Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Vladimír Novotný, CSc.
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Bc. Aleš Grambal
Klinika psychiatrie FN Olomouc, UP v Olomouci, Radiologická klinika FN Olomouc
MUDr. Zuzana Grambalová
Neurologická klinika FN Olomouc
MUDr. PhDr. Petr Pastucha
Klinika psychiatrie FN Olomouc, UP v Olomouci
doc. MUDr. Ján Praško, CSc.
Klinika psychiatrie FN Olomouc, UP v Olomouci, Psychiatrické centrum Praha
Farmakoterapie disociativních poruch
Disociativní poruchy tvoří skupinu onemocnění s heterogenními a mnohdy dramatickými projevy. Disociativní stavy jsou přítomny u řady jiných psychických poruch a disociativní poruchy bývají nezřídka doprovázeny jinými komorbidními psychiatrickými poruchami. Existuje shoda na psychogenní etiologii onemocnění, ve většině případů nalezneme souvislost mezi traumatickými zážitky předcházejícími rozvoj poruchy. Pohotovost reagovat na zátěž disociací vzniká dříve, často v období disharmonického dětství. Většina disociativních poruch vzniká v krátkém časovém horizontu a mají tendenci ke spontánní remisi. Pokud onemocnění trvá roky, často chronifikuje a je rezistentní vůči terapii. Terapií volby jsou především psychoterapeutické intervence. Farmakologické postupy se doporučují u komorbidních psychických symptomů. Specifická farmakoterapeutická intervence pro disociativní stavy není známá. Zkoumán je efekt transkraniální magnetické stimulace mozku.
Kľúčové slová: disociativní poruchy, průběh, komorbidita, farmakoterapie.

Pharmacotherapy of dissociative disorders
Dissociative disorders have heterogenic and mostly dramatic manifestation. Dissociative states are frequently present in patiens suffering from other psychiatric disorders. Usually we can find a context between dissociative disorder and traumatic experience in the patients history. The psychogenic etiology is evident. The promptitude for reaction to stress with disociation begans in the disharmonious childhood. Several years persisted disorder becomes chronic and resisted to treatment. The specific therapy of the disociative disorders does not exist. The first choice of the therapies are psychoterapautic interventions. Pharmacological methods are advised to treat attendant psychiatric symptoms. The effect of the transcranial magnetic stimulation is investigated.
Key words: dissociative disorders, course, comorbidity, pharmacotherapy.
MUDr. Michal Patarák
Psychiatrické oddelenie, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
MUDr. Ján Necpál
Neurologické oddelenie, Nemocnica Zvolen a. s.
Psychóza pri Parkinsonovej chorobe indukovaná dopamínovým agonistom
MUDr. Mária Tormašiová, PhD.
Neurologická klinika Lekárskej fakulty UPJŠ a Univerzitnej nemocnice L. Pasteura, Košice
Kleineov-Levinov syndróm – neuropsychiatrická problematika
doc. MUDr. Jan Vevera
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
MUDr. Martin Černý
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Zvládání agitovanosti a násilného chování
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
Antiepileptika v psychiatrii
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Jozef Benkovič
Odborný liečebný ústav psychiatrický, n. o., Predná Hora
Mgr. Zuzana Hiľovská
Odborný liečebný ústav psychiatrický, n. o., Predná Hora
Mgr. Zuzana Dubovcová
Psychologická ambulancia, Liptovský Mikuláš
Počítačové hry, dôsledky na život a fungovanie mladého jedinca
MUDr. Jozef Dragašek, PhD.
1. psychiatrická klinika UPJŠ LF a UNLP Košice
MUDr. Simona Líšková
1. psychiatrická klinika UPJŠ LF a UNLP Košice
Zmeny metabolických parametrov pri liečbe ziprasidónom
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
doc. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D.
3. LF UK a Psychiatrické centrum Praha
Aplikace dlouhodobě působícího risperidonu do ramene: možnost volby pro pacienta
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Dagmar Breznoščáková
1. Psychiatrická klinika LF UPJŠ a FNLP, Košice
4th World Congress on Women´s Mental Health, 16. – 19. marca 2011, Madrid
MUDr. Dagmar Breznoščáková
1. Psychiatrická klinika LF UPJŠ a FNLP, Košice
The 11th International Review of Bipolar Disorders 4. – 6. apríla 2011, Rím
created by © zooom.sk s.r.o.