Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Vladimír Novotný, CSc.
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Bc. Aleš Grambal
Klinika psychiatrie FN Olomouc, UP v Olomouci, Radiologická klinika FN Olomouc
MUDr. Zuzana Grambalová
Neurologická klinika FN Olomouc
MUDr. PhDr. Petr Pastucha
Klinika psychiatrie FN Olomouc, UP v Olomouci
doc. MUDr. Ján Praško, CSc.
Klinika psychiatrie FN Olomouc, UP v Olomouci, Psychiatrické centrum Praha
Farmakoterapie disociativních poruch
MUDr. Michal Patarák
Psychiatrické oddelenie, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
MUDr. Ján Necpál
Neurologické oddelenie, Nemocnica Zvolen a. s.
Psychóza pri Parkinsonovej chorobe indukovaná dopamínovým agonistom
MUDr. Mária Tormašiová, PhD.
Neurologická klinika Lekárskej fakulty UPJŠ a Univerzitnej nemocnice L. Pasteura, Košice
Kleineov-Levinov syndróm – neuropsychiatrická problematika
Kleineov-Levinov syndróm je zriedkavá porucha spánku, ktorá sa vyskytuje predovšetkým v období dospievania, častejšie u chlapcov, a predstavuje podtyp rekurentnej hypersomnie. Klinicky sa manifestuje opakovanými epizódami nadmernej spavosti, ktoré sú spojené s rôznym stupňom kognitívnej a behaviorálnej poruchy, ako je megafágia a hypersexualita. Ataky sú vystriedané asymptomatickým obdobím s normálnou potrebou spánku. Etiopatogenéza nie je presne známa a pokusy o terapeutické ovplyvnenie sú nedostatočné.
Kľúčové slová: Kleineov-Levinov syndróm, rekurentná hypersomnia, megafagia, hypersexualita.

Kleine-Levin syndrome – neuropsychiatric problems
The Kleine-Levin syndrome is a rare sleep disorder occuring predominantly in adolescence, more common in boys. It is considered to be a sybtype of recurrent hypersomnia. Clinical features represent repeating episodes of excessive daytime sleepiness accompanied by various symptoms of cognitive and behavioral disorders such as megaphagy and hypersexuality. Attack periods are followed by asymptomatic periods with normal need of sleep. The exact etiopathogenesis is unclear and attempts of therapeutic access are being still inadequate.
Key words: Kleine-Levin syndrome, recurrent hypersomnia, megaphagy, hypersexuality.
doc. MUDr. Jan Vevera
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
MUDr. Martin Černý
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Zvládání agitovanosti a násilného chování
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
Antiepileptika v psychiatrii
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Jozef Benkovič
Odborný liečebný ústav psychiatrický, n. o., Predná Hora
Mgr. Zuzana Hiľovská
Odborný liečebný ústav psychiatrický, n. o., Predná Hora
Mgr. Zuzana Dubovcová
Psychologická ambulancia, Liptovský Mikuláš
Počítačové hry, dôsledky na život a fungovanie mladého jedinca
MUDr. Jozef Dragašek, PhD.
1. psychiatrická klinika UPJŠ LF a UNLP Košice
MUDr. Simona Líšková
1. psychiatrická klinika UPJŠ LF a UNLP Košice
Zmeny metabolických parametrov pri liečbe ziprasidónom
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
doc. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D.
3. LF UK a Psychiatrické centrum Praha
Aplikace dlouhodobě působícího risperidonu do ramene: možnost volby pro pacienta
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Dagmar Breznoščáková
1. Psychiatrická klinika LF UPJŠ a FNLP, Košice
4th World Congress on Women´s Mental Health, 16. – 19. marca 2011, Madrid
MUDr. Dagmar Breznoščáková
1. Psychiatrická klinika LF UPJŠ a FNLP, Košice
The 11th International Review of Bipolar Disorders 4. – 6. apríla 2011, Rím
created by © zooom.sk s.r.o.