Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Vladimír Novotný, CSc.
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Bc. Aleš Grambal
Klinika psychiatrie FN Olomouc, UP v Olomouci, Radiologická klinika FN Olomouc
MUDr. Zuzana Grambalová
Neurologická klinika FN Olomouc
MUDr. PhDr. Petr Pastucha
Klinika psychiatrie FN Olomouc, UP v Olomouci
doc. MUDr. Ján Praško, CSc.
Klinika psychiatrie FN Olomouc, UP v Olomouci, Psychiatrické centrum Praha
Farmakoterapie disociativních poruch
MUDr. Michal Patarák
Psychiatrické oddelenie, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
MUDr. Ján Necpál
Neurologické oddelenie, Nemocnica Zvolen a. s.
Psychóza pri Parkinsonovej chorobe indukovaná dopamínovým agonistom
Parkinsonova choroba (PCH) je závažným neurodegeneratívnym ochorením, ktoré sa okrem motorických príznakov prejavuje širokou škálou nemotorických symptómov, medzi nimi aj psychotickou dekompenzáciou. Psychóza pri Parkinsonovej chorobe často súvisí s liečbou ochorenia, najmä s užívaním dopamínových agonistov so psychotogénnym potenciálom. Tieto farmaká stimulujú a senzitizujú mezolimbický dopamínový systém, čo v kombinácii s inými neuropatologickými zmenami PCH môže viesť k psychóze. Jej riešenie sprevádzajú závažné neuropsychiatrické dilemy v úpravách terapie, pretože rovnováha medzi zhoršením motorických a zlepšením psychotických symptómov je veľmi krehká. V práci uvádzame klinický prípad, ktorý takéto terapeutické rozhodovanie ilustruje. Zníženie pramipexolu a nasadenie kvetiapínu viedlo k úspešnej kompenzácii psychotického pacienta s PCH v priebehu ôsmich dní.
Kľúčové slová: Parkinsonova choroba, psychóza, pramipexol, klozapín, kvetiapín.

Dopamine agonist induced psychosis in Parkinson´s disease
Parkinson´s disease (PD) is severe neurodegenerative disease, which is manifested in addition to motor symptoms with a wide range of non-motor symptoms, including psychotic decompensation. Psychosis associated with Parkinson´s disease is significantly related to treatment of disease, particularly with use of dopamine agonist´s with psychotogenic potential. These drugs stimulate and senzitize mesolimbic dopamine system, which can lead to psychosis in combination with other neuropathological changes in PD. It´s solution accompany serious neuropsychiatric dilemmas in therapy adjustments, as the balance in motor impairment and improvements in psychotic symptomps is very fragile. The authors present a clinical case that illustrates such therapeutic decision-making. Reduction of pramipexole and addition of quetiapin led within eight days to a successful compensation of psychotic patient with PD.
Key words: Parkinson´s disease, psychosis, pramipexole, clozapine, quetiapine.
MUDr. Mária Tormašiová, PhD.
Neurologická klinika Lekárskej fakulty UPJŠ a Univerzitnej nemocnice L. Pasteura, Košice
Kleineov-Levinov syndróm – neuropsychiatrická problematika
doc. MUDr. Jan Vevera
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
MUDr. Martin Černý
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Zvládání agitovanosti a násilného chování
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
Antiepileptika v psychiatrii
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Jozef Benkovič
Odborný liečebný ústav psychiatrický, n. o., Predná Hora
Mgr. Zuzana Hiľovská
Odborný liečebný ústav psychiatrický, n. o., Predná Hora
Mgr. Zuzana Dubovcová
Psychologická ambulancia, Liptovský Mikuláš
Počítačové hry, dôsledky na život a fungovanie mladého jedinca
MUDr. Jozef Dragašek, PhD.
1. psychiatrická klinika UPJŠ LF a UNLP Košice
MUDr. Simona Líšková
1. psychiatrická klinika UPJŠ LF a UNLP Košice
Zmeny metabolických parametrov pri liečbe ziprasidónom
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
doc. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D.
3. LF UK a Psychiatrické centrum Praha
Aplikace dlouhodobě působícího risperidonu do ramene: možnost volby pro pacienta
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Dagmar Breznoščáková
1. Psychiatrická klinika LF UPJŠ a FNLP, Košice
4th World Congress on Women´s Mental Health, 16. – 19. marca 2011, Madrid
MUDr. Dagmar Breznoščáková
1. Psychiatrická klinika LF UPJŠ a FNLP, Košice
The 11th International Review of Bipolar Disorders 4. – 6. apríla 2011, Rím
created by © zooom.sk s.r.o.