psychiatrická klinika FN Brno
Léčba tikových poruch
created by © zooom.sk s.r.o.