Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Vladimír Novotný, CSc.
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Bc. Aleš Grambal
Klinika psychiatrie FN Olomouc, UP v Olomouci, Radiologická klinika FN Olomouc
MUDr. Zuzana Grambalová
Neurologická klinika FN Olomouc
MUDr. PhDr. Petr Pastucha
Klinika psychiatrie FN Olomouc, UP v Olomouci
doc. MUDr. Ján Praško, CSc.
Klinika psychiatrie FN Olomouc, UP v Olomouci, Psychiatrické centrum Praha
Farmakoterapie disociativních poruch
MUDr. Michal Patarák
Psychiatrické oddelenie, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
MUDr. Ján Necpál
Neurologické oddelenie, Nemocnica Zvolen a. s.
Psychóza pri Parkinsonovej chorobe indukovaná dopamínovým agonistom
MUDr. Mária Tormašiová, PhD.
Neurologická klinika Lekárskej fakulty UPJŠ a Univerzitnej nemocnice L. Pasteura, Košice
Kleineov-Levinov syndróm – neuropsychiatrická problematika
doc. MUDr. Jan Vevera
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
MUDr. Martin Černý
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Zvládání agitovanosti a násilného chování
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
Antiepileptika v psychiatrii
Valproát, karbamazepin a lamotrigin mají svoje pevné místo v léčbě bipolární poruchy na základě kontrolovaných studií. Vedle lithia jsou považována za nejvýznamnější zástupce stabilizátorů nálady (MS). MS jsou dle dostupných guidelines doporučovány ve všech fázích bipolární poruchy. Cílem této retrospektivní studie bylo zmapovat, jak léčíme bipolární poruchu v klinické praxi. Na základě analýzy chorobopisů jsme zjistili, že v průběhu 2 roků bylo hospitalizováno 71 nemocných (37 žen a 34 mužů) celkem 92× (35 pro mánii, 53 pro depresi). V léčbě depresivních i manických příznaků byla nejčastěji užitou léčebnou strategií kombinace MS a atypických antipsychotik. Toto koresponduje s údaji o razantnějším efektu kombinací u závažných stavů vyžadujících hospitalizaci. Z antipsychotik byl preferován olanzapin a quetiapin, z MS valproát. Při dlouhodobém podávání však mohou být problematické některé vedlejšími účinky (přírůstek hmotnosti, teratogenita).
Kľúčové slová: antiepileptika, bipolární porucha, stabilizátory nálady, atypická antipsychotika, kombinace.

Antiepileptics in psychiatry
Based on controlled studies valproate, carbamazepine and lamotrigine have a firm position in the treatment of bipolar disorder. Besides lithium they are considered to be the most important representatives of mood stabilizers (MS). According to available guidelines MS are recommended in all phases of bipolar disorder. The aim of this retrospective study was to assess the treatment of bipolar disorder in clinical practice. Analyzing charts of patients we found that totally 71 patients (37 female, 34 male) were hospitalized 92 times (35 with mania, 53 with depression) during the 2-year period. In both mania and depression the most frequently used treatment strategy was the combination of MS and atypical antipsychotic. This is corresponding with the data about a more robust effect of combination in severe disorders requiring hospitalization. The most frequently used MS was valproate, the most frequently used antipsychotics were olanzapine and quetiapine. However, with long-term treatment the issue of side effects has to be considered (weight increase, teratogenity).
Key words: antiepileptics, bipolar disorder, mood stabilizers, atypical antipsychotics, combination.
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Jozef Benkovič
Odborný liečebný ústav psychiatrický, n. o., Predná Hora
Mgr. Zuzana Hiľovská
Odborný liečebný ústav psychiatrický, n. o., Predná Hora
Mgr. Zuzana Dubovcová
Psychologická ambulancia, Liptovský Mikuláš
Počítačové hry, dôsledky na život a fungovanie mladého jedinca
MUDr. Jozef Dragašek, PhD.
1. psychiatrická klinika UPJŠ LF a UNLP Košice
MUDr. Simona Líšková
1. psychiatrická klinika UPJŠ LF a UNLP Košice
Zmeny metabolických parametrov pri liečbe ziprasidónom
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
doc. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D.
3. LF UK a Psychiatrické centrum Praha
Aplikace dlouhodobě působícího risperidonu do ramene: možnost volby pro pacienta
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Dagmar Breznoščáková
1. Psychiatrická klinika LF UPJŠ a FNLP, Košice
4th World Congress on Women´s Mental Health, 16. – 19. marca 2011, Madrid
MUDr. Dagmar Breznoščáková
1. Psychiatrická klinika LF UPJŠ a FNLP, Košice
The 11th International Review of Bipolar Disorders 4. – 6. apríla 2011, Rím
created by © zooom.sk s.r.o.