Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Vladimír Novotný, CSc.
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Bc. Aleš Grambal
Klinika psychiatrie FN Olomouc, UP v Olomouci, Radiologická klinika FN Olomouc
MUDr. Zuzana Grambalová
Neurologická klinika FN Olomouc
MUDr. PhDr. Petr Pastucha
Klinika psychiatrie FN Olomouc, UP v Olomouci
doc. MUDr. Ján Praško, CSc.
Klinika psychiatrie FN Olomouc, UP v Olomouci, Psychiatrické centrum Praha
Farmakoterapie disociativních poruch
MUDr. Michal Patarák
Psychiatrické oddelenie, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
MUDr. Ján Necpál
Neurologické oddelenie, Nemocnica Zvolen a. s.
Psychóza pri Parkinsonovej chorobe indukovaná dopamínovým agonistom
MUDr. Mária Tormašiová, PhD.
Neurologická klinika Lekárskej fakulty UPJŠ a Univerzitnej nemocnice L. Pasteura, Košice
Kleineov-Levinov syndróm – neuropsychiatrická problematika
doc. MUDr. Jan Vevera
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
MUDr. Martin Černý
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Zvládání agitovanosti a násilného chování
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
Antiepileptika v psychiatrii
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Jozef Benkovič
Odborný liečebný ústav psychiatrický, n. o., Predná Hora
Mgr. Zuzana Hiľovská
Odborný liečebný ústav psychiatrický, n. o., Predná Hora
Mgr. Zuzana Dubovcová
Psychologická ambulancia, Liptovský Mikuláš
Počítačové hry, dôsledky na život a fungovanie mladého jedinca
MUDr. Jozef Dragašek, PhD.
1. psychiatrická klinika UPJŠ LF a UNLP Košice
MUDr. Simona Líšková
1. psychiatrická klinika UPJŠ LF a UNLP Košice
Zmeny metabolických parametrov pri liečbe ziprasidónom
Liečba pacientov s psychotickými poruchami pomocou atypických antipsychotík je asociovaná so zmenami v metabolizme glukózy a lipidového profilu. Klinické skúšanie bolo realizované na základe prospektívneho, kohortného, multicentrického, otvoreného dizajnu u 373 hospitalizovaných a ambulantne liečených pacientov (57 centier) liečených ziprasidónom pre široké spektrum psychotických porúch (na základe inklúznych kritérií) s flexibilným dávkovaním. Bol pozorovaný štatisticky signifikantný pokles v plazmatických hladinách glukózy nalačno v podskupine pacientov, ktorí boli prestavení na ziprasidón priamo z iného antipsychotika. Analýzou podskupín bol tento štatisticky významný pokles pripísaný podskupine pacientov s predchádzajúcou liečbou olanzapínom.
Kľúčové slová: ziprasidón, metabolizmus glukózy, inzulínová rezistencia, metabolický syndróm.

Ziprasidone treatment and metabolic parameters changes
The use of atypical antipsychotics has been associated with abnormalities of glucose and lipide metabolism in patient with various psychotic disorders. The trial was performed according to a prospective, cohort, multicenter, open design in 373 in- and outpatients (57 centers) treated with ziprasidone for broad spectrum of psychotic disorders in flexible dose manner. We have observed statistical significant decrease in fasting serum levels of glucose in patients directly switched from another antipsychotic treatment to ziprasidone. As a result of subgroup analysis we have observed the statistical significant difference in patients previously treated by olanzapine switched to ziprasidone.
Key words: ziprasidone, glucose metabolism, insuline resistance, metabolic side effects.
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
doc. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D.
3. LF UK a Psychiatrické centrum Praha
Aplikace dlouhodobě působícího risperidonu do ramene: možnost volby pro pacienta
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Dagmar Breznoščáková
1. Psychiatrická klinika LF UPJŠ a FNLP, Košice
4th World Congress on Women´s Mental Health, 16. – 19. marca 2011, Madrid
MUDr. Dagmar Breznoščáková
1. Psychiatrická klinika LF UPJŠ a FNLP, Košice
The 11th International Review of Bipolar Disorders 4. – 6. apríla 2011, Rím
created by © zooom.sk s.r.o.